Opinion

”Gasen nödvändig för omställningen”

DEBATT. Om Sverige ska vara klimatneutralt och ha en fossilfri fordonstrafik till år 2050, måste gasen finnas med. Vi föreslår ett klimatcertifikatsystem för transportsektorn och en miljöfond för ny teknik och rena bränslen inom såväl sjöfarten som industrin, skriver företrädare för gasbranschen.

Klimatutmaningen kräver att vi ställer om vår energianvändning och minskar utsläppen. Det ökar samtidigt vår konkurrenskraft och skapar fler arbetstillfällen.

Hur vi väljer att i dag och i framtiden producera och använda energin inom industrin, för vårt el- och värmebehov samt inom transportsektorn är avgörande om vi ska nå möjligheterna. De viktiga energibesluten och de nödvändiga investeringarna måste dock mötas av beslutsfattare i politik och i näringsliv gemensamt.

Politiken sätter mål och inför kraftfulla styrmedel och företagen tar besluten och investeringarna.

Den svenska gasbranschen har anklagats för att vilja låsa fast utvecklingen i rör och i fossilt beroende. Detta trots att gas är ett effektivt, rent och uppskattat bränsle inom industrin och i transportsektorn.

Med förnyad ambition med målsättningar i samklang med politiken, visar nu gasbranschen att vi är beredda att ta ett ännu större ansvar. Ska Sverige nå målet att vara klimatneutralt år 2050 och även ha en fossilfri fordonstrafik, är vi övertygade att även gasen måste finnas med som en del. Därför lanserar vi vår nya vision; Grön gas 2050.

Gas står i dag för cirka fyra procent av energianvändningen i Sverige men har stor tillväxtpotential.

I omvärlden sker en mindre gasrevolution just nu och allt fler länder ser gas som ett sätt att minska utsläppen och öka konkurrenskraften.

Gas används även stort inom svensk industri där användare från allt ifrån storskalig stålindustri så som SSAB till småskalig livsmedelsindustri uppskattar den för dess renhet och effektivitet. Naturgasen och gasolen har båda fossilt ursprung men har klart lägre och renare utsläpp än både kol och olja. Båda möjliggör dessutom, genom låginblandning eller direkt övergång, till förnybara gasalternativ, så fort tillgången ökar.

Naturgas och biogas liksom gasol och bio-DME/ Biopropan kräver samma installationer, kompetens och infrastruktur. Vägen mot förnybar gasanvändning håller alltså redan på att anläggas.

Biogasen är den förnybara gas där utvecklingen kommit längst och snabbast. Biogas produceras av avfall och sluter därmed kretsloppet samtidigt som utsläppen minskas. Biogas är i dag det drivmedel med lägst klimatutsläpp och efterfrågan hos buss- och taxibolag, transportörer och privatbilister fortsätter att öka.

Med en realiserbar potential på 22 TWh från primärt avfall och skogsråvara till år 2030 står biogasen nu inför ett verkligt industriellt genombrott. 22 TWh motsvarar en fjärdedel av dagens bensin- och dieselförbrukning och en ännu större andel i framtiden, om fordonen fortsätter att bli bränslesnålare.

Sverige är en föregångare inom området och röner stort intresse internationellt med exportmöjligheter och nya arbetstillfällen till följd.

Även intresset för gas inom sjöfarten växer nu där den svavelfria flytande naturgasen skapar såväl möjligheter att nå skärpta utsläppskrav som konkurrensfördelar i längden. Detta har inte minst Viking Line visat med sitt senaste fartyg.

Till år 2050 tror vi att den svenska sjö- och skärgårdstrafiken har stora möjligheter att helt gå på förnybar gas. I den internationella sjöfarten förutspås den flytande naturgasen ha tagit stora marknadsandelar. Här kan de förnybara gaserna även stå för en allt större inblandning i fartygens drivmedel.

Men ska detta ske måste politiken bidra med mål och nya styrmedel. Riksdag och regering har just nu en verklig chans att genom nya förslag till styrmedel lyfta upp gasens roll i omställningen. Ett klimatcertifikatsystem för transportsektorn liknande det för el skulle kunna vara ett sätt. En miljöfond för ny teknik och rena bränslen inom såväl sjöfarten som industrin, ett annat.

Med visionen Grön gas 2050 visar gasbranschen att vi nu är beredda att ta ansvar på lång sikt. Tekniken och potentialen finns liksom viljan att bidra.

Kenneth Dahlqvist, Försäljningschef Kosan Gas

Magnus Hedgran, VD Göteborg Energi Gasnät AB

Cecilia Hedqvist, VD Stockholm Gas

Peter Jansson, Försäljningschef, AGA Gas AB

Lars Gustafsson, VD Swedegas

Tina Helin, VD E.ON Gas

Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige

Anders Möller, affärsområdeschef, Lunds Energikoncernen AB

Thomas Ollendorff, VD DONG Energy AB

Kim Olsson, VD NSR

Mattias Philipsson, VD Svensk Biogas

Jan Wahlqvist, VD Flogas Sverige AB

Anders Östlund, VD, Öresundskraft