Opinion

IVA: ”Investera i elnätet – accelerera elektrifieringen av transporter”

Tuula Teeri, vd för Iva. Foto: Iva
Tuula Teeri, vd för Iva. Foto: Iva
Martin Lundstedt, Volvos vd. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Martin Lundstedt, Volvos vd. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jacob Wallenberg. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Jacob Wallenberg. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Carl-Henric Svanberg. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Carl-Henric Svanberg. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

DEBATT. Vägen till ett klimatneutralt Sverige kräver många svåra beslut, skriver Tuula Teeri, Carl-Henric Svanberg, Jacob Wallenberg, Martin Lundstedt och flera andra IVA-ledamöter. De presenterar nio områden för en hållbar nystart för Sverige

Vi kan nu börja skönja konturerna av det nya normala efter den akuta delen av coronakrisen. Mycket har ändrats. Men de långsiktiga utmaningarna att ställa om Sverige till ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt samhälle finns kvar.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har under våren drivit projektet Hållbar nystart för Sverige. Fokus ligger på åtgärder som är nödvändiga när vi går vidare ur krisen. Det handlar i stor utsträckning om förändringarsarbetet inom olika områden som påbörjats före krisen.

Utmaningen att med kraft och i tillräckligt tempo genomföra arbetet för att nå ett klimatneutralt Sverigetill 2045 står kvar. De nya tekniska lösningar som krävs ger stora möjligheter för vår kunskapsintensiva och högteknologiska industri att utveckla innovativa varor och tjänster som kan exporteras till andra länder.

Vägen till ett klimatneutralt Sverige kräver många svåra beslut där olika intressen ska vägas mot varandra. Dessa förutsätter väl underbyggda analyser och förslag.

I detta arbete vill IVA som akademi bidra med kunskaper och erfarenheter från våra ledamöter. IVA har under hela sin hundraåriga historia deltagit i arbetet med de stora framtidsfrågorna. Det vill vi också göra nu.

Vi föreslår nio områden för en hållbar nystart av Sverige. Inom var och en av dessa har IVA i olika projekt tagit fram analyser och mer detaljerade förslag.

1. Samarbeta aktivt inom EU – det är ett måste för en hållbar nystart. Ett starkt engagemang i EU är grunden för att Sverige ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna som följer av globaliseringen och digitalisering. För att nå våra klimatmål krävs samarbete inom EU. Därför bör Sverige öka sin aktivitet i samarbetet inom unionen.

2. Satsa offensivt på utbildningsinsatser i närtid – många måste göra jobbet. Detta kräver ett stort engagemang och konkreta insatser från staten, kommunerna, universitet och högskolor, andra utbildningssamordnare, arbetsgivare och deras anställda. Det gäller både de vars livslånga lärande sker inom ett yrke och de som kommer att börja inom ett nytt.

3. Öka de offentliga forskningssatsningarna. Erfarenheter från många länder visar att uthålliga offentliga investeringar i forskning och innovation är en nyckel för att överleva samhällskriser både ekonomiskt och socialt. Därför bör staten hålla i och helst öka de offentliga investeringarna i forskning, särskilt teknisk sådan som har en central roll för lösningarna på det stora samhällsutmaningarna.

4. Stärk den digitala infrastrukturen för att öka konkurrenskraften och nå klimatmålen. Sverige står nu inför nästa steg i förstärkningen av vår digitala infrastruktur, 5g. För att åstadkomma maximal nytta bör villkoren i den auktion på 5g-licenser som sker styra mot att operatörerna erbjuder tillräckligt stor kapacitet i alla delar av sina nät. Den fortsatta utbyggnaden av fiber till hela landet måste säkerställas.

5. Åtgärda bristerna i Sveriges elförsörjning – annars hotas den gröna omställningen. Sverige måste i närtid investera i elnäten, både mellan norra och södra Sverige, och förstärkningar i regionala och lokala elnät. I takt med att kärnkraftverk stängs måste vi säkerställa att det även byggs elproduktion som kan producera när det inte blåser.

6. Accelerera elektrifiering av transporter och industri – beslut behöver tas i närtid. Det pågår en rad viktiga industriprojekt för att ställa om från fossila bränslen till el. Dessa måste genomföras och vidareutvecklas i snabb takt.Elektrifieringen av transportsystemet är centralt. Beslut om elektrifiering måste ske samordnat inom ramen för EU-samarbetet.

7. Stärk innovation och öka investeringarna i biobaserad energi och produkter – en av nycklarna till ett fossilfritt Sverige. Med ökad tillgång på hållbar och förnybar biomassa kan vi ersätta fossilbaserade byggmaterial, förpackningar, insatsvaror, bränslen och drivmedel. Biodrivmedel är nödvändiga för en snabb omställning av transportsektorn. Sverige har goda möjligheter att producera biodrivmedel, men regelverken behöver förändras för att öka produktionen i Sverige.

8. Öka resurseffektivitet – gå från ord till handling. Samarbeten mellan olika branscher för ökad materialåtervinning måste stimuleras. En marknadsplats för insamlade och återvunna plaster bör skapas. En nationell strategi för digitalisering och datadelning som möjliggör utvecklingen av system för att underlätta resurseffektiva transporter bör genomföras.

9. Effektivisera tillståndsprocesserna för miljöprövningar. Effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är en förutsättning för investeringar i ny fossilfri teknik, resurseffektiva processer och infrastruktur som möjliggör utveckling till ett mer hållbart samhälle. Det brådskar att se över tillståndsprocesserna, speciellt längden och tidpunkterna för överklaganden.

Carl-Henric Svanberg, ordförande, IVA:s preses

Anna Adolfsson, ordförande IVA:s studentråd

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå Tekniska Universitet

Elisabeth Nilsson, ledamot IVA:s avd V Bergs- och materialteknik

Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB

Jacob Wallenberg, Investor AB

Jan Nygren, ordförande PrimeKey AB

John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi

Magdalena Gerger, ordförande IVA:s Näringslivsråd och vd Systembolaget

Martin Lundstedt, Volvo AB

Tuula Teeri, vd IVA

Åke Svensson, ledamot IVA:s avd I Maskinteknik