Skaffa ett tydligt anställningsavtal

Foto: Alamy

GUIDE. Ett skriftligt anställningsavtal är grunden för ett stabilt och tydligt anställningsförhållande. Vid tvist kan du och arbetsgivaren gå tillbaka till avtalet för att läsa vad ni kommit överens om. Ett anställningsavtal kompletteras med gällande kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan din arbetsgivare och en facklig organisation. Avtalet reglerar löner, arbetstider, semester, sjukersättning och andra anställningsvillkor på din arbetsplats. De flesta löntagare i Sverige omfattas av kollektivavtal – även de som inte är medlemmar i ett fackförbund.

Ett kollektivavtal är bindande för båda parter och inga fackliga stridsåtgärder får vidtas så länge avtalet gäller. Kollektivavtal sätter miniminivån, om du tecknat ett enskilt avtal som ger sämre villkor än kollektivavtalet så är det ogiltigt. Du kan alltid avtala om bättre villkor.

Anställningsavtal

Förutom kollektivavtalet så finns det alltid ett enskilt anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare. Anställningsavtalet kan vara både skriftligt och muntligt, men arbetsgivaren måste senast en månad efter anställningens början ge dig skriftlig information om väsentliga villkor för arbetet. Om du funderar på att ta anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal måste du själv avtala om allt extra som kollektivavtalet ger (t ex tjänstepension, föräldralön och sjukförsäkringar) och skriva in det i ditt individuella anställningsavtal.

Följande punkter bör finnas med i ett anställningsavtal:

- Ditt och arbetsgivarens namn och adress, tillträdesdag och arbetsort
- Arbetsbeskrivning och yrkestitel (befattning).
- Anställningsform (prov-, tillsvidare-, eller visstidsanställning).
- Lön, och övriga förmåner (tjänstebil, lunchförmåner etcetera).
- Normala arbetstider, semester och övertidsersättning.
- Pensionsförmåner.
- Kollektivavtal.
- Övriga anställningsvillkor (försäkringar, hälsovård, restidsersättning etcetera).

LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller alla som har anställning och kan inte avtalas bort. Syftet med lagen är att skydda dig mot arbetsgivarens godtycke. En del av reglerna i LAS kan ändras genom kollektivavtal, exempelvis reglerna om tidsbegränsad anställning och turordningen vid uppsägningar. Det är därför alltid viktigt att du tar reda på om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du tänker börja.

Läs Lagen om anställningsskydd (1982:80) på Notisums hemsida

Anställningsformer: Tillsvidareanställning

En anställning anses alltid vara en tillsvidareanställning (fast arbete) om inget annat avtalats. En tillsvidareanställning kan bara sägas upp om det finns saklig grund för uppsägningen. Uppsägningstiden är minst en månad förutom det så gäller den uppsägningstid ni kommit överens om eller vad som anges i kollektivavtalet.

Tidsbegränsade anställningar

Det finns olika former av tidsbegränsade anställningar, några exempel är: allmän visstidsanställning, vikariat och provanställning. Tidsbegränsade anställningar kan ändras genom kollektivavtal och facket ska underrättas när någon anställts mer än en månad. Ett avtal om tidsbegränsad anställning bör vara skriftligt och undertecknas senast samma dag som anställningen börjar. Vid tvist är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att anställningen är tidsbegränsad.

Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning övergår enligt lag automatiskt till en tillsvidareanställning när anställningen varat mer än två år under en femårsperiod.

Vikariat

En vikarie anställs under en viss tid för att ersätta en anställd som är borta från jobbet på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet eller av andra orsaker. Ett vikariat måste vara tidsbestämt, lagen säger att om du inom en femårsperiod har arbetat mer än två år som vikarie så övergår du automatiskt till att bli tillsvidareanställd.

Provanställning

En provanställning får enligt lag inte vara längre än totalt sex månader. Tanken är att anställningen ska övergå till ett ”fast arbete” efter prövotidens slut, men både du och arbetsgivaren kan när som helst avbryta anställningen utan att behöva ange några särskilda skäl. En arbetsgivare som vill avbryta provanställningen i förtid måste underrätta den anställde minst två veckor i förväg. Du har rätt till minst två veckors uppsägningslön, i vissa fall upp till en månad.

Företag utan kollektivavtal

En del mindre företag kan sakna kollektivavtal, vilket ställer högre krav på dig som söker arbete. Ta reda på om företaget har ett kollektivavtal eller hängavtal innan du skriver under ett anställningsavtal! Ett hängavtal innebär att arbetsgivaren kommit överens med ett fackförbund om att ett visst kollektivavtalet ska gälla på företaget.

Om du funderar på att ta anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal måste du själv avtala om allt extra som kollektivavtalet ger t ex tjänstepension, föräldralön och sjukförsäkringar och skriva in det i ditt individuella anställningsavtal.

Checklista för anställningsavtalet

Få koll på vad ditt anställningsavtal bör innehålla med Ingenjörskarriärs checklista!

Liten ordlista om anställningsavtalet

Kollektivavtal

”Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare”. (MBL 23 §)

Kollektivavtalet innehåller regler som kompletterar, förbättrar eller ersätter tvingande lagregler. Lagstiftningen och kollektivavtalet skapar tillsammans de generella regler som ska gälla för arbetsgivare, anställda och deras organisationer.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. I anställningsavtalet står det vilka villkor som gäller för anställningen.

LAS

Lagen om anställningsskydd är den lag som innehåller bland annat regler om uppsägning, avsked och anställningsavtal. Lagen reglerar även de olika anställningsformerna.

Anställningsformer

Det finns två olika typer av anställningsformer – tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning. Huvudregeln är att ett anställningsavtal ska gälla tillsvidare (fast arbete) om inget annat avtalats.

Checklista

Kontrollera att:

- din arbetsgivare har kollektivavtal.

- övertidsersättningen finns kvar. Om arbetsgivaren vill avtala bort den så ska du kompenseras med högre lön och/eller fler semesterdagar (3-5 dagar är praxis).

- restidsersättning finns kvar. Den finns i kollektivavtal och ger dig rätt till ersättning om du reser utanför arbetstid.

- det inte finns en konkurrensklausul inskriven i avtalet. En konkurrensklausul kan hindra dig från att börja jobba hos en konkurrerande arbetsgivare efter att du slutat din anställning.

Sveriges Ingenjörers expert Stefan Jansson

Debatt