Opinion

”Effektutmaningar går att lösa – men regelverk från 90-talet bromsar”

Kraftledningar vid Barsebäck. Foto: Per-Olov Eriksson / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå /TT
Kraftledningar vid Barsebäck. Foto: Per-Olov Eriksson / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå /TT
Anders Fredriksson, Öresundskraft. Foto: Privat
Anders Fredriksson, Öresundskraft. Foto: Privat

Dagens regelverk för elnätsverksamhet gynnar mest utbyggnad av mer och grövre kablar, skriver Anders Fredriksson, Öresundskraft.

Dagens situation med effektbrist och bristande överföringsförmåga i elnäten hindrar omställningen till ett modernt energismart samhälle. Detta är helt onödigt. Särskilt då vare sig tekniska lösningar eller vilja längre utgör något hinder.

Det som bromsar är föråldrade regelverk och en marknadsmodell som inte är anpassad för dagens behov.

Samhällets planer för modernisering och klimatomställning är långt gångna. FN:s 17 mål för global utveckling ska nås, Sveriges industri- och transportsektor ska elektrifieras och förnybar energi prioriteras. Därom tycks alla eniga.

De senaste åren har vi också bevittnat en fullständig explosion i form av innovation och teknikutveckling. En utveckling som möjliggör sådant som vi inte ens kunde föreställa oss, då grunden för nuvarande regelverk och marknadsmodell utformades under 90-talet.

Ett exempel på det är att vi i dag har teknik för att lagra och flytta effekt. Batterier och smarta styrsystem är exempel på det. De möjliggör även hantering av vissa förnybara kraftslags oplanerbarhet och varierande laster till följd av fordonsladdning och mikroproduktion.

Även när det gäller vilja och ambition så har vi ett nytt landskap framför oss. Nu vill många kunder vara med och bidra till gagn för den egna plånboken och ett mer klimatsmart energisystem.

Många frågar sig därför varför vi inte redan är i gång på bred front med allt detta.

Svaret stavas föråldrade regelverk som inte ger oss möjlighet att prissätta effekt. Vi har inte tillgång till och saknar regelverk för varaktiga marknadsplatser där handel med effekt skulle kunna realiseras. Detta trots att begreppet effektutmaning är på snart sagt allas läppar.

Anmärkningsvärt är också att regelverken sätter begränsningar för implementering av ny teknik. Särskilt som regeringen har haft som ambition att påskynda just detta och, bland annat, tillsatt ett Forum för smarta elnät med uppdrag att främja och synliggöra initiativ för utbyggnad av effektivare och modernare nät.

Resultatet har dock inte blivit mycket mer än tidsbegränsade pilotprojekt. Regelverken sätter helt enkelt alltför långtgående begränsningar för vad som får göras och vilken teknik som får implementeras men också kring hur detta ska finansieras. Det genom att dagens regelverk kring elnätsverksamhet i praktiken inte premierar något annat än utbyggnad av mer och grövre kablar.

Med andra ord, det räcker inte med att teknik finns eller goda ambitioner. Det som krävs för att kunna lösa effekt- och kapacitetsutmaningarna är, utöver teknik och vilja, en justering av regelverken så att vi också har möjlighet att faktiskt bruka den nya tekniken.

Dessutom krävs det en marknad som utformas för att skapa incitament till handel med effekt och flexibla resurser. En marknad där även kunder och andra än de traditionella aktörerna också kan vara med.

Våra förslag på hur detta ska kunna ske:

■ Börja med att identifiera vilka behov energisystemet ska svara upp mot, givet dagens förutsättningar och ambitioner. Det kan vara en ökande andel förnybar produktion, elektrifierade transporter, växande städer och krav på resurs- och klimateffektivitet. Se också på hur olika energislag kan användas så att rätt energi används till rätt ändamål. Ett exempel på det skulle kunna vara att premiera fjärrvärme för uppvärmning så att el kan frigöras för exempelvis transporter.

■ Genomför därefter en förutsättningslös utredning kring vilka mekanismer som måste till i energisystemet för att möta upp och möjliggöra detta. Det kan exempelvis handla om en viss mängd effekt, kapacitet eller flexibilitet.

■ Låt energibranschen och berörda myndigheter utforma relevanta teknikneutrala marknadsprodukter för handel med effekt, nätnytta och elkvalitet, och utforma därefter ändamålsenliga marknader för det.

■ Utgå ifrån att teknikutvecklingen går extremt snabbt och att ännu ett teknikstyrande regelverk bara leder till att vi snart hamnar i en liknande situation igen. Med andra ord, eftersträva teknikneutralitet och våga lita på marknaden.

Avslutningsvis – gör en översyn och modernisering av bestämmelserna för elnätsföretagens intäktsreglering. Vi kan inte bara fokusera på mer och grövre kabel. Intäktsregleringen måste premiera resurseffektivitet och stimulera bruk av modern och effektiv teknik.

Det är dags att modernisera regelverket och gå från ord till handling i omställningen till ett modernt, energismart samhälle.

Anders Fredriksson, public affairs, Öresundskraft