Energi

Fajt i domstol om Forsmarks effekthöjning

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Forsmarks block 1 står redo för att höja effekten men får inte tillstånd av Svenska kraftnät. Här syns baksidan av blocket, med utmatningsledningarna mot Svenska kraftnäts 400 kilovoltsnät. Foto: Anna Ek/FKA
Forsmarks block 1 står redo för att höja effekten men får inte tillstånd av Svenska kraftnät. Här syns baksidan av blocket, med utmatningsledningarna mot Svenska kraftnäts 400 kilovoltsnät. Foto: Anna Ek/FKA
Tomas Hägg. Foto: FKA
Tomas Hägg. Foto: FKA

Stamnätsägaren Svenska kraftnät säger nej till Forsmarks önskade effekthöjning i block 1. Orsaken är risken för strömavbrott i stora delar av Sverige. Snart avgörs saken av domstol.

Publicerad

Forsmarks Kraftgrupp vill höja den elektriska uteffekten från block 1 från 990 MW till 1 125 MW. Det skulle ge bolaget 200 miljoner kronor mer i intäkter varje år.

Men om en generators elektriska uteffekt höjs blir den mer känslig för störningar i nätet. Det blir mer rotationsenergi som måste hanteras under och efter störningen.

Den önskade effekthöjningen innebär att blocket inte kan leva upp till Svenska kraftnäts föreskrifter om störningstålighet. Därför har kärnkraftsbolaget begärt undantag från reglerna.

Sådana undantag kan göras om det finns ekonomiska skäl eller om det går att visa att avsteget inte har stor negativ betydelse för driftsäkerheten i det nationella elsystemet.

Men i februari förra året sa Svenska kraftnät nej, med hänvisning till risken för storskaliga strömavbrott som kan släcka hela eller delar av Sverige.

Forsmarks Kraftgrupp har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. I mitten av augusti ska förhandlingen hållas.

– Beslutet, enligt vår uppfattning, är fel. Åtgärderna i kraftnätet, som Svenska kraftnät kräver att Forsmarks kraftgrupp ska stå för, är kostsamma och kan inte kopplas direkt till effekthöjningen, säger Tomas Hägg, ställföreträdande presschef på Forsmarks Kraftgrupp.

”Oacceptabel brist på stabilitet”

Enligt Forsmark handlar det om en ny kraftledning med en kapacitet på 1 000 MW till en kostnad om uppemot en miljard kronor som Svenska kraftnät vill att Forsmark betala, trots att kraftgruppen bara vill höja effekten med cirka 120 MW.

Skriftväxlingen i målet visar att parterna står långt ifrån varandra. Forsmarks Kraftgrupp, FKA, pekar på att Svenska kraftnäts beslut innebär att 120 MW från block 1, som skulle kunna försörja 200 000 hushåll, inte kan bli samhällsnyttig el.

Forsmark anser att effekthöjningen inte skulle ha någon stor negativ betydelse för driftsäkerheten i det nationella elsystemet. Men det håller Svenska kraftnät inte med om:

”Svenska kraftnät har aldrig tidigare sett så låga kritiska felbortkopplingstider såsom ett effekthöjt Forsmark 1 uppvisar. Detta framgår till och med av FKA:s egen insända dokumentation där det grafiskt visas att anläggningens generatorer kommer att gå i motordrift för fel med en varaktighet om 0,090 sekunder.”

Stridsfrågan handlar om blockets förmåga att klara spänningsvariationer i det anslutande stamnätet. Anläggningen ska kunna klara kortslutningar utan att kopplas ifrån. Annars finns risk för en kedjereaktion. Om Forsmarks block 1 kopplas bort vid en störning får de andra kraftverken i landet bära en allt större börda, vilket kan leda till ett storskaligt strömavbrott.

”Om Forsmark 1 effekthöjs till 1 125 MW kommer anläggningen således att uppvisa en oacceptabel brist på stabilitet,” skriver Svenska kraftnät.

”Vi var helt övertygade om att vår dispensansökan skulle beviljas”

Effekthöjningen har diskuterats av parterna sedan 2006. Under årens lopp har tre åtgärder identifierats som skulle förbättra tåligheten mot kortslutningar: en ny kraftledning till block 1, bromsmotstånd eller snabb ventilstyrning inom blocket. Men det vill Forsmark inte betala för.

Merparten av installationerna för effekthöjningen på blocket har dock redan gjorts. Anläggningen är i princip klar för att höja effekten. Hur mycket det har kostat avslöjar inte bolaget.

Hur kommer det sig att ni har lagt pengar på effekthöjning innan ni har försäkrat er om att det är praktiskt möjligt att mata ut effekten på nätet?

– Det är både praktiskt möjligt och säkert att mata ut effekten i befintligt nät. Vi var helt övertygade om att vår dispensansökan skulle beviljas eftersom förutsättningarna är uppfyllda, säger Tomas Hägg, ställföreträdande presschef på Forsmarks kraftgrupp.

Svenska kraftnät har hittills lagt 47 miljoner kronor på samråd och förstudier för ledningsprojekt i östra Svealand inför effekthöjningen av samtliga tre block på Forsmark. För block 1 har processen avstannat:

– Svenska kraftnät har sedan tidigare ett färdigställt underlag för ledningskoncession för att skicka in till ansvarig myndighet Energimarknadsinspektionen. I nuläget finns inga intentioner att skicka in det, säger Carina Netterlind, pressansvarig på Svenska kraftnät.

”Viktigt att beslutet går att överklaga”

Nu blir det alltså förvaltningsrätten som ska besluta om Forsmark ska få undantag från reglerna. Målet är anmärkningsvärt med tanke på att staten är ägare i både Svenska kraftnät, som helägare, och i Forsmarks Kraftgrupp, som majoritetsägare via Vattenfall. Rättsprocessen handlar alltså till stor del om att staten stämmer en annan del av staten.

Regeringskansliet har dock inte agerat genom att till exempel tillsätta en medlare för att lösa konflikten. Energiminister Ibrahim Baylans pressekreterare Sami Mashial hänvisar till att regeringen enligt lag inte får styra myndighetsutövning.

I och med rättsprocessen belastas skattebetalarna av tvisten. Hur ser du på det?

– Det är viktigt att Svenska kraftnäts beslut, som innebär myndighetsutövning, går att överklaga. De privatpersoner och företag som berörs av myndigheters beslut har rätt att få en rättssäker prövning, säger Sami Mashial.

Om förvaltningsrätten kommer fram till att Forsmark ska beviljas undantag så måste effekthöjningen också godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Höjd effekt på block 2

Forsmarks block 2 är effekthöjd med 120 MW sedan 2013. Höjningen har genomförts efter att Svenska kraftnät har beviljat dispens från föreskrifterna om störningstålighet.

Under året drivs block 2 med höjd effekt i så kallad provdrift och resultaten redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt Forsmarks Kraftgrupp har det inte varit några problem med den höjda effekten.

Tidigare var planen att också block 3 skulle effekthöjas. Men i slutet av 2014 beslutade kraftgruppen att skrota planerna eftersom förstärkningen av kraftnätet bedömdes bli för dyr.