Energi

Det ljusnar för vindkraft till havs

Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren
Giles Dickson.
Giles Dickson.

Inga nya vindkraftverk har byggts utanför Sveriges kust på fem år. Men nu kan vinden vara på väg att vända.

Publicerad

Det är dyrare att bygga vindkraft till havs än på land. Därför har bedömare hävdat att havsbaserad vindkraft är död i Sverige.

Men kanske kan ett trendskifte skönjas – framför allt på grund av den teknikutveckling som har skett de senaste åren.

Kostnaden för havsbaserad vind- kraft i Europa har sjunkit kraftigt. Från att ha legat runt 100 euro/MWh i början av 2016 hamnade de senaste anbuden i Nederländerna och Tyskland på cirka 50 euro/MWh.

Giles Dickson, vd för den europeiska branschorganisationen Wind Europe, pekar på fyra orsaker till prisraset. Först och främst har kostnaden för att låna kapital sjunkit.

Men branschen har också mognat och tagit bort flaskhalsar som brist på båtar och kranar. Samtidigt sker byggena längre ut till havs där vindarna är bättre, och turbinerna har blivit kraftfullare.

– Det var inte så länge sedan turbinerna hade en maxeffekt på 3 MW, men förra året låg de på 6 MW och i år på 8 MW. År 2021 förväntas turbinerna ligga på 13 eller 14 MW, säger han.

Vindkraftverkens rotordiameter och generator har ökat, vilket har lett till att avstånden mellan verken har blivit större och varje verk levererar mer el. Då behöver färre verk byggas och kostnaden per kilowattimme sänks.

– Nätanslutningarna har också blivit bättre. Vi har lärt oss högspänd likström och det har blivit ett stort genombrott, säger Giles Dickson.

Framöver väntas fler tekniska framsteg som ytterligare kan sänka kostnaderna. Till exempel har en ny byggmetod testats. I stället för att transportera betongfundament på pråm bogseras det flytande på vattnet. Väl på plats fylls det med sand eller liknande för att sjunka. På så sätt behövs ingen kran ute till havs för att lyfta fundamentet på plats.

Turbinerna digitaliseras också alltmer, vilket gör att sensorer kan rapportera hur olika komponenter mår så att underhåll kan planeras bättre.

– Vi har inte börjat dra nytta av det riktigt än, men snart kan vi utföra förebyggande underhåll, säger Giles Dickson.

I en ny rapport pekar Wind Europe på att havsbaserad vindkraft har en stor potential i Europa. Med dagens regelverk bedömer rapportförfattarna att 25 procent av EU:s elbehov skulle kunna täckas av vindkraft i havet år 2030, till en utbyggnadskostnad av 54 euro/MWh.

Ett av de främsta argumenten för att bygga vindkraft till havs är att vindarna oftare är jämnare och starkare än på land. Det har lett till att havsbaserade vindkraftverk har bättre kapacitetsfaktor, vilket är ett mått på den verkliga produktionen jämfört med det teoretiska.

– Den genomsnittliga kapacitetsfaktorn till havs är 42 procent, medan landbaserad vindkraft i Europa ligger på 30 procent. På land är vindhastigheterna lägre och turbinerna mindre, säger Giles Dickson.

Svenska Energimyndigheten tror att kostnaden för havsbaserad vindkraft kommer att fortsätta att sjunka och på sikt närma sig landbaserad vindkraft. Men än så länge är det ungefär dubbelt så dyrt att bygga till havs som på land i Sverige. Energimyndigheten tycker därför inte att det är lämpligt med någon särskild subvention för havsbaserade projekt, utöver elcertifikatsystemet.

Läs mer:

I dagsläget planeras nya landbaserade vindkraftsprojekt som totalt skulle kunna leverera 90 TWh per år. Och än så länge finns det gott om mark att bygga på, bedömer Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten.

– I teorin behöver vi inte havsbaserad vindkraft för att nå 100 procent förnybart i elsystemet. Men det som begränsar byggena är människors acceptans. Alla tycker inte om vindkraft och av den anledningen kanske ändå havsbaserade projekt behövs, säger han.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi bedömer dock att havsbaserad vindkraft kommer att behövas efter 2030 för att ställa om elsystemet, och organisationen vill att regeringen så fort som möjligt beslutar om ett framtida särskilt stöd till projekt i havet.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!  

Anslutningsavgiften i fokus

Östersjön har flera fördelar jämfört med Nordsjön när det gäller vindkraft. I Östersjön är extremvindarna och våghöjden lägre, innanhavet saknar större strömmar och tidvatten, avståndet till land är kortare och vattnet är grundare. Sammantaget ger det lägre produktionskostnader än i Nordsjön.

Bottenförhållandena talar möjligen också för att billigare fundament kan användas. Gravitationsfundament, stora betongklossar som står på bottnen, kan användas på fler ställen i Östersjön än i Nordsjön. De är generellt sett billigare än så kallade monopiles, stålcylindrar som drivs ner i bottnen.

Källa: Energimyndigheten

En av de största kostnadsposterna i ett havsbaserat vindkraftsprojekt är anslutningen till stamnätet. Energikommissionen föreslog i början av året en utredning för att undersöka om anslutningsavgiften kan slopas i sådana projekt för att ge dem förbättrad ekonomi.

Energimyndigheten svarade i remissomgången att det inte finns samhällsekonomiska skäl att särbehandla havsbaserad vindkraft, och avstyrkte därför förslaget att ta bort avgiften. Myndigheten konstaterade också att en borttagen anslutningsavgift skulle innebära att de mest kostnadseffektiva projekten inte premieras.

Än har den föreslagna utredningen inte sparkats i gång. Regeringskansliet håller på att bereda frågan.