Hållbar industri

Experterna: Så växer företag med digitala affärsmodeller

Mats Pettersson, Principal Researcher Business Models, Ericsson samt forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Juliana Wiklund
Mats Pettersson, Principal Researcher Business Models, Ericsson samt forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Juliana Wiklund
Mikael Miglis, Business Developer Smart Houses, ABB. Foto: ABB
Mikael Miglis, Business Developer Smart Houses, ABB. Foto: ABB
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet och Universitetet i Vasa.
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet och Universitetet i Vasa.

Digitalisering påverkar alla branscher i Sverige – men många företag saknar kunskap om hur de ska dra nytta av det kommersiellt.

Publicerad

Automationsnästets experter ger råd om hur företag ska ta sig an nya innovativa affärsmodeller. Denna gång deltar: Mats Pettersson, Principal Researcher Business Models, Ericsson samt forskare på Handelshögskolan i Stockholm, Mikael Miglis, Business Developer Smart Houses, ABB och Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå Tekniska Universitet och Universitet i Vaasa.

Vad är innovativa digitala affärsmodeller och hur skiljer de sig från andra typer av innovation?

Mats Pettersson: Innovation innebär att skapa ett signifikant mervärde för användaren, antingen genom nya tekniska lösningar eller nya affärsmodeller. Den digitala affärsmodellen beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar värden när företaget är sammanlänkat med andra aktörer i ett ekosystem, för att tillsammans lösa kunders problem med hjälp av digitala teknologier.

Den digitala tekniken skapar nya innovationsmöjligheter såväl som nya utmaningar för många traditionella företag.

Mikael Miglis: Det handlar om att komma närmare användaren och bli en mer integrerad del i ekosystemet. Att skapa affärsmodeller som får tekniska innovationer att leverera värde till användarens upplevelse, vilket ofta kräver en ny typ av samverkan mellan flera aktörer.

Därför används ofta co-lab designprocesser i särskilda labbmiljöer för att möjliggöra ett bättre samarbete som fokuserar på upplevelsen. Ofta finns lösningarna, det handlar om att leverera på nya sätt.

Vinit Parida: Digital affärsmodellsinnovation handlar om hur ett företag kan använda digitala teknologier för att omvandla sin affärsmodell och skapa nya intäktsströmmar samt värdeproducerande möjligheter i industriella ekosystem. Tre viktiga element som särskiljer dessa affärsmodeller:

1. Förändring krävs bortom företaget för att involvera hela ekosystemet.

2. Alla delar av affärsmodellen påverkas, det vill säga hur man skapar, levererar och fångar värde. 3. Möjligheten att hitta nya sätt att uppnå hållbarhetsmålen.

Vilka kritiska frågor kommer företag som vill växa genom innovativa digitala affärsmodeller att stöta på?

Mats Pettersson: Det är lätt att bara titta på den digitala teknikens möjligheter och till exempel endast använda den för att nå kunderna. För att lyckas måste dock ett företag inta ett bredare perspektiv och svara på frågor som: Hur de ska skapa nya värden för kunderna? Hur de ska positionera sig på marknaden? Vilken roll behöver de ha för att vara konkurrenskraftiga?

Och vilka av företagets processer och förmågor behöver förändras? Det kan kräva en uppdatering av företagets hela affärsmodell.

Mikael Miglis: Organisationsstrukturer är den största utmaningen i alla digitala affärer. Hierarkier och silos är det största hotet mot digital transformation. Därför krävs ett nytt ledarskap som låter alla discipliner och alla som kan bidra i ekosystemet att samverka och utvecklas mot gemensamma mål. När man har ett ledarskap som står redo för den digitala transformationen så kan man ta sig an andra mer tekniska frågor, som exempelvis kompetens eller balansräkning.

Vinit Parida: I vår forskning ser vi fyra viktiga frågeställningar för företag. Först att se bortom teknologin till att kritiskt utvärdera hur teknologin skapar värde och intäkter. För det andra krävs omvandling av processer för värdeskapande genom att utnyttja avancerade digitala analysverktyg.

För det tredje ställer digitala affärsmodeller krav på förändrade organisationskulturer och stöd till individuell kompetensutveckling. Slutligen krävs förändrade partnerskap, där företag i allt högre grad behöver fundera på hur man orkestrerar relationerna med partner i sitt industriella ekosystem.

Att förändra den underliggande affärsmodellen är ju en genomgripande förändring av den befintliga verksamheten. Hur vet man att timingen är rätt att förändra sin affärsmodell?

Mats Pettersson: Traditionella företag som har haft sin affärsmodell under lång tid har ofta svårt att förändra den – den är mer eller mindre ”hårdkodad” i verksamheten. Samtidigt accelererar den digitala utvecklingen och konkurrensen ökar – att uppdatera och digitalisera sin affärsmodell blir en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft.

Värdeskapandet i ekosystem med många olika aktörer ställer också krav på en mer flexibel affärsmodell – för att vara relevanta bör företagen starta transformationen nu.

Mikael Miglis: Nu finns de tekniska lösningarna för att möjliggöra nya affärsmodeller och samtidigt står vi mitt i en stor förändring både inom industrin och energimarknaden. För att klara denna förändring så behövs ny kompetens och nya erfarenheter.

För att vara konkurrenskraftiga i framtiden så måste vi bli bra på att utnyttja ny teknik, vi måste bli bra på att samarbeta över organisationsgränser och bra på att arbeta mot stora mål tillsammans, och det kan ta tid så det är väl bara att sätta igång.

Vinit Parida: Tre trender har i allt högre grad börjat påverka den svenska industrin: digitalisering, automatisering och elektrifiering. I kölvattnet av dessa kommer också ökad konkurrens from nya aktörer, ökade intäkter från avancerade tjänster, samt ökad vikt av digitala analyslösningar för värdeskapande. Om du ser dessa trender påverka din industri är att det hög tid att agera och experimentera med digitala affärsmodeller.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.