Energi

SSM: Slutförvaret kan bli säkert

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer sig svalt positiv till ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Det framgår av yttrandet till regeringen.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Tisdagen den 23 januari är något av en ödesdag för slutförvaret och Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Under dagen lämnar både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt sina yttranden om planerna till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat planerna utifrån kärntekniklagen, medan mark- och miljödomstolen prövar slutförvaret utifrån Miljöbalken.

Först ut under förmiddagen var Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med beskedet att SKB har förutsättningar för att kunna uppfylla kärnteknikens krav på en strålsäker slutförvaring. Myndigheten tillstyrker därför att SKB får tillstånd att bygga slutförvaret samt en inkapslingsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun.

– Vi tycker att SKB har lämnat en redovisning som är tillräcklig i det här steget i processen, som handlar om att ta ställning till om det finns förutsättningar eller inte. Men inför att sätta spaden i marken och påbörja bygget måste ytterligare redovisningar finnas på plats, berättar Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringen väntas ta beslut om slutförvaret får tillstånd eller inte under 2019. Om regeringen ger klartecken måste SKB lämna in fler säkerhetsredovisningar för byggande, drift och långsiktig strålsäkerhet för granskning till Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Den granskningen kan tidigast ske 2020, säger Ansi Gerhardsson.

Först därefter kan alltså SKB få klartecken för att börja bygga anläggningarna. Sedan väntas nya granskningar för att ta anläggningarna i provdrift och rutinmässig drift.

SKB:s ansökan handlar om ett slutförvar som ska rymma 12 000 ton långlivat och högaktivt kärnbränsleavfall 450 meter under marken.

Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att en individ inte får utsättas för en högre stråldos än en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen på platsen för slutförvaret. Myndigheten anser att metoden som SKB har föreslagit, som innebär flera skyddsbarriärer genom att kärnbränslet placeras i kopparkapslar, omges av bentonitlera och placeras djupt i berget, har förutsättningar för att uppfylla det kravet.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer också att metoden kan anses vara bästa möjliga teknik. Metoden är lämplig för förhållandena i Forsmark och det finns ingen alternativ metod som är lika mogen, anser myndigheten.

Om regeringen ger tillstånd för slutförvaret kommer SKB att behöva redovisa nya underlag. Strålsäkerhetsmyndigheten pekar till exempel på scenarier och vetenskapliga studier om korrosion och långsam krypdeformation i kopparhöljet samt ett program för vetenskaplig fördjupning i barriärsystemets egenskaper.

Dagens besked från Strålsäkerhetsmyndigheten var relativt väntat eftersom myndigheten lämnade ett preliminärt klartecken redan sommaren 2015.