Opinion

”Biogasen - ineffektiv återvändsgränd”

REPLIK. Gasmotorn är en lågeffektiv teknisk återvändsgränd. Biogasbussarna eldar för kråkorna när de kör omkring med ca 16 procent i medelverkningsgrad. Det skriver Bertil Sander i en replik till Anna-Karin Hatt som vill att vi i Sverige ska använda energin mer effektivt.

Så bra Hatt, man trodde nästan energieffektiviseringskravet var bortglömt när man ser allt fler biogasdrivna fordon och allt intensivare lobbying från gasbranschen att satsa på gasdrift.

Gasmotorn är en lågeffektiv teknisk återvändsgränd. Biogasbussarna i städerna eldar för kråkorna när de kör omkring med ca 16 procent i medelverkningsgrad, hela 30 procent lägre än dieslar med 23 procent. Satsningen på biogas som fordonsbränsle går därmed rakt emot kravet på energieffektivisering. Särskilt som högeffektiva el-biodieselhybrider finns runt hörnet.

Även biogasens klimatnytta kan ifrågasättas och utgör ytterligare argument mot biogasen.

Ett räkneexempel för att belysa detta; Den gödsel som skulle släppa ut 10 m3 metan på bondgården kan i biogasverkets effektiva rötning ge 200 m3. Samrötas gödseln även med hushålls- slakteriavfall och grödor ökas volymen kraftigt till kanske 500 m3.

Så mycket som 5 procent =25 m3 metan läcker vid produktion och användning av biogas. Klimatbelastande nettoutsläpp blir då 15 m3.

500 m3 biogas/metan i en gasmotorbuss ersätter 500/1,3=385 l diesel som ger 1 150 kg CO2-utsläpp. Minskningen med 1 150 kg CO2 respektive 10 m3 metan från gården utgör biogasens klimatnytta. I praktiken går många stadsbussar på biodiesel eller RME med CO2-utsläpp på 850 respektive 400 kg och biogasens klimatnytta kan då anses minska i motsvarande grad. Med en RME-och eldriven högeffektiv elhybridbuss blir utsläppet bara ca 250 kg, i laddhybridutförande 150 kg.

Vår växthusplanet blir varmare och svettas metan allt snabbare. Samtidigt ökas metanproduktionen och därmed läckaget kraftigt genom rötning och förgasning av biomaterial och genom utvinning av naturgas. Däri finns argument för att metans CO2-ekvivalent ligger mellan det för närvarande använda värdet på 23 (100-årsperspektiv) och 72 (20-årsperspektiv).

Biogascykelns nettoutsläpp av 15 m3 metan motsvarar vid CO2-ekv 23 resp 72 ett CO2-utsläpp mellan 250 och 800 kg. El-och bränsleförbrukning i transporter, processenergi, propantillsats, distribution adderar ytterligare cirka 250 kg CO2.

Siffrorna visar att biogas kan ge en avsevärd negativ klimateffekt. De visar också vilken motorteknik och vilka bränslen som ger hög energieffektivitet och låga utsläpp och som därför bör användas i busstrafiken.

Läcker så mycket som 5 procent metan i biogascykeln? Ja, inräknat äldre och småskaliga gasverk och med en fullständig livscykelanalys inkluderande gasmotorernas metan- och lustgasutsläpp (CO2-ekv 310). Slitna eller döda oxidationskatalysatorer är vanliga i bussar hos ekonomiskt pressade bussoperatörer. Utsläppet av oförbränd metan kan då motsvara totalutsläppet av CO2 hos en dieselbuss. Med lustgasutsläppet blir resultatet än värre. Vad ska man kalla det? ”Dubbel klimatonytta” för att travestera ett slagord? Även den ”frivilliga” läckagedeklarationen hos gasverken underskattar naturligtvis utsläppen.

Räknar man med snäv systemavgränsning, dvs avsiktligt förbiser vissa utsläpp i biogascykeln, och enbart med nya gasverk och nya gasmotorer/katalysatorer blir metanläckaget mindre. Men då ges inte den sanna bilden.

Retoriken om biogasens klimatnytta bör nog tonas ner. Särskilt som den ligger till grund för både politiska och ekonomiska beslut i biogasproduktion, busstrafik mm.

Bertil Sander