Opinion

Centerpartiet: Vi vill ha bättre reglering av ai – och en ai håller med oss

Niels Paarup-Petersen, talesperson för cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet, samt Open AI. Foto: Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA, Riksdagen
Niels Paarup-Petersen, talesperson för cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet, samt Open AI. Foto: Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA, Riksdagen

DEBATT. Till och med en avancerad ai instämmer i att artificiell intelligens behöver regleras. Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) tog hjälp av ChatGPT för att skriva en debattartikel.

Artificiell intelligens, eller ai, har varit ett hett ämne på senare år, med många människor entusiastiska över dess potential och andra oroliga för dess faror. Som någon som har studerat AI grundligt, tror jag att även om det har potential att gynna mänskligheten, så kommer det också med betydande risker som måste beaktas och hanteras noga.

En av de största fördelarna med ai är dess förmåga att automatisera uppgifter och processer, vilket frigör mänskliga arbetare att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter. Till exempel kan ai användas i tillverkning för att automatisera upprepade uppgifter, vilket gör det möjligt för arbetare att fokusera på uppgifter som kräver mer skicklighet och omdöme. Detta kan leda till ökad effektivitet och produktivitet och kan potentiellt skapa nya jobb eftersom företag kan expandera och innovera.

Ai kan också hjälpa oss att fatta bättre beslut genom att ge oss stora mängder data och använda algoritmer för att analysera det och ge insikter som vi kanske inte hade kunnat se själva. Detta kan vara otroligt användbart inom områden som hälso- och sjukvård, där ai kan användas för att hjälpa läkare att göra mer exakta diagnoser och rekommendera behandlingar baserat på stora mängder patientdata.

Till exempel har ai-system utvecklats som kan analysera medicinska bilder för att detektera cancerösa tumörer med hög precision, vilket potentiellt kan göra det möjligt för läkare att diagnostisera och behandla patienter tidigare, vilket leder till bättre resultat.

Dock finns det också betydande faror associerade med ai. Ett av de största orosmomenten är den potential som ai har att användas för onda syften, såsom att skapa autonomt vapen som kan fatta beslut om vem de ska rikta sig mot utan mänsklig övervakning. Detta skulle kunna leda till katastrofala konsekvenser, med ai-system som fattar beslut som kan resultera i förlust av mänskliga liv. Faktum är att flera länder redan utvecklar ai-drivna vapen, vilket ger upphov till oro över potentialen för en ny kapprustning.

Ett annat problem är potentialen för ai att användas för att förstärka fördomar och diskriminering. Om ai-system tränas på data som är partisk, kommer de sannolikt att reproducera dessa fördomar i sina utdata. Detta kan leda till att ai-system fattar beslut som är orättvisa eller diskriminerande och kan ha negativa effekter på marginaliserade samhällen. Till exempel har ai-system som används i det straffrättsliga systemet visat sig vara partiska mot färgade personer.

Dessutom kan det ökande beroendet av ai-system också leda till förlust av arbetstillfällen och ekonomiska störningar. I takt med att ai-system automatiserar fler och fler uppgifter kan mänskliga arbetare förflyttas, vilket leder till ökad arbetslöshet och potentiellt ökade inkomstklyftor mellan de som har kompetens och utbildning för att arbeta med ai-system och de som inte har det.

Med tanke på de potentiella riskerna förknippade med ai är det tydligt att vi noggrant måste reglera dess utveckling och användning. Vi måste upprätta tydliga riktlinjer och standarder för etisk användning av ai, och se till att ai-system utformas och används på ett sätt som är transparent och ansvarsfullt. Vi måste också investera i utbildningsprogram för att säkerställa att människor har de färdigheter de behöver för att arbeta med ai-system och för att mildra de potentiella negativa effekterna av ai på sysselsättningen.

Vi måste vara proaktiva för att ta itu med dessa risker och se till att ai utvecklas och används på ett sätt som är etiskt och ansvarsfullt, och som tar hänsyn till de potentiella effekterna på individer och samhälle. Genom att noggrant reglera ai kan vi maximera dess fördelar och minimera dess faror, och se till att den används på ett sätt som gynnar hela mänskligheten.

Olika länder har antagit olika rättsliga ramar för att hantera de utmaningar och möjligheter som denna teknik erbjuder. Som ett resultat finns det ingen specifik lag eller uppsättning lagar som ger en heltäckande översikt över det juridiska landskapet för ai.

Några exempel på specifika lagar och förordningar som relaterar till utveckling och användning av ai inkluderar dock EU:s allmänna dataskyddsförordning (gdpr), som anger ett antal principer för ansvarsfull utveckling och användning av ai, inklusive principerna för transparens, rättvisa och dataskydd.

I USA har Federal Trade Commission (FTC) utfärdat vägledning om användningen av ai, inklusive användningen av algoritmer för beslutsfattande och användningen av ai för att generera personligt innehåll. FTC har också väckt verkställighetsåtgärder mot företag som har använt ai på ett sätt som är vilseledande eller orättvist för konsumenterna.

I Kanada har Office of the Privacy Commissioner utfärdat riktlinjer för användningen av ai i den offentliga sektorn, som ger rekommendationer om hur man säkerställer att utvecklingen och användningen av AI är förenlig med principerna om transparens, rättvisa och integritet.

Sammantaget är det juridiska landskapet för ai-reglering fortfarande under utveckling, och det är troligt att olika länder kommer att fortsätta att utveckla sina egna metoder för att reglera denna teknik.

Fram tills nu har denna artikel skrivits av Open AI:s gratis och fritt tillgängliga ChatGPT genom att jag frågade den om att skriva en debattartikel, som beskriver fördelar och risker med ai inklusive exempel. Jag frågade den också om exempel på reglering av ai och om att diskutera behovet av att reglera ai. Och både jag och chatbotten är överens om att vi behöver bättre reglering av ai.

ChatGPT är den teknik i världen som snabbast har nått en miljon användare. Jag har själv bett den skriva äventyr, jag har sett den användas till att avhjälpa problem i programmering och till att skriva uppsatser om franska revolutionen som en 12-åring. Och ChatGPT är bara en av oändligt många appliceringar av ai som redan påverkar vårt samhälle och vårt näringsliv. Medan detta är verkligheten nu är Sverige som land utan en seriös diskussion om hur vi ska ta oss an ai.

Hur behöver skolan förändras när en ai kan skriva en uppsatts på några sekunder? Vilka nya utbildningar behöver vi för att kunna leda utvecklingen? Hur ska vi använda ai till medborgarnas och inte bara statens bästa som i Kina? Hur kan vi stötta näringslivets övergång till nya tjänster och deras kompetensutveckling?

Det är dags att ta ett seriöst grepp om ai – ja och digitalisering i allmänhet – i riksdagen och i regeringen. I EU pågår många olika insatser kring ai, men Sverige är inte en aktiv part. En bred kommission med utgångspunkt i näringsliv, utbildning och offentlig förvaltning bör skapas för att ta Sverige till spetsen av ai-utvecklingen på samma sätt som vi en gång var i spetsen av den digitala utvecklingen.

För Centerpartiet är det uppenbart att Sverige inte har råd att låta artificiell intelligens vara något som andra utvecklar och vi bara använder. För då blir Sverige mindre rikt, mindre framgångsrikt och sannolikt mindre fritt. Låt oss ta krafttag och vända utvecklingen innan vi har förlorat möjligheten.

Niels Paarup-Petersen, talesperson för cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet

med hjälp av:

ChatGPT, ai-chatbot, Open AI.