Fordon

Regeringen vill ha efterkontroller av avgaskrav på dieselbilar

Sverige vill förbättra testerna av bland annat dieselbilar i EU för att minska utsläppen av kväveoxider med hjälp av efterkontroller. Man vill se om nya bilar klarar reningskraven efter några år.

Publicerad

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet uppmärksammade på DN Debatt i går att de laboratorietesterna av nya dieselbilar som görs inför certifieringen av bilarna inte visar fordonens verkliga utsläpp av giftiga kväveoxider (NOX) i luften.

Eftersom försäljningen av dieselbilar ökat från 5 till 24 procent på tio årinverkar ökningen också på luftkvaliteten i Sverige. Särskilt knepigt är det att nå under NOX-normerna i storstäderna.

"Det är bra att denna fråga kommer upp. Utsläppen av kväveoxider minskar långsammare än vad som tidigare antagits. En anledning är att andelen kvävedioxid av de totala utsläppen av kväveoxider från dieselbilar har ökat", skriver miljöminister Åsa Romson i en skriftlig kommentar till Ny Teknik.

Utsläppen är allvarliga eftersom de bland annat bidrar till många förtida dödsfall, understryker hon.

Olika arbeten pågår för att förbättra de standardiserade testerna - eller körcyklerna - för personbilar så att de mer kommer att efterlikna verkliga förhållanden. Bertil Moldén, vd för branchorganet Bil Sweden, noterade i en artikel på nyteknik.se i går att EU jobbar med frågorna inom ramen för det kommande regelverket WLTP, World Light Vehicle Testing Procedure.

Men regeringen anser att fler åtgärder behövs.

- Standardiserade körcykeltester kan aldrig fullt ut återge verklig körning, de kommer alltid att visa mindre utsläpp än de verkliga, då det aldrig går att helt efterlikna verkliga förhållanden för olika förare i olika miljöer, konstaterar Martin Larsson, kansliråd på miljödepartementet.

Därför vill regeringen att en ny körcykel för verklig trafik ska tas fram.

Det man vill göra är att låta efterkontrollera alla nya bilar - alltså inte bara dieselbilar - för att se om avgaskraven för nya bilar är hållbara, eller står sig över tid.

Även fordon som rullat på vägarna ett par år i EU ska genomgå körcykeltester, anser man. Initiativet kallas RDE, Real Driving Emissions, och föreslås bli ett komplement till testerna.

- Bakgrunden till att regeringen förespråkar en uppföljning i form av efterkontroller är för att det visat sig att bland annat dieselbilarnas efterbehandlingssystem som ska stoppa utsläpp av kväveoxider kan fungera sämre eller upphöra att fungera över tid, säger Martin Larsson.

Det finns dock ett motstånd till att införa efterkontroller. De skulle ställa nya krav på fordonstillverkarna och öka deras kostnader, och därför lobbar nu fordonsindustrin mot att förslaget införs i EU.

RDE-frågan skulle ha tagits upp av kommissionen på ett möte i oktober, men togs bort. En vecka innan mötet skulle äga rum protesterade det svenska miljödepartementet mot att punkten försvann från dagordningen i brev till Daniel Calleja Crespo, som basar för EU-kommissionens generaldirektorat för industrifrågor.

- Det resulterade i att vi fick gehör, så nu är frågan tillbaka på kommissionens bord, berättar kanslirådet Martin Larsson.

Regeringens förhoppning är att tester med efterkontroller ska kunna börja tillämpas, om möjligt, redan 2017.

Martin Larsson framhåller att utsläppen av kväveoxider från dieselbilar, med hjälp av ny teknik, minskat på senare år. 

Under hösten har dieselbilar som följer EU:s nya avgaslagstiftning, Euro6, börjat att säljas i Europa. Normen innebär att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider måste vara hälften så låga som tidigare.

Men även för dessa nya dieselbilar har de verkliga NOX-utsläppen uppmätts vara större testvärdena, enligt IVL-forskarna. De ser gärna att man inför miljözoner i stora städer som stänger ute de sämsta fordonen och att man inför en inre gräns där bara nollutsläppsfordon får köra.

I en replik i DN välkomnar Bertil Moldén, från Bil Sweden, miljözoner:

"Utsläppsfria fordon bör självklart premieras i städerna, där de gör som mest nytta. Londons planerade ultra low emission zoneär intressant att följa och lära av. Att inte tillåta dieselbilar i den svenska miljöbilsdefinitionen eller i bilköpares policies av olika slag skulle däremot vara olyckligt. I och med att emissionsproblematiken blir ännu mindre, så kvarstår dieseltekniken på lång sikt som ett effektivt, rent och potentiellt fossilfritt alternativ, inte minst för ett land med långa avstånd."