Miljö

Ekolod på fritidsbåt hot mot tumlarna

Tumlarna blir allt färre längs de svenska kusterna. En anledning kan vara de ekolod som numera finns i vanliga fritidsbåtar.

Publicerad

Tekniken använder samma frekvens som tumlarna kommunicerar med - och gör att mamman och ungen riskerar att tappa bort varandra.

– Enligt experter på tumlare kan ekoloden skapa en del problem. En lösning skulle kunna vara att tillverkarna ändrar sina modeller och att ekoloden inte startar med automatik när gps:en används, säger Maria Kilnäs vid naturvårdsenheten hos länsstyrelsen i Västra Götaland.

I en skrivelse, som är ute på remiss till berörda kommuner och myndigheter, föreslår länsstyrelsen åtgärder för att skydda tumlarna i Västerhavet och vända den nedåtgående trenden för de små tandvalarna. Bland annat vill länsstyrelsen att tumlaren ska listas i flera Natura 2000-områden längs kusten.

Det skulle i så fall innebära att man måste ta hänsyn till arten vid till exempel etableringar av projekt i känsliga områden. Skrivelsen kommer senare i vår att sändas till Naturvårdsverket.

Också sättet att köra båt behöver förändras menar länsstyrelsen,

– Det vore bra om fritidsbåtar i första hand håller sig inom befintliga farleder så att det finns tystare områden för tumlarna att vara i, säger Maria Kilnäs.

Båtbranschens företrädare har redan informerats och länsstyrelsen kommer att föreslå Havs- och vattenmyndigheten att ta fram broschyrer för att nationellt sprida kunskap om hur man som privatperson kan minska påverkan på tumlarna.

– Tumlaren är viktig för hela ekosystemet. Därför måste vi se till att vi får en stabil population i Västerhavet och att antalet djur inte fortsätter att minska. I Östersjön finns det bara runt 450 tumlare kvar, säger Maria Kilnäs.