DEBATT

Ikem: Regelverken för brandfarliga varor är onödigt snåriga – stoppa MSB

Avstängningskran för fossilgas vid ett bostadshus.
Avstängningskran för fossilgas vid ett bostadshus.

DEBATT. MSB bör fråntas befogenheten att skriva föreskrifter om brandfarliga varor. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tydligare – nu måste regeringen agera mot myndigheternas regleringsiver, skriver Ikem, innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Myndigheternas regleringsiver har skapat en omfattande särlagstiftning och snäva branschnormer för energigasanläggningar. Reglerna är motsägelsefulla och riskerar försvaga svensk konkurrenskraft. Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige menar att regeringen nu måste agera.

För svenska företagare finns i dag ett komplicerat pussel av regler för hantering av det som i lagstiftningen definieras som brandfarliga varor.

Reglerna finns utspridda i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter, i Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter och i Naturvårdverkets (NV) föreskrifter. Myndigheternas drivs av en iver att täppa igen ”hål” i varandras lagrum. I vissa fall blir regelverken direkt motsägelsefulla. MSB:s mest aktuella satsning är att skapa nya små pusselbitar specifikt för vätgasanläggningar; något som redan finns reglerat i AV:s föreskrifter och bakomliggande EU-direktiv.

Lagivern skapar negativa konsekvenser i form av regelkrångel, kostnader och försvagad konkurrenskraft för svenska företag. Svårast är att navigera mellan MSB:s och AV:s föreskrifter där det många gånger är slalom som gäller mellan krav för brandfarliga varor och krav för andra kemikalier. MSB:s föreskrifter är dessutom dåligt synkroniserade med relevant EU-lagstiftning. Det är minst sagt snårigt när MSB å ena sidan skriver in undantag för produkter, samtidigt som många av kraven är formulerade som rena produktkrav.

Regelkrånglet har rentav skapat en marknad för svenska ”specialgodkännanden” av energigasanläggningar. Föreningen Energigas Sverige skriver och säljer branschnormer för energigassystem samt har ett eget besiktningsförfarande för sina egna normer. Dessa är framtagna som svar mot krav i svenska föreskrifter. Ett lukrativt område för Energigas Sverige, som har skapat ett skrå av energigasinstallatörer á la 1700-talets Sverige.

Enligt EU-direktiv och harmoniserade standarder får det inte finnas nationella krav för byggnation och godkännande av energigassystem. Men MSB har, med sin oförståelse för den europeiska gemensamma marknaden, banat väg för en sådan avart med svenska nationella branschnormer.

Ikem anser att MSB ska fråntas befogenheten att skriva föreskrifter om brandfarliga varor. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tydligare och har sin utgångspunkt i de europeiska produktkraven för exempelvis maskiner och tryckbärande anordningar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller förvisso inget skydd av egendom, miljö eller tredje person. Men det gör annan svensk lagstiftning.

Ulf Bergstrand, ansvarig för anläggningssäkerhet, IKEM.
Ulf Bergstrand, ansvarig för anläggningssäkerhet, IKEM.

Ikem menar att regeringen måste agera mot myndigheternas regleringsiver. Förenkling av reglerna kan göras utan att säkerheten äventyras. Vi föreslår:

· Ersätt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor med en enskild lag och förordning om explosiva varor. MSB:s författningar om explosiva varor kan med fördel finnas kvar.

• Om regeringen bedömer att det saknas lagrum för att skydda mot brand och explosion från hantering av brandfarliga vätskor och gaser så bör detta kompletteras i miljöbalken eller i Lagen om skydd mot olyckor.

• Brandfarliga varor bör prövas i bygglov, anmälningsplikt och tillstånd enligt Plan- och bygglagen respektive miljöbalken, inte i ett separat tillståndsförfarande

Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.
Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

• Ta bort MSB:s specifika hanteringskrav för brandfarliga gaser och vätskor. Stryk samtidigt alla undantagen för hantering av brandfarliga vätskor och gaser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

MSB kan med fördel fokusera sitt arbete inom ramen för explosiva varor, lagen om skydd mot olyckor samt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Men regeringen måste sätta stopp för myndigheternas iver att täppa igen varandras lagrum. Bara så kan svenska företag upprätthålla sin konkurrenskraft på en global marknad.

Ulf Bergstrand, ansvarig för anläggningssäkerhet, Ikem

Nils Hannerz, näringspolitisk chef, Ikem

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.