Energi

Fyra vattentäkter har förhöjda giftvärden

Foto: Hasse Holmberg & TT
Foto: Hasse Holmberg & TT

Naturvårdsverket har analyserat vatten från drygt 180 vattentäkter som är tänkta att användas som källor till dricksvatten. Fyra av dessa är förorenade av giftiga så kallade PFAS-ämnen.

Publicerad

Giftiga ämnen i brandsläckningsskum har förorenat dricksvatten på flera håll i landet. Det första läckaget upptäcktes av en slump av en student i Tullinge. Därefter hittades ämnena också i dricksvatten i Kallinge i Blekinge och Uppsala.

Det handlar om så kallade PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, som är mycket stabila i naturen och misstänks kunna skada hälsan om de intas i höga halter under lång tid.

I januari gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en kartläggning av PFAS i yt- och grundvatten.  ”Det ska inte vara lämnat till slumpen att upptäcka kända farliga ämnen i våra vattenresurser”, skrev miljöminister Åsa Romson (Mp) då.

Naturvårdsverket har nu tagit prover på 466 olika platser och analyserat vattnet. Förutom yt- och grundvatten har prover även tagits från lakvatten från soptippar och avloppsreningsverk, samt så kallade bakgrundsjöar som inte bedöms vara förorenade.

Än så länge finns bara resultat från de vattentäkter som kan komma att användas som dricksvattenkällor. Drygt 180 sådana täkter ingår i kartläggningen. Fyra av dem har förhöjda PFAS-värden.

De ligger i Skåne och Halland och har halter som övergår Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns på 90 nanogram PFAS per liter vatten (se faktaruta).

I Skåne handlar det om två grundvattentäkter, en i närheten av en brandövningsplats i Åhus och en intill Ängelholms flygplats. Prover har tagits vid två tillfällen och halterna varierar stort.

– Det kan ha med strömningarna i grundvattnet att göra. Uppenbarligen kan halterna variera, säger Karin Klingspor, projektledare på Naturvårdsverket.

I Halland är det också två grundvattentäkter som har förhöjda värden. Det handlar om en beredskapsbrunn vid räddningstjänsten i Varberg och en täkt vid länssjukhuset i Halmstad, som ligger i närheten av flygflottiljen F14.

Resultaten är relativt väntade med tanke på att täkterna ligger nära flygplatser och övningsplatser där det är sannolikt att brandsläckningsskum med PFAS har använts. Platserna som har valts ut för provtagning är också sådana som länsstyrelserna misstänker kan vara förorenade.

PFAS-halterna i de fyra vattentäkterna är betydligt lägre än de värst förorenade brunnarna i vattenverket i Kallinge. Där uppmättes tidigare så mycket som 17 000 nanogram per liter bara för ett av PFAS-ämnena, perfluoroktansulfonat.

Livsmedelsverket har tidigare genomfört en enkät som visade att 66 dricksvattenanläggningar bedömdes vara förorenade av PFAS. Alla kommuner hade då inte tagit prover på sina vattentäkter, så resultaten grundades delvis på kommunernas bedömning om täkterna kunde vara förorenade eller inte. Syftet med Naturvårdsverkets kartläggning är att ge en säkrare bild.

Nu ska Naturvårdsverket arbeta vidare med analysen av samtliga prover. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 april nästa år.

Naturvårdsverkets resultat

Värdena anger sammanlagt värde av sju PFAS-ämnen för att kunna relatera till Livsmedelsverkets åtgärdsgräns. Dessa sju är: perfluorbutansulfonat (PFBS), pefluorhexansulfonat (PFHxS), perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluorpentanoat (PFPeA), perfluorhexanoat (PFHxA), perfluorheptanoat (PFHpA) och perfluoroktanoat (PFOA).

Skåne:

Täkt vid Ängelholms flygplats: 46-155 ng/l (två prover)

Täkt i Åhus: 14-114 ng/l (två prover)

Halland:

Brunn vid räddningstjänsten i Varberg: 197 ng/l (ett prov)

Blå källan vid länssjukhuset i Halmstad: 136-146 ng/l (tre prover)