DEBATT

”Regeringen måste växla upp för att klara tillväxten och techkonkurrensen”

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, Tech Sverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Tech Sverige.
Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, Tech Sverige Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Tech Sverige.

DEBATT. Regeringen drar ned anslagen till Vinnova i en tid då Sverige behöver öka investeringar i forskning och innovation. Vi är oroliga för att regeringen inte riktigt förstår vad som står på spel, skriver Tech Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Regeringens höstbudget saknar höjd ambitionsnivå för att stärka svensk konkurrenskraft. Det är oroande i en tid när Sverige väntas få lägst tillväxt i EU och tappar position i den globala techkonkurrensen.

Ljusglimtar finns och eventuellt kan den aviserande digitaliseringsstrategin ge hopp. Men faktum är att det nu inte bara behövs en strategi, utan det behövs ett krafttag, tydliga prioriteringar och långsiktiga investeringar. 

Detta var regeringens andra budget. En mandatperiod går fort – växla upp! I regeringsförklaringen framgår att Sverige behöver högre tillväxt, bli mer konkurrenskraftigt och än mer attraktivt som investeringsland. 

Många är vi som hoppats att detta skulle varit mer tongivande men det är en försiktig budget som regeringen presenterade i förra veckan där inflationsbekämpningen står högst på agendan. Samtidigt ser Sverige ut att få lägst tillväxt i EU enligt EU-kommissionens tillväxtprognos och har strukturella utmaningar såsom en åldrande befolkning och kompetensbrist. 

Regeringen konstaterar även att Sverige inte når de övergripande målen med den svenska digitaliseringspolitiken. Det är allvarligt. Andra länder lyckas bättre med att använda digitaliseringens möjligheter trots att de har lägre digital kompetens och utbyggnad av bredband. 

I kommissionens rapport Desi, som mäter digitaliseringens utveckling inom EU, har Sverige haft en avtagande utvecklingstakt under perioden 2015 till 2022 jämfört med övriga EU-länder och är inte längre på pallplats. Många länder på andra kontinenter rör sig betydligt snabbare.

Det kommer att krävas krafttag för att både Sverige och EU ska stå sig i den globala techkonkurrensen. Digitalisering och att integrera nya tekniker såsom ai, sensorer och molntjänster, är helt centralt för långsiktiga lösningar kopplat till bland annat tillväxt, välfärden och klimatomställningen. 

Vi har inte råd att förlora värdefull tid och vi har inte råd att inte satsa på de delar som långsiktigt ger Sverige konkurrenskraft och välstånd.

Inför valet 2022 presenterade Tech Sverige rapporten “En techagenda för Sverige” med 37 policyförslag för att göra Sverige till en världsledande technation. Vi kan glädjande se att regeringen på vissa områden tagit inspiration av våra förslag, men mycket arbete återstår. Tech Sverige vill särskilt lyfta fram tre områden utifrån regeringens budget:

• Bättre investeringsklimat för digital infrastruktur. I budgeten finns det satsningar på den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården och initiativ om att ett forsknings- och innovationsprogram etableras för att främja 6g-utveckling och ökad konnektivitet. Det är steg i rätt riktning men borde inte ske genom att kraftigt dra ner på finansieringen till Vinnova i en tid då behovet av att öka investeringar i forskning och innovation i Sverige är mycket stort. 

För att vi ska kunna ställa om och leverera en modern samhällsservice efterlyser Tech Sverige att problematiken med utbyggnad av infrastruktur som försenas eller stoppas av tillståndsprövningar hanteras och att det sätts tydliga mål för användning av den nya tekniken. Tech Sveriges rapport “Miljarder skäl för 5g” visar att en tidig användning av 5g kan ge BNP-ökningar om 126 miljarder kronor årligen genom ökad produktivitet och innovation.

• Reformer för att stärka förmåga till omställning och kompetensutveckling. Inom kompetensområdet görs viktiga satsningar för att möta kompetensbehoven till exempel mer resurser till ingenjörsutbildningar inom högskolan och fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Det krävs dock ytterligare reformer för att stärka förmågan till omställning och kompetensutveckling inom bland annat ai och säkerhet, med korta och flexibla utbildningar på både högskola och yrkeshögskola, samt fler insatser för att minska handläggningstiderna för omställningsstudiestödet.

• Bekämpande av cyberbrottslighet. Cyberbrott utgör en växande säkerhetsutmaning för Sverige vilket kräver ökad kompetens. Hög säkerhet behövs för att öka tryggheten och för att tillvarata digitaliseringens alla möjligheter. Tech Sverige välkomnar Cybercampus Sverige vid KTH som ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet och utökade medel till MSB för att utveckla operativ cyberförmåga inom civilt försvar. 

Regeringens engagemang i den internationella delen med ett särskilt cybersändebud är också välkommet. Men det som också behövs för att effektivt stärka säkerheten är ökad medvetenhet om hoten, ett intensifierat samarbete mellan myndigheter och företag, förbättrad kompetensförsörjning på alla nivåer och bättre förmåga att bekämpa it-relaterade brott. Detta nämns inte i statsbudgeten, vilket är mycket olyckligt.

Vi har inte råd att förlora värdefull tid och vi har inte råd att inte satsa på de delar som långsiktigt ger Sverige konkurrenskraft och välstånd. 

Det är förvisso positivt att regeringen har meddelat att man vill uppdatera Digitaliseringsstrategin, men vi är oroliga att regeringen inte spänner bågen tillräckligt hårt, inte har tillräckligt höga ambitioner, inte riktigt förstår vad som står på spel och hur mycket andra länder som USA, Kina, Sydkorea, Indien, Estland och Danmark, som vill vara digital front runners, satsar och gör. 

Vi är också oroade över att Sverige tappar tempo och därmed sin position och sitt rykte om att vara digitalt ledande, vilket kan göra oss mindre intressant för talanger, entreprenörer, investerare och tester. 

Framförallt är vi oroade att vi går miste om stora vinster för samhället, både i dag och i framtiden. Tech Sveriges 1 400 medlemsföretag arbetar varje dag med att skapa stora samhällsnyttor och att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. 

Techbranschen står redo att växla upp ytterligare, är regeringen redo? 

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, Tech Sverige 

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Tech Sverige

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.