Opinion

”Stoppa inte en lyckad utbildning”

DEBATT. Vår tvärvetenskapliga utbildning är precis vad näringslivet och studenterna frågar efter. Den lilla vinst Lunds tekniska högskola gör genom att stoppa utbildningen är inte värd allt som går förlorat, skriver företrädare för studenterna.

Beslutet av rektorn på Lunds tekniska högskola (LTH), Anders Axelsson, att stoppa den tvärvetenskapliga utbildningen Technology management har skapat stor förvåning hos näringslivet, studenter och alumner vid LTH.

Det är ansvarslöst att stoppa en utbildning som är högt eftertraktad av både studenter och näringsliv, som har hög kvalitet, är unik för Lund och är ett bevis på framgångsrik tvärvetenskap. Allt för en försumbar kortsiktig besparing. Ett mer hållbart alternativ är att fortsätta med Technology management och i stället skära kostnader genom att effektivisera undervisningen.

Den huvudsakliga anledningen till beslutet är att LTH överproducerar cirka 800 studenter fler per år än vad staten ger stöd för. Technology management netto-adderar 20 studenter, sett över två år, och står således för cirka 2,7 procent av överproduktionen.

Med denna artikel vill vi belysa att konsekvenserna vida överstiger denna försumbara vinst.

Technology management är en högt ansedd utbildning för teknologer och ekonomer med fokus på personlig utveckling, teamwork och innovation. 91 procent har anställning innan examen, jämfört med exempelvis 87 procent vid Handelshögskolan i Stockholm. Utbildningen håller en hög kvalitet och tre av LTHs fem bästa kurser (enligt kvalitetsmätningarna CEQ) erbjuds av programmet. Ett stopp försvårar kunskapsöverföringen till resten av LTH av denna framgångsrika pedagogik.

Technology management är den enda tvärvetenskapliga utbildningen av tredje graden (där ämnen, forskare och studenter från olika vetenskaper integrerar) som LTH erbjuder och har sedan 1997 bedrivits i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund.

Utbildningen är i linje med Lunds universitets övergripande strategi, vilken består av fyra grundpelare: gränsöverskridande samverkan, internationalisering, kvalitetsutveckling och ledarskap samt lärarskap och medarbetarskap. Det är märkligt att Lunds universitets rektor Per Eriksson inte uppmärksammar att en sådan utbildning ska stoppas.

I en skrivelse angående beslutet hänvisar rektor och vice rektorer vid LTH till administration och säger att det är ”nödvändigt att kurserna ligger på en institution, samt att den ansvarige kursansvarige läraren är anställd på LTH och har en chef på LTH (prefekt)”.

Det enda som är nödvändigt är att LTH har en organisationsstruktur som främjar det som samhället efterfrågar, något Technology management-studenter bevisligen är.

Konsekvenserna av att stoppa Technology Management är flera;

• Samarbetet med Zhejiang University i Kina, där svenska och kinesiska studenter tillsammans arbetar för att ta fram innovationer, försämras avsevärt. Ett samarbete som dessutom har stor potential att helt och hållet finansieras externt.

• Technology managements rykte och partnerskap med näringslivet blir lidande; tre företag har efter det initiala beslutet valt att avbryta partnerskap med programmet.

• LTH försämrar sin genomsnittliga prestanda gällande kurskvalitet, anställningsbarhet och löneutveckling.

• Stoppet skapar en diskontinuitet som är förödande för studentengagemanget som är centralt i Technology managements pedagogik. Förtroendet från en generation engagerade studenter och lärare försämras avsevärt.

LTHs överproduktion är allvarlig, men det är inte försvarbart att stänga ner utbildningar när det finns goda alternativa lösningar som inte försämrar LTHs utbildningskvalitet, konkurrenskraft och framtid.

Alternativet till att skära ner antalet studenter är att i stället sänka kostnader för undervisning. Skulle budgeten för grundutbildningen stramas åt med 0,3 procent motsvarar det besparingen av att stoppa Technology management.

Effektivisering av undervisning kan drivas av IT-baserad undervisning eller ökat fokus på nya pedagogiska former. Självklart kan andra alternativ som institutioner finner lämpliga tas fram med en 0,3 procent lägre budget. Huvudpoängen är att belysa det märkliga i att se kostnader utifrån antal studenter, i stället för utifrån de faktiska kostnaderna.

Den förslagna pausen av Technology management slår undan benen för student- och samhällsengagemang, skadar relationer, försämrar LTHs rykte, utbildningskvalitet och den enda strategiska länk som LTH har till tvärvetenskap av tredje graden.

Det vore ansvarslöst att fullfölja beslutet att stoppa Technology management, i stället för att använda Technology management till att ge Lunds universitet den uppmärksamhet som ett tvärvetenskapligt universitet förtjänar och därmed bidra till att Lunds universitet ses som ett universitet som ”förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”.

Adam Carlson, Stefan Einarsson och Elin Melin Lundström, studenter vid Technology Management

För studenterna och programledningen vid Technology Management

Studenternas alternativ

Studenterna vid Technology Management har tagit fram ett underlag som förklarar de konsekvenser som ett stopp skulle innebära samt hur alternativa lösningar skulle kunna se ut.