Energi

Strategi för energisnålare byggnader tas fram

Nu ska Sveriges bostäder och lokaler bli energisnålare. Två myndigheter har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur energiprestandan kan öka med hjälp av renoveringar.

Publicerad

Det befintliga byggnadsbeståndet drar en hel del energi. 40 procent av den slutliga energianvändningen går till energi i hushåll och servicesektorn. Därför behöver de befintliga byggnaderna bli mer energieffektiva.

Nu har Boverket och Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för hur bostäder och lokaler kan bli mer energisnåla genom renoveringar.

-Uppdraget till Boverket och Energimyndigheten är ett steg i regeringens arbete med att öka energiprestandan i våra befintliga byggnader. En ny nationell strategi ska förbättra energiprestandan men också driva på för innovation och tillväxt i byggsektorn, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

De två myndigheterna ska ta fram förslag på styrmedel och insatser som stimulerar kostnadseffektiva totalrenoveringar som kraftigt minskar energiförbrukningen i en byggnad jämfört med före renoveringen. Renoveringarna ska leda till sänkningar både i den mängd energi som levereras per ytenhet till en byggnad och i den slutliga energianvändningen per ytenhet i en byggnad.

Styrmedlen som myndigheterna ska föreslå ska dock inte främst handla om skärpta energikrav utan snarare om olika möjligheter för att få till stånd mer investeringar, enligt Fredrik von Malmborg, kansliråd på näringsdepartementet.

-Det handlar snarare om att öka takten på renoveringarna och att man gör renoveringar som verkligen når ner till minimikraven åtminstone. Här skulle man kunna tänka sig en utveckling av rotavdragen eller tankar kring kreditgarantier kopplat till energieffektivisering, säger han.

Myndigheterna ska redovisa sitt förslag den 1 november nästa år och strategin väntas sedan klubbas under våren 2014.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tog nyligen fram en rapport om vad som krävs för att Sveriges byggnadsbestånd ska kunna halvera sin energiförbrukning. Per Westlund ledde arbetet och välkomnar nu regeringens uppdrag till Boverket och Energimyndigheten.

-Sedan är alltid frågan om vad man fyller strategin med för innehåll, men det är bra att de inte har skjutit på det, säger han.