Opinion

Ministern: Nu styr vi upp försvarsinköpen

Försvarsministern Karin Enström vill förbättra styrningen av de 15 miljarder kronor som regeringen lägger varje år på på försvarsmateriel och anläggningar. Foto: Collage: Scanpix/Försvarets bildbyrå
Försvarsministern Karin Enström vill förbättra styrningen av de 15 miljarder kronor som regeringen lägger varje år på på försvarsmateriel och anläggningar. Foto: Collage: Scanpix/Försvarets bildbyrå
Dan Ohlsson, överdirektör FMV. Foto: Charlotte Samuelsson/FMV
Dan Ohlsson, överdirektör FMV. Foto: Charlotte Samuelsson/FMV

DEBATT. Vi vill ha bättre överblick över de 15 miljarder kronor som regeringen lägger på försvarsmateriel varje år. Därför ger vi Dan Ohlsson, överdirektör på FMV, i uppdrag att utreda styrningen av anslagen, skriver försvarsminister Karin Enström.

Förra veckan beslutade regeringen om att utreda styrningen av Försvarsmaktens materielinvesteringar. Syftet är att förbättra regeringens långsiktiga, strategiska styrning och att öka möjligheterna för riksdagen och regeringen att fatta investeringsbeslut på strategisk nivå.

Det nya försvaret ska vara utformat och dimensionerat för att försvara Sverige mot de hot som finns i vår omvärld i dag och i en nära framtid. Modern och relevant materiel är en nödvändig del i det pågående arbetet med att bygga insatsklara förband med hög tillgänglighet. Försvarsmaktens behov av materiel ska ytterst bestämmas av kraven på operativ förmåga.

Det senaste året har regeringen fattat ett antal viktiga beslut om materiel till försvaret. Bland annat har beslutats om nytt luftvärnsrobotsystem, modifiering av stridsbåtar och dykfartyg, anskaffning av personlig skyddsmateriel och materiel till sjukvårdsförbanden samt utveckling och anskaffning av nästa generations Jas Gripen.

Varje år avsätter regeringen cirka 15,5 miljarder kronor för materiel och anläggningar. För 2013 och 2014 har regeringen ökat anslagen för försvarsmateriel med 300 miljoner och kommande år med sammanlagt 2 miljarder. Parallellt har regeringen analyserat de ekonomiska underlag som Försvarsmakten redovisat, där det bland annat pekas på stora behov av framtida materielinvesteringar.

Redan 2009 slog riksdag och regering fast att fokus bör ligga på strategisk styrning och inriktning. I dag fattar regeringen beslut i alla enskilda materielärenden som överstiger en viss beloppsgräns och i vissa fall ner på systemnivå. Det saknas dock möjlighet att på en strategisk nivå ta ställning till en större helhet.

Det finns även behov av en tydligare koppling till de ekonomiska ramarna och den mer övergripande förmågeutvecklingen. Nuvarande system skiljer sig från hur styrningen av myndigheterna vanligen ser ut, och står inte heller i överensstämmelse med regeringens och riksdagens ambition om långsiktig och strategisk styrning. Systemet försvårar också möjligheten att samlat ta ställning till Försvarsmaktens redovisade behov.

Utifrån de ekonomiska underlag som Försvarsmakten lämnat till regeringen har jag sedan tidigare konstaterat ett behov av en utvecklad form för hur Försvarsmaktens materielomsättning ska hanteras. Tillsättandet av den här utredningen är ett första steg i det arbetet.

Utredningen som ska ledas av Dan Ohlsson, överdirektör på FMV, ska föreslå hur regeringen på ett bättre sätt ska kunna planera för investeringar i försvarsmateriel. Möjligheten till projektuppföljning för regeringen ur såväl ekonomiska som förmågemässiga perspektiv ska också förbättras.

Utredningens förslag ska bidra till att minska de ekonomiska bindningarna kopplade till materielförsörjningen och förkorta ledtiderna från det att behov identifierats till dess materielen kan användas av förbanden. Utredningen ska däremot inte förhålla sig till de materiella behoven eller anslagsstorlek.

Även riksdagens försvarsutskott har i olika sammanhang efterfrågat en utvecklad materielredovisning. Senast i årets försvarsbudget utvecklade regeringen materielredovisningen till riksdagen men utlovade samtidigt att utöka återredovisningen av beslutade materielprojekt. Utredningens uppgifter ligger därmed väl i linje med vad riksdagen har efterfrågat.

Sammantaget ska en utvecklad beslutsprocess förbättra samordning mellan regeringens och försvarsmyndigheternas arbete inför investeringar och underlätta den långsiktiga planeringen för såväl regeringen som Försvarsmakten.

Karin Enström (M)

Försvarsminister