Karriär

Måste jag dela jobb-inlägg på Facebook?

Vad har arbetsgivaren egentligen rätt att kräva att en anställd gör i sitt privata Facebook-konto? Experten ger svar.

Publicerad

Expertfråga: ”Min arbetsgivare kräver att vi anställda ska dela alla inlägg från företagets Facebook-sida på våra privata Facebooksidor. Vad gäller i denna fråga? Jag arbetar på ett gym.”

Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening, svarar:

”Frågan ska förstås så att den gäller arbetstagarens skyldighet att på begäran av arbetsgivaren använda sitt eget Facebook-konto för att dela inlägg som kommit till arbetsgivarens Facebook.

I detta sammanhang aktualiseras flera grundläggande principer inom arbetsrätten. Det gäller arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och ge instruktioner om arbetets utförande. Mot detta svarar arbetstagarens arbetsskyldighet. En annan viktig princip är arbetstagarens lojalitetsplikt.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt och den däremot svarande arbetsskyldigheten för arbetstagaren gäller inom de ramar som följer av anställningsavtalet och i förekommande fall kollektivavtalet. Det är svårt att se att arbetsgivaren i kraft av sin arbetsledningsrätt skulle kunna kräva att arbetstagaren använder sitt privata Facebook-konto för att föra vidare inlägg på arbetsgivarens Facebook.

För att det ska finnas skyldighet att som en arbetsuppgift utföra en sådan delning måste det finnas en uttrycklig överenskommelse. Till bilden hör att åtgärder på arbetstagarens egen Facebook-sida hör till den privata sfären och faller under arbetstagarens fritid och att arbetstagaren själv ansvarar för innehållet.

När det sedan gäller lojalitetsplikten handlar den om en skyldighet för arbetstagaren att beakta arbetsgivarens intressen. Arbetstagaren får inte vidta åtgärder som kan skada arbetsgivaren. Det brukar uttryckas så att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen framför sin egna. Lojalitetsplikten gäller även utanför arbetsplatsen och på fritiden. Det är dock tveksamt om lojalitetsplikten kommer in i bilden i detta fall.

Arbetstagarens lojalitetsplikt blir framför allt aktuell när det gäller att bedöma olika åtgärder som arbetstagaren vidtar på eget initiativ. Det kan bland annat handla om arbetstagarens eget agerande på Facebook eller i andra sociala medier. Utgångspunkten är då att lojalitetsplikten gäller även på internet, men påverkas av regler om yttrandefrihet och om användningen sker på fritiden.

Användningen av Facebook och andra sociala medier på fritiden har behandlats av AD i bland annat domen 2012 nr 25. I domen framhåller AD att det normalt måste finnas ett samband med anställningen och arbetsgivarens verksamhet för att arbetsgivaren skall kunna ingripa.

Den nu aktuella frågan gäller en omvänd situation, där arbetsgivaren begär att arbetstagaren ska använda sin privata Facebook för att föra vidare inlägg som kommit till arbetsgivarens Facebook, även om arbetstagaren inte står bakom dem. Mot bakgrund av att det handlar om arbetstagarens fritid, den privata sfären och integritetshänsyn blir bedömningen att inte heller lojalitetsplikten skulle kunna åberopas för att tillmötesgå arbetsgivarens begäran att på det angivna sättet få använda sig av arbetstagarens privata Facebook.”

Det här är ett expertsvar från Ingenjörskarriärs systertidning Lag & Avtal. Läs fler frågor och svar på www.lag-avtal.se