Opinion

”Straffa inte biogasen – den är en nyckel i omställningen”

DEBATT. Att beräkna klimatpåverkan utifrån det som kommer ur avgasröret är enkelt men leder till felaktiga slutsatser, skriver Jörgen Ejlertsson och Francesco Ometto, Scandinavian Biogas.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

När man följer diskussionen om framtidens drivmedel i media är det lätt att få uppfattningen att räddningen ska komma främst från el och vätgas. Bilden är att alla bilar, båtar och lastbilar inom en snar framtid kommer att vara utrustade med batterier eller bränsleceller eftersom detta skulle innebära nollutsläpp av koldioxid från transporter.

Problemet är att de flesta debattörer valt att bara mäta och räkna på vad som kommer ut ur avgasröret. Då blir det noll avgaser från el- och vätgasdrivna fordon. Men som alltid måste man se till helheten och då krävs att också miljöpåverkan i fordons- och batteritillverkning, produktion och distribution av bränslet samt den slutliga destruktionen och återvinningen av bilen räknas med. Om inte hänsyn tas till alla steg i kedjan blir siffrorna missvisande och bara ett spel för gallerierna.

Tabell: Francesco Ometto

Bildtext: En jämförelse mellan en elhybridbil, en elbil, en gasbil där gasen framställts av hushållsavfall och en gasbil där gasen framställts av gödsel. Förklaringen till att biogas från gödsel ger negativa koldioxidutsläpp är att denna behandling hindrar att metangas läcker ut från gödseln och når atmosfären där den är en potent växthusgas. Beräkningen är baserad på en nyligen publicerad forskningsrapport från Lunds universitet och en rapport om utsläpp från biogas utförd av NGVA. I beräkningen har alla koldioxid-aspekter under en bils livslängd (baserat på 20 000 mil) tagits med. Se specifikation och länkar nedan.

Biogas (biologiskt framställd metan), som producerats från avloppsvatten och avfall från hushåll och jordbruk är ett åtminstone lika bra drivmedel som el och vätgas och i många fall till och med bättre ur miljösynpunkt. Men biogasen straffas i dagens diskussioner i Sverige och EU för att den släpper ut koldioxid ur avgasröret.

Undersöker vi hela kedjan, inklusive produktion av drivmedel och fordon, kan vi konstatera att svenska biogasanläggningar omhändertar avfall och restprodukter och gör om dem till energi i form av metan. Inget extra koldioxidutsläpp är kopplat till biogasanvändning, utan nettoutsläppen är noll eftersom den koldioxid som bildas när biogas förbränns inte är fossil.

En nyligen publicerad studie från Lunds universitet visar att elbilar, jämfört med hybridbilar drivna med bensin, kan minska koldioxidutsläppen med som mest knappt 70 procent. Detta om den mest miljövänliga elen används i beräkningen (38 g CO2/kWh). Användningen av förnybara bränslen i hybridbilar gör det möjligt att nå mellan 70 och över 100 procent minskade koldioxidutsläpp.

Anledningen till att hybridbilen är bättre än elbilen vad gäller koldioxidutsläpp, och som oftast glöms i debatten, är att tillverkningen av batterierna till elbilar innebär stora koldioxidutsläpp. Detta gör också att biogas i en jämförelse är det mest hållbara bränslet och även det som är lättast att ställa om till eftersom motorerna är av samma typ som de som sitter i de flesta av dagens bilar.

Det går med andra ord med befintlig och väl etablerad teknik att köra bilar, lastbilar, bussar och båtar på biogas. Det finns också en fungerande infrastruktur för distribution av biogas både här hemma och i stora delar av Europa.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

EU:s förslag om ny klassificering av bilar, där bilar med biogas som drivmedel riskerar att inte längre klassas som miljöbilar, baseras uteslutande på vad som kommer ut ur bilens avgasrör oavsett om det är fossil bensin, diesel, naturgas, biodiesel baserad på växter eller biogas baserad på avloppsvatten och avfall. Är det eldrivna bilar behöver vi veta hur elen är producerad för att kunna bedöma vilka utsläpp av växthusgaser som är kopplat till dess förbrukning. 

När alla drivmedelalternativen har utvärderats från ursprunglig källa till förbrukning i fordonet (Well-to-Wheel), framstår biogasen som mycket konkurrenskraftig eftersom den går att använda med befintlig teknik och det finns fungerande distributionskanaler.

Produktionen av biogas innebär också att avloppsvatten och avfall tas om hand samtidigt som restprodukterna från biogasframställningen kan återföras till jordbruket som gödningsämnen. Alla dessa faktorer gör att biogas har förutsättningar att vara en nyckelfaktor i omställningen till ett hållbarare samhälle där vi tar vara på och återanvänder våra resurser på bästa möjliga sätt. Detta kan dock bara ske om vi ger den samma förutsättningar som el och vätgas.

Vill vi nå klimatmålen måste vi räkna med alla de faktorer som påverkar atmosfärens sammansättning och därmed klimatet. För norska stortinget var det en självklarhet att biogas skulle jämställas med el och vätgas för att Norge skall klara sina miljömål – varför är det då så svårt i Sverige och i EU?

Jörgen Ejlertsson, docent och chef för process och FoU, Scandinavian Biogas

Francesco Ometto, PhD och FoU-manager Scandinavian Biogas, adjungerad lektor Linköpings universitet

Förklaring till tabellen:

De data som är relaterade till elhybridbilar och elbilar kommer från studien av Lundaforskarna Andersson och Börjesson, 2021. Data för biogasdrift är baserade på NGVA:s Well-to-Wheel – How to better understand it — gmobility. Utsläpp under produktionen av bilarna minus batterierna har förutsatts vara lika, baserat på Andersson och Börjesson, 2021.

Anmärkningar: 1. Utsläppen relaterade till produktionen av en bil, exklusive batteriet, antas i samtliga fall vara 37 g koldioxid/km; 2 Utsläppen relaterade till produktionen av ett bilbatteri är baserat på 83,5 kg koldioxid/kWh, där elhybridbilar har ett batteri på 1,6 kWh och elbilar 64 kWh; 3. Utsläppen relaterade till bilens livslängd inklusive batteri antas vara lika med 2 g koldioxid/km för elhybrid- och förbränningsbilar, 3 g koldioxid/km för plugin hybridbilar och 5 g koldioxid/km elbilar, baserat på 200 000 km livslängd.