Samhälle

Fordonsförbud – ingen populär idé hos partierna

Protester utanför en domstol i Leipzig i februari 2017. Domstolen beslutade att tyska städer kan införa förbud mot dieselbilar.Foto: Jens Meyer/TT
Protester utanför en domstol i Leipzig i februari 2017. Domstolen beslutade att tyska städer kan införa förbud mot dieselbilar.Foto: Jens Meyer/TT

VALET 2018. Ett tiotal länder har beslutat om någon form av förbud mot försäljning av fossilbilar. De flesta svenska partier tycker dock att det är en dålig idé.

Publicerad

I Sverige finns målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. I praktiken innebär det att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Sektorn står i dag för ungefär en tredjedel av de svenska klimatutsläppen.

Målet ska uppnås med bland annat ökad elektrifiering och mer biobränsle. Skattesystemet bonus-malus (som innebär att nya bränsletörstiga bilar kostar mer i skatt än bränslesnåla) och miljöbilsbonusen på upp till 60 000 kronor är exempel på styrmedel.

I andra länder används andra metoder. Storbritannien har till exempel beslutat att förbjuda försäljning av bensin- och dieseldrivna personbilar från och med 2040. Frankrike likaså. Minst nio länder har faktiskt beslutat om någon form av förbud, enligt Quartz.

Vill de svenska partierna använda sig av förbud mot försäljning av fossildrivna bilar för att nå målet? Nej, de flesta tycks mena att utfasningen blir en naturlig följd av målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Alla partier utom Sverigedemokraterna står bakom detta klimatpolitiska ramverk.

Så tycker partierna

Vänsterpartiet är det enda parti som vill förbjuda försäljningen av bensin- och dieseldrivna personbilar. Förbudet ska träda in 2025.

Miljöpartiet driver en annorlunda linje och har som mål att fossila drivmedel ska sluta säljas år 2030. För att klara av det måste transporterna effektiviseras, elektrifieras och produktion av förnybara drivmedel gynnas, enligt MP.

Centerpartiet tycker att utsläppsminskningen från personbilarna går för långsamt men vill inte införa ett försäljningsförbud eftersom bilarna i många fall kan köras på biodrivmedel. C vill i stället höja bonusen för bilar med lägst koldioxidutsläpp till 100 000 kronor. I dag ligger den på 60 000 kronor.

Moderaterna anser att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är gott nog, men vill avstå från att svara ja eller nej. Socialdemokraterna tycker samma sak. Kristdemokraterna anser att miljökraven på personbilar ska beslutas gemensamt inom EU och att kraven successivt ska höjas.

Föga förvånande vänder sig Liberalerna mot ett förbud utan förespråkar i stället ”tydliga ekonomiska styrmedel” för att minska utsläppen. Partiet gillar heller inte subventioner utan vill fokusera på ”piskan” och att förorenaren ska betala. Det vill därför ta bort bonus-delen i bonus-malussystemet.

Sverigedemokraterna står alltså inte bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och vill inte se något förbud mot försäljning av fossilbilar utan menar att bilarna ”en dag kommer att bli omoderna och fasas ut från marknaden”.

Ska Sverige på sikt förbjuda försäljning av fossildrivna bilar?

Partiernas egna svar.

V: Ja. Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025.

S: Avstår. Riksdagen har fattat beslut om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är ett beslut vi står bakom. Det kommer snarare handla om ett successivt utbyte av fordon än om ett direkt försäljningsförbud.

MP: Nej. Däremot har Miljöpartiet som mål för Sverige att fossila drivmedel ska sluta säljas 2030. Krav på förbud av nybilsförsäljning av konventionella fossildrivna bilar kommer runt om i världen, den utvecklingen behöver vi följa noga, inte minst inom EU, för att ha en beredskap att tydliggöra och stödja strategin med att sälja sista droppen fossilt bränsle 2030.

C: Nej. Minskningarna av utsläpp från bilarna går för långsamt. Däremot vill vi inte införa ett förbud för bensin- och dieselbilar, bland annat eftersom det är bilar som i många fall kan köras på biodrivmedel. Centerpartiet vill i stället införa en grön bilbonus som ger de mest klimatvänliga bilarna en bonus på upp till 100 000 kronor, en premie som finansieras med en högre avgift vid nyförsäljning av de bilar som släpper ut mest.

L: Nej. Som liberaler anser vi att det oftast är mer effektivt att använda tydliga ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen istället för förbud. Det ska helt enkelt kosta mer att smutsa ner – då ökar incitamenten att välja klimatsmartare alternativ. Skiftet bort från fossilt till ny teknik går just nu snabbt, och det ska underlättas genom ekonomiska styrmedel.

KD: Nej. Vi anser att miljökrav på personbilar ska beslutas gemensamt inom EU. Kraven på nytillverkade bilar ska successivt höjas.

M: Avstår. Moderaterna står bakom världens kanske mest ambitiösa klimatmål. 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent.

SD: Nej. En dag kommer de att bli omoderna och fasas ut från marknaden.