Opinion

”Ökad jämställdhet bidrar till hållbart energisystem”

Svenska Minestos undervattensdrake siktar på att utvinna energi ur långsamma undervattensströmmar. Test pågår utanför Wales kust. Foto: Minesto
Svenska Minestos undervattensdrake siktar på att utvinna energi ur långsamma undervattensströmmar. Test pågår utanför Wales kust. Foto: Minesto
Maria Westrin Foto: Oskar Lürén
Maria Westrin Foto: Oskar Lürén
Erik Brandsma Foto: Oskar Lürén
Erik Brandsma Foto: Oskar Lürén

DEBATT. Energi handlar inte bara om teknik det är också en fråga om beteenden. Vi är övertygade om att jämställdhet på energiarenan är viktig för omställningen till ett hållbart energisystem, skriver Maria Westrin och Erik Brandsma på Energimyndigheten.

Vi hör ibland kritik om att energibranschen är en konservativ sektor som styrs av ingenjörer från en generation där stordriftsfördelar och komplexa tekniska system varit det allra viktigaste.

De senaste åren har medvetenheten ökat om att vägen fram till ett hållbart energisystem inte enbart är en teknikfråga, utan i hög grad även en beteendefråga. Vi behöver mer tvärvetenskaplig och samhällsinriktad forskning, vi behöver också ett breddat och mer öppet perspektiv för vilket samhälle vi energiaktörer verkar inom.

Under de senaste månaderna har den insikten blivit allt starkare hos oss på Energimyndigheten. Först via den kritik vi fick motta när vi fattade beslut om att finansiera energisystemforskning utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv där kritiken i stora drag handlade om att ”pengarna skulle göra mer nytta på annat håll”.

Därefter kom nya insikter under vårt arbete med den årliga uppföljningen av de energipolitiska målen. Årets tema är jämställdhet, och vi kan konstatera att det saknas mycket kunskap om dessa utmaningar inom energibranschen. Vi ser också att det saknas tydliga indikatorer och jämställdhetsmål för vår sektor. Vi vet helt enkelt inte om vi når upp till de samhälleliga och politiska förväntningar som finns kring jämställdhet.

Vi vet att det inom vår bransch arbetar fler män än kvinnor – både operativt och i styrelserummen. I dag är fyra av fem vd:ar vid energibolagen män, vilket dock är en förbättring sedan 2008 då andelen kvinnliga vd:ar endast låg på tre procent. Ser vi på totala antalet anställda finns det kvantitativ jämställdhet på ungefär var tionde företag och i färre än en tredjedel av branschorganisationernas styrelser. Jämställdheten har stora variationer även inom de myndigheter som arbetar inom sektorn.

När det handlar om beteendefrågorna finns det skillnader mellan män och kvinnor i för oss närliggande områden. Det behövs mer kunskap om hur det egentligen ser ut inom vår egen sektor. Både inom företagen som verkar inom sektorn, och ute i samhället där energi på ett eller annat sätt är en viktig del av vardagen. Vår sektor är på intet sätt undantaget från ansvaret om att bidra till ett rättvist och jämställt samhälle.

Eftersom vi vet att jämställdhet är en prioriterad fråga inom politiken, ser vi fram mot regeringens beredning utifrån vårt underlag.

Men vi ser också att vi inte behöver vänta in övergripande politiska mål för att aktivt ta en roll i detta arbete. Vi har redan åstadkommit en hel del i vår egen organisation och vårt nästa steg är bland annat att se över indikatorer och rapporteringskrav inom vår forskningsfinansiering och vilken kunskap vi kan få fram genom exempelvis upphandling och liknande verktyg.

Vi hoppas att ni, våra kollegor och samarbetspartners inom energisektorn, gör samma sak. Vänta inte på att någon annan ska säga åt er vad som är självklart att göra. Vi är övertygade om att jämställdhet på energiarenan är en viktig framgångsfaktor för omställningen till ett hållbart energisystem.

Maria Westrin, chef för Energimyndighetens energimarknadsenhet

Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör

Män föredrar våg- och kärnkraft

  • Varje år ger Energimyndigheten ut rapporten Energiindikatorer för att följa upp de energipolitiska målen för Sverige och EU.Årets rapport har jämställdhet som tema.
  • Studier visar bland annat att attityden till vilka energislag vi vill satsa på skiljer sig åt. Fler kvinnor än män vill ha vind- och solkraft medan männen i större utsträckning vill satsa på kärn- och vågkraft.
  • Mer om Sveriges energipolitiska mål till 2020 finns att läsa i rapporten på Energimyndighetens hemsida.