Karriär

Planera din föräldraledighet

GUIDE. Förutom det självklara och det allra roligaste, att praktiskt och mentalt planera inför själva föräldraskapet, är det bra att i förväg även tänka igenom de delar som har med förvärvsarbete och ekonomi att göra.

Publicerad

Vad som gäller på din arbetsplats

Utöver den lagstadgade föräldraförsäkringen, ger många kollektivavtal rätt till utfyllnad av föräldrapenningen, så kallad föräldralön. Kontakta i första hand din lokala klubb eller företagets personalavdelning för information om vad som gäller på just din arbetsplats. Information om bestämmelser kring föräldrapenning ges av Försäkringskassan.

Här nedan finns information om den del som rör själva ledigheten från arbetet.  

Föräldraledighetslagen

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Där finns också ett förbud mot missgynnande som har samband med föräldraledigheten.

Läs Föräldraledighetslagen (1995:584) i sin helhet på Notisums hemsida

Rätt till ledighet

Alla föräldrar har enligt lagen rätt till ledighet när barnet föds/adopteras och därefter för att sköta om barnet. Mamman har även rätt till ledighet från och med den sextionde dagen före den beräknade dagen för födelsen. Pappan har, förutom övrig föräldraledighet, rätt till tio dagars ledighet i samband med barnets födelse.

I vissa fall är rätten till ledighet kombinerad med ett krav på att föräldrapenning tas ut. Exempelvis gäller det ledighet för barn som är äldre än 18 månader. Föräldrapenning lämnas längst till dess barnet har fyllt åtta år (eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret i grundskolan).

Föräldrar har också rätt till ledighet, med tillfällig föräldrapenning, upp till 120 dagar per barn/år upp tills barnet är 12 år (i vissa speciella fall även för äldre barn), för att vårda barn som är sjukt (VAB).  Den tillfälliga föräldrapenningen kan överlåtas till annan person som avstår från förvärvsarbete för att vårda barnet.

Läs mer om rätten till ledighet på Försäkringskassans hemsida

Ledighetens förläggning

Föräldraledighet får, enligt lagen, delas upp på högst tre perioder per år. Inget hindrar dock att arbetsgivare och anställd kommer överens om en uppdelning på flera perioder.

Hel föräldraledighet får tas ut den eller de dagar som arbetstagaren begär. Anmälan till arbetsgivaren ska, om möjligt, ske minst två månader i förväg. Om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren, ska ledigheten förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan störningar.

Ledighet kan också tas ut i form av förkortning av arbetstiden. Den rätten gäller som regel tills barnet har fyllt åtta år. Förkortning av arbetstiden får spridas över veckans alla dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Om man inte kommer överens om fördelningen ska ledigheten förläggas så som arbetstagaren begär, om inte verksamheten blir påtagligt störd.

Ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB) och med föräldrapenning för föräldrautbildning får delas upp i obegränsat antal perioder.

Arbetsgivaren ska underlätta

Enligt diskrimineringslagens 3 kap 5 § är arbetsgivaren skyldig att underlätta kombinationen förvärvsarbete och föräldraskap. Lagen beskriver inte på vilket sätt underlättandet ska ske, men det kan exempelvis handla om flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och ”barnvänliga” mötestider. Ofta anges i arbetsgivarens jämställdhetsplan på vilket sätt underlättandet sker på arbetsplatsen. 

Läs Diskrimineringslagen (2008:567) i sin helhet på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Förbud mot missgynnande

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för arbetsgivaren att missgynna den anställde av skäl som har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller i en rad situationer, bland annat vid lönesättning och omplacering. Utgångspunkten är att den föräldraledige ska behandlas som om han/hon hade varit i tjänst och alltså både följa med i löneutvecklingen som tidigare och (i normalfallet) återgå till oförändrade arbetsuppgifter efter ledigheten.

Ett undantag finns för sådant missgynnande som är en nödvändig följd av ledigheten, exempelvis att inte betala ut lön för tid när den anställde har varit föräldraledig.

Föräldraledighet är kompetensutvecklande

Sveriges Ingenjörers undersökning Kids & karriär 2011 visar att de flesta föräldrar anser att de genom sitt föräldraskap blir effektivare, bättre på att hantera konflikter och på prioriteringar, vilket även gynnar arbetsgivaren.

Här kan du ladda ner rapporten Kids & karriär i sin helhet

Plan för ledigheten

Du och arbetsgivaren kan behöva komma överens om hur vissa frågor ska lösas både när du är föräldraledig och om du ska arbeta deltid någon period. Vi rekommenderar att ni har särskilda samtal såväl inför ledigheten, som inför återkomsten och när du har varit tillbaka en tid.

Upprätta gärna en plan för föräldraledigheten tillsammans med arbetsgivaren. I planen kan exempelvis anges befattning/arbetsuppgifter, ledighetens längd, eventuella kurser att delta i under frånvaron, kontaktperson under ledigheten och planerade datum för samtal inför, respektive uppföljande samtal någon månad efter, återkomsten.

Läs mer om att planera föräldraledigheten på Försäkringskassans hemsida

Checklista inför föräldraledigheten

När du väntar tillökning och planerar inför föräldraledigheten finns det en rad frågor att ställa sig. Använd Ingenjörskarriärs tipslista som ett stöd i planeringen.

Checklista

Om ditt barn är fött före den 1 januari 2014

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Om ditt barn är fött den 1 januari 2014 eller senare

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Förläggning av ledighet: Hel ledighet: som man önskar. Deltidsledighet: Arbetsgivaren har viss möjlighet att påverka förläggningen. Anmälan två månader i förväg.

Vård av barn: I normalfallet för barn yngre än 12 år. Fri förläggning.

Förkortad arbetstid: Rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel även utan föräldrapenning, till barnet fyller åtta år eller har avslutat första skolåret.

Missgynnandeförbud: Förbjudet att missgynna anställd av skäl som har samband med föräldraledighet, såvida inte nödvändig följd av ledigheten.

Skaffa kunskap om lagens och eventuellt kollektivavtals regler kring föräldraledighet.

Ha ett samtal med arbetsgivaren inför ledigheten – och ett inför återkomsten till arbetet.

Ha en kontaktperson på arbetsplatsen under ledigheten.

Löneförhandla som vanligt under ledigheten.

Gå igenom reglerna för föräldrapenning/sjukpenningsgrundande inkomst med med Försäkringskassan.