Opinion

”Så kan vi få fossilfria godstransporter senast 2030”

Foto: Hasse Holmberg/TT
Foto: Hasse Holmberg/TT

DEBATT. En rad stora aktörer inom godstransporter i Sverige har enats om en gemensam modell där kraven på fossilfria transporter sker stegvis, skriver Fossilfritt Sverige, Axfood, Scania, Siemens, Södra, Vattenfall, Telia och flera branschorganisationer.

I Sverige är klimatmålet för transportsektorn att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Rent tekniskt finns möjligheter att minska utsläppen med hjälp av både biodrivmedel, elektrifiering och effektivisering av transporterna.

Men för att omställningen verkligen ska ta fart behöver vi skapa förutsättningar för de företag som sköter transporterna så att de proaktivt kan förbereda sig för att minska utsläppen i en snabbare takt.

För transportföretag och åkerier innebär det ofta stora investeringar att ändra bränsle. Nya fordon är dyrare att köpa och dessutom är biodrivmedel ofta dyrare att producera än fossila bränslen. Ett transportföretag som ställer om till fossilfria transporter riskerar därför att bli utkonkurrerat av billigare alternativ som inte är klimatsmarta.

Med utgångspunkt från Fossilfritt Sveriges transportutmaning om fossilfria inrikestransporter till 2030 har vi därför tagit fram en trappstegsmodell för transportköpare att ställa klimatkrav i fem steg som driver utvecklingen och gör det möjligt för transportföretagen att ställa om samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Kraven på fossilfria transporter ökar stegvis med sikte på helt fossilfria transporter senast 2030.

Redan från början görs det därmed klart hur klimatkraven i upphandlingen kommer att skruvas upp, vilket ger transportföretaget möjlighet att ställa om i en ekonomiskt hållbar takt.

För att övergången ska bli så effektiv som möjligt kan kraven ställas på hela företaget och inte enbart på den enskilda transporten. På så sätt blir det möjligt för transportföretaget att undvika suboptimering. Kraven gäller också oavsett om man köper sina transporttjänster från svenska eller utländska åkerier/transportföretag.

Nivåerna i trappstegsmodellen är indelade i följande fem steg:

2022 får andelen fossila drivmedel utgöra max 80 procent

2024 får andelen fossila drivmedel utgöra max 55 procent

2026 får andelen fossila drivmedel utgöra max 30 procent

2028 får andelen fossila drivmedel utgöra max 10 procent

2030 ska transportarbetet vara 100 procent fossilfritt

Tidtabellen är tänkt som en miniminivå där transportköpare som har satt mål om fossilfria transporter före 2030 uppmuntras att ta stegen i snabbare takt. Den nu beslutade reduktionsplikten kommer göra det möjligt för fler att skruva åt sina mål..

Genom att lansera detta nu ger vi hela branschen, små som stora åkerier och transportutförare, möjlighet att följa med oss på resan mot fossilfrihet.

Politikerna behöver nu stötta de företag som vill gå fortare fram. Vi vill därför från politiskt håll se:

  • En fortsatt skattereduktion för biodrivmedel och utveckling av produktion i Sverige för att bryta beroendet av import av mindre hållbart producerade drivmedel.
  • Förstärka och bygga ut elnät och laddinfrastruktur för att underlätta elektrifiering av transporter
  • Förändra skattesystemet för drivmedel så att vi beskattar energiinnehållet i stället för volym.
  • Möjlighet att transportera med längre lastbilar, upp till 34,5 meter och satsningar på att fler vägar ska klara lastbilstransporter på upp till 74 ton (BK4-vägnätet).
  • Att trappstegsmodellen även anammas inom den offentliga upphandlingen.

Om fler transportköpare använder trappstegsmodellen kan vi tillsammans nå målet för transportsektorn och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland!

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Klas Balkow, vd Axfood

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Mikael Leksell, vd Siemens Sverige

Anders Olsson, vd Telia Sverige

Andreas Regnell, strategichef Vattenfall

Ruthger de Vries, executive vice president, Scania

Peter Karlsson, tf vd, Södra