Energi

Stoppar bygget av Sveriges största solcellspark

Planerna på en stor solcellspark stoppas av länsstyrelsen Skåne eftersom anläggningen skulle byggas på jordbruksmark som är av nationell betydelse. Företaget bakom ansökan ska överklaga beslutet och två liknande fall har redan fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Publicerad

Solcellsparken utanför Helsingborg skulle bli Sveriges största med en årlig produktion på närmare 170 gigawattimmar, men nu säger Länsstyrelsen Skåne nej till bygget.

– Man vill lägga den på jordbruksmark, jordbruksmark är av nationell betydelse och ska skyddas från exploatering så långt möjligt, säger Helena Holmgren, enhetschef på länsstyrelsen, till TT.

"Väntar på rättsfall"

Det rör sig om jordbruksmark av högsta kvalitet och sådan mark finns endast i Skåne, enligt beslutet. Samtidigt framför länsstyrelsen att rättsläget är oklart och att detta har påpekats för regeringen.

– Det handlar om en avvägning mellan två stora samhällsintressen; livsmedelsförsörjningen och elförsörjningen. Det finns inte så mycket rättsfall ännu så länge och då får man göra en bedömning och tolkning utifrån hur lagstiftningen ser ut. Vi väntar på rättsfall och då får vi vägledning kring bedömningen och avvägningen, säger Helena Holmgren.

De två rättsfall som länsstyrelsen hoppas få vägledning genom rör ansökningar om att bygga solcellsanläggningar i Ängelholms respektive Kristianstads kommun. I båda fallen har länsstyrelsen sagt nej. Ärendena har vandrat vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som har beviljat prövningstillstånd.

Peter Braun är Sverigechef på European Energy. Foto: European Energy
Peter Braun är Sverigechef på European Energy. Foto: European Energy

"Beklagar beslutet"

Enligt Helena Holmgren är det inte enbart länsstyrelsen Skåne som brottas med problematiken.

– Även andra länsstyrelser sitter i samma frågeställningar och ärendehandläggning, säger hon.

Det danska företaget European Energy, som vill bygga solcellsparken, kommer att överklaga länsstyrelsens beslut.

– Vi beklagar beslutet, men det var väntat. Länsstyrelsen har samma argumentation som i de två andra fallen, säger företages Sverigechef Peter Braun till TT.

Den aktuella solcellsparken är planerad att ligga i Svedberga norr om Helsingborg. Anläggningen kommer att uppta runt 230 hektar mark, men endast 76 hektar kommer att täckas av solpaneler. Företaget planerar att odla vall (djurfoder) på stora delar av den övriga ytan.

– Vi har ett ganska stort antal anläggningar i Danmark och man kan även ha får som går och betar. Du kan även odla annat, men enklast är ju vall, säger Peter Braun.

Ifrågasätter livslängden

Länsstyrelsen ställer sig även frågande till att företaget uppgett att solcellsparken väntas vara i drift i cirka 30 år och att den därefter kan avvecklas.

– Vad som händer i framtiden är svårt att sia om. Är det solkraft i den här formen som efterfrågas? Vad har vi störst brist på om 30 år? Är det livsmedel kan marken gå tillbaka till det. Är det fortsatt ett större behov av el fattas ett nytt beslut i framtiden, säger Peter Braun.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att anläggningen inte kan betraktas som tillfällig och att det inte finns någon möjlighet att sätta en tidsbegränsning på grund av rådande lagstiftning.

Fakta: Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om att säga nej till en ansökan från företaget European Energy om att bygga en stor solcellsanläggning i Svedberga norr om Helsingborg.

Centralt för länsstyrelsens bedömning är de så kallade hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om behoven inte kan lösas genom att annan mark tas i anspråk, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I det aktuella fallet bedöms livsmedelsproduktionen väga tyngre än produktion av förnybar energi.

Länsstyrelsen ställer sig även frågande till att anläggningen förväntas vara i drift i cirka 30 år och därefter avvecklas. Tidsbegränsningen ska baseras på solcellspanelernas tekniska livslängd, men länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de kan komma att bytas ut mot mer effektiva och bättre paneler i framtiden. Länsstyrelsen uppger även att det inte finns någon anledning för företaget att göra sig av med en vinstdrivande anläggning om 30 år.

Beslutet kommer att överklagas till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Källor: Länsstyrelsen Skåne, European Energy