Opinion

”Skolan måste locka fler unga till teknik”

Foto: Ingvar Karmhed/ TT
Foto: Ingvar Karmhed/ TT

DEBATT. Sveriges yngre generation måste motiveras att söka sig till teknikbranschen. Det är hög tid att pedagoger börjar tillämpa moderna undervisningsmetoder, skriver flyg- och rymdforskarna Amir Gohardani och Omid Gohardani verksamma i USA.

Flyg– och rymdteknik representerar två teknikområden med stort genomslag för framtidens samhällen. Dessa ämnesområden visar också att teknik inte är den enda faktorn som driver tekniska innovationer till framgång. Efter mer än tio års undervisande, av över 2 000 elever och studenter i Sverige, England och USA, samt delaktighet i pedagogiska projekt med deltagare från världens alla hörn, kan vi bekräfta den utmaning som pedagoger världen över vittnar om - att inspirera de unga att söka sig till teknikbranschen.

Trots att många unga har ett gediget intresse för flyg- och rymdteknik i grundskolan kan vi se hur detta intresse långsamt övergår till nästintill ett hinder. Den studie vi genomfört för att hitta orsaken till detta missmod för studier inom teknikområden, pekar på faktorer som alltför komplexa begrepp inom matematik och naturvetenskap samt brist på pedagogers intresse att undervisa på ett sätt som inkluderar samtliga elever, inte enbart de som har lätt för att lära.

Den internationella mätningen av skolresultat, PISA, bekräftar vidare att kunskapsnivån i matematik bland svenska elever har försämrats. Så var ska man börja en process mot förbättring? Förbättringar skapas genom ömsesidig förståelse mellan pedagoger och elever. Men inlärning är en dubbelriktad process som inte enbart är beroende av pedagogen. Den som vill lära sig något måste också ta aktiva steg för att underlätta inlärningsprocessen.

Vi har drivit framgångsrika flyg- och rymdprogram och arbetat i Sverige, England och USA där vi är permanent bosatta. Vi har undervisat vid grundskolor, gymnasium och högskolor i olika världsdelar. Men, en av de mest märkbara omständigheterna vi som pedagoger och forskare inom flyg– och rymdteknik har märkt är det allmänna motståndet till förändringar.

Som tidigare antytts kan minskad inlärning inte enbart skyllas på lärarna. Men det är hög tid att dagens pedagoger tillämpar moderna undervisningsmetoder. Elevcentrerad inlärning är ett exempel på metod som skiftar fokus från instruktioner från läraren till eleven.

Sverige är en av världens ledande tekniknationer och har mycket att vinna genom att inspirera de unga. Vi anser att teknikbranschen gynnas av nytänkande, visioner, könsneutral jämställdhet och av fusion med ämnesområden såsom humaniora, ekonomi, medicin, naturvetenskap.

Teknikbranschen växer genom att fler aktörer tar nya steg för att vidga gränserna för innovation och upprätthålla visioner, samt att fler bidrar till en kontinuerlig inspiration av unga för att skapa framtidens samhälle.

Amir S. Gohardani, Teknologie doktor och VD för Springs of Dreams Corporation i USA.

Omid Gohardani, Teknologie doktor och Vice VD för Springs of Dreams Corporation i USA.

Prisar kommunikation för ökat teknikintresse

  • Elevcentrerat lärande är en undervisningsmetod som bemöter elevernas individuella skillnader.
  • Fokus ligger på elevens egna val gällande sin utbildning och utgår från elevens individuella intressen, förmågor och inlärningsstilar.
  • Läraren fungerar som en kontaktperson och resurs för den individuella elevens lärande, snarare än för klassen som helhet.
  • Det traditionella, lärarcentrerade lärandet kan ge studenter en mer passiv roll, medan elevcentrerad inlärning i högre grad kräver att studenterna är aktiva deltagare i sitt eget lärande.
  • Teknikbranschen i allmänhet och flyg– och rymdbranschen i synnerhet utvecklas genom bättre kommunikatörer. I år instiftades, ”Gohardani Presentation Award in Aeronautics and Aerospace” för att inspirera verksamma inom flyg– och rymdbranschen att kommunicera på ett effektivare sätt.
  • Priset delas ut årligen av Springs of Dreams Corporation, en ideell organisation med huvudmål att upplysa samhället och berika människors liv genom kunskap och utbildning.