Energi

Trafikbuller är farligt för hälsan

Trafikbuller är ett stort hälsoproblem och kopplas ihop med stroke och hjärtsjukdomar. Men om en förbättring ska nås krävs samordning av åtgärder, menar forskare från Chalmers.

Publicerad

I höstas samlades representanter från bilindustri, universitet och myndigheter i Österrike för att diskutera möjligheterna att minska trafikbuller i stadsmiljöer. Mötet resulterade i en sammanfattande rapport.

Någon enkel teknisk lösning för att förbättra bullersituationen finns inte, enligt rapportförfattarna. I stället krävs samordnade åtgärder från alla involverade, anser Tor Kihlman, professor emeritus i teknisk akustik vid Chalmers.

Han pekar på tre exempel på åtgärder som behövs: upphandling av tyst kollektivtrafik, lägre hastigheter och användning av byggnader som bullerskärmar.

-Många av de åtgärder som behövs går utmärkt att genomföra i täta städer. De ligger ofta i linje med vad som krävs för att tackla klimatförändringarna. Här finns alltså dubbla vinster att peka på, säger han i ett pressmeddelande.

I rapporten beskrivs vilka första politiska steg som behövs för att hälsoproblem på grund av trafikbuller ska kunna minskas.

-Lagstiftningen för att skydda boende för ohälsosamma bullernivåer är helt otillräcklig, säger Tor Kihlman.