Opinion

”Låt näringslivet vara med i planering av fossilfritt”

Från vänster: Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.
Från vänster: Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

DEBATT. Vi har efterfrågat en seriös dialog om hur Sveriges transporter ska bli fossilfria i mer än ett års tid. Om en månad ska regeringens handlingsplan för alternativa bränslen vara klar. Tiden för dialog rinner ut, enligt Pernilla Winnhed Energiföretagen och Maria Malmkvist vd Energigas Sverige.

Senast den 18 november i år ska Näringsdepartementet ha lämnat in en nationell handlingsplan till EU-kommissionen där regeringen ska beskriva hur direktivet om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen ska genomföras. Denna handlingsplan har inte fått någon större uppmärksamhet i diskussionen om hur Sveriges transportsektor ska minska sitt fossilberoende, vilket är märkligt.

Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige har tidigare i Ny Teknik framhållit att det krävs en tydlig strategi och ett tydligt ledarskap, för att infrastrukturen för alternativa drivmedel ska byggas ut. Infrastrukturen är nämligen central för att nya bränslen som kan ersätta bensin och diesel, vilka dominerar i dag, ska få ett genomslag på marknaden.

EU har insett detta. Direktivets syfte är att främja utbyggnaden av infrastruktur för främst gas och el, samt utveckla gemensamma standarder, så att det ska vara möjligt att färdas inom hela Europa på samma sätt. EU-kommissionens nyligen presenterade strategi för minskade utsläpp i transportsektorn betonar också den viktiga roll som el och gas och dess infrastruktur har för att uppnå målet.

Frågan har nu blivit allt mer aktuell. Efter dieselgate måste Europa utveckla alternativen till fossila, vätskeformiga bränslen för att både minska transporternas negativa klimatpåverkan och dess utsläpp av luftföroreningar som i dag skapar akuta hälsoproblem i många städer.

Sverige har en viktig roll för att visa elens och gasens betydelse för omställningen till fossilfrihet. Den svenska el- och gasmixen som används i vägtransporter är till övervägande del fossilfri och baserad på inhemska resurser.

Flera synergier kan utvecklas mellan gas och el. Båda bränslena kan kombineras i bussar, såsom sker i Malmöexpressen. Överskottsel från exempelvis vindkraft kan också lagras i gasnät och bli förnybar vätgas och biogas genom tekniken power-to-gas.

För ökad eldrift har energibranschen ett antal konkreta förslag i Almedalsmanifestet. För ökad biogasdrift finns flera förslag i våra inspel till Energimyndighetens strategiska plan och regeringens arbete med handlingsplanen, samt förslag till nationell biogasstrategi.

En utvecklad infrastruktur för gas och el i Sverige är en grundförutsättning för att skapa ett robust och flexibelt energisystem som kan möta krav på såväl säker energitillförsel som ökad användning av förnybar energi.

Vi vill rikta några uppmaningar till ansvariga ministern, infrastrukturminister Anna Johansson, inför slutförandet av den svenska handlingsplanen för infrastrukturdirektivet:

* Regeringen måste samordna arbetet för fossilfria transporter. I dag är det svårt att veta vilken minister och vilket departement som ansvarar för vad. Det finns behov av att koordinera alla pågående initiativ, bland annat infrastrukturdirektivet, och upprätthålla en löpande dialog med näringslivet. Splittringen på många departement är ett problem som gör det svårt för regeringen att ta ett samlat grepp och som gör att vi i dag saknar en tydlig motpart i dessa samtal. En samordningsminister kan vara en lösning.

* Handlingsplanen ska ange både mål för utbyggnaden och styrmedel för att främja efterfrågan på marknaden. Utgå från Miljömålsberedningens målsättning – som har bred politisk förankring – att transportsektorns klimatutsläpp ska minska med 70 procent till år 2030. Flera utredningar har genomförts och pågår för närvarande, om lämpliga styrmedel. I handlingsplanen måste politiken värdera vilka styrmedel som ska prioriteras.

Vi har efterfrågat en seriös dialog i mer än ett års tid om direktivet och handlingsplanen. Den 12 oktober 2016 håller Näringsdepartementet en hearing där förslaget till handlingsplan ska presenteras. Det är mycket sent i processen – en dryg månad innan planen ska vara inskickad till EU-kommissionen. Risken är stor att regeringens förslag inte är tillräckligt väl förankrat bland de företag som ska genomföra de investeringar som krävs. Näringslivet borde vara en naturlig partner i regeringens arbete för att uppnå prioriterade politiska målsättningar, precis som i andra länder. Vi förväntar oss mer i det fortsatta arbetet med infrastrukturdirektivet och andra viktiga initiativ.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige