Opinion

”Vi ökar trycket för energieffektivisering”

Anna-Karin Hatt Foto: Johan Ödmann
Anna-Karin Hatt Foto: Johan Ödmann

DEBATT. Arbetet med energieffektivisering måste skärpas, såväl i EU som i Sverige. I dag samlar energiminister Anna-Karin Hatt olika aktörer för att formulera åtgärder för att klara målen om 20 procent effektivare energianvändning till 2020.

Tillsammans är vi i EU på god väg att uppnå de flesta av de 2020-mål som sattes upp i klimat- och energipaketet för snart fyra år sedan. Men ett mål får ordentlig bakläxa, det om 20 procents mer effektiv energianvändning till år 2020. Enligt EU-kommissionen är medlemsstaternas åtgärder helt enkelt långt ifrån tillräckliga.

Alliansregeringen har en tydlig och långsiktig politik för en effektivare energianvändning. Fram till och med 2014 satsar vi nästan 400 miljoner per år på energieffektiviseringar, bland annat genom lokala klimat- och energirådgivare i varje kommun. Men även Sverige har anledning att vara självkritiskt. Vi är på god väg att nå vårt mål om 50 procent förnybart till 2020, om tio procent förnybart i transportsektorn och om 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser, men behöver göra mer för att nå vårt bindande mål om 20 procents minskad energiintensitet till år 2020.

För att öka trycket har EU enats om ett nytt energieffektiviseringsdirektiv, som trädde i kraft i början av december. Direktivet manar till ökad energieffektivitet i så gott som hela energisystemet – från energiomvandling, via överföring och distribution, till slutanvändning. Med direktivet följer också ett tydligt mätbart energibesparingsbeting. Alla medlemsländer har nu ett bindande åtagande om att utforma styrmedel som bidrar till en ny årlig energibesparing på 1,5 procent.

Sverige har redan inlett arbetet med att omsätta energieffektiviseringsdirektivet till lagstiftning. Idag tar jag nästa steg när jag samlar många olika aktörer som berörs av energieffektiviseringar på Näringsdepartementet för att tillsammans med dem formulera nya åtgärder. Jag vill ha dialog om vilka som är de bästa vägarna framåt tillsammans med industrin, miljöorganisationer, fackliga representanter, och med företag som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Ju fler som deltar i detta arbete på ett tidigt stadium, ju bättre kommer slutprodukten att bli. Huvudsyftet med samrådsmötet är att fånga upp kunskap, erfarenheter och goda idéer. Men syftet är också att diskutera vilken potential för energieffektivisering som verkligen finns, vilka eventuella hinder som finns och vilka styrmedel för energieffektivisering som är intressanta att använda. Med ett tidigt och brett samråd vill regeringen ta del av erfarenheter och förslag, som i sin tur kan leda till att vi i Sverige använder energin mer effektivt.

Varken Sverige eller EU har utnyttjat sin fulla potential för att använda energi mer effektivt. Därför vill jag idag och under det kommande året lyssna på alla som har konstruktiva förslag på nya sätt att stimulera ökad energieffektivitet i samhället. Med rätt åtgärder och rätt drivkrafter kan vi skapa bra förutsättningar för ett samhälle som kombinerar hög energieffektivitet med stark tillväxt och nya jobb, och som förstärker Sveriges utveckling till ett hållbart samhälle.

Anna-Karin Hatt

It- och energiminister (c)