Energi

Höga halter brandskumsgift i abborre

En abborrhona skärs upp inför analysen. Foto: Linda Nohrstedt
En abborrhona skärs upp inför analysen. Foto: Linda Nohrstedt

Abborre från Ronnebyån i Blekinge visar höga halter av giftiga ämnen. Föroreningarna tros komma från brandskum som har använts på flygflottiljen i Kallinge.

Publicerad

På flera håll i landet har giftiga perfluorerade ämnen upptäckts i vattendrag. I Kallinge, Uppsala och Tullinge har ämnena även hittats i dricksvattnet som har levererats till konsumenterna.

Perfluorerade ämnen kännetecknas av mycket starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och är därför långlivade i miljön. Vissa av dem misstänks kunna ge skador på immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarigt intag av höga halter.

I Kallinge i Ronneby kommun har perfluorerade ämnen förorenat grundvattnet. Därför har kommunen avrått invånarna från att äta fisk fångad i Ronnebyån. För att få en bild av hur förorenad fisken är har länsstyrelsen beställt en analys av IVL Svenska miljöinstitutet.

Abborre och gädda har fiskats på tre platser intill Kallinge. Även ytvattenprover har tagits på tre punkter i Ronnebyån.

När fisken sedan förbereddes och analyserades med masspektrometer på IVL:s kontor var Ny Teknik med och följde arbetet.

Nu är analysen färdig. Resultaten visar att abborre fångad vid Klintabäckens utlopp i Ronnebyån innehåller höga halter av perfluorerade ämnen. Högst värden, runt 50 nanogram per gram fiskkött, har uppmätts av PFOS, perfluoroktansulfonat, som anses vara det värsta ämnet i gruppen.

- Det är runt 20 gånger mer än vad vi har sett i opåverkade bakgrundsområden, säger Karin Norström, forskare på IVL.

Liknande nivåer har IVL sett i abborre från Västra Insjön vid Landvetter, och ännu högre värden har forskarna stött på i fisk från Halmsjön intill Arlanda.

Karin Norström bedömer att fisken från Ronnebyån går att äta, men inte varje dag.

- Den ligger ungefär fem gånger högre än riktvärdet för daglig konsumtion av fisk, säger hon.

Ett vattenprov från Klintabäcken, högre upp än mynningen i Ronnebyån, visar 3 780 nanogram PFOS per liter vatten.

- Det är jättehögt, men jag vet att länsstyrelsen har haft ännu högre värden i Klintabäcken tidigare. Det speglar att Klintabäcken faktiskt kontaminerar Ronnebyån, säger Karin Norström.

Hon bedömer att det är troligt att de perfluorerade ämnena i fisken kommer från brandskum, bland annat med tanke på att PFHxS, perfluorohexansulfonat, förekom i halter runt 0,2 nanogram per gram fiskkött.

- Profilen ser ut ungefär som man brukar hitta i fisk från brandskumspåverkade områden, säger hon.

Nu ska Ronneby kommun skicka analysresultaten till Livsmedelsverket för att få en riskbedömning av hur farligt det är att äta fisken från Ronnebyån. Samtidigt vill kommunen även få besked om ifall restriktioner behöver utfärdas när det gäller att använda vattnet för bevattning av grönsaksland.

I IVL:s analys har totalt tio fiskar analyserats från tre fångstplatser. Länsstyrelsen planerar ett större provfiske till hösten för att få en mer detaljerad bild av föroreningarna.

Flera användningsområden

Perfluorerade ämnen är en grupp kemikalier som har använts inom flera områden, till exempel i textilier, elektronik och brandskum, sedan ungefär 50 år tillbaka.

De är användbara på grund av sin förmåga att avvisa smuts och vatten, men karaktäriseras också av mycket starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och är därför långlivade i miljön.

Vissa av ämnena i gruppen misstänks kunna ge skador på immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarigt intag av höga halter.