Energi

Riksrevisionen ser problem i svenska elnätet

Sverige kommer att använda mer förnybar, väderberoende energi, och det ställer nya krav på elsystemet. Därför bör regeringen utveckla Svenska kraftnäts uppdrag och finansiering, enligt en rapport från Riksrevisionen.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Regeringen bör utveckla finansieringsmodellen för Svenska kraftnät och styra elproduktionen mot efterfrågan, skriver Riksrevisionens Margareta Åberg och Monica Rupprecht Hjort i en debattartikel i Dagens Industri.

Indelningen av den svenska elmarknaden i fyra elområden ger inte tillräckligt starka incitament för att lokalisera ny elproduktion just dit efterfrågan från kunderna är som störst, enligt rapporten.

Riksrevisionen vill också se ett mål för leveranssäkerhet för att fastställa samhällets toleransnivå för elavbrott. Det skulle underlätta planeringen av nya investeringar.

I nuläget finns inget underlag som visar om de investeringar som görs i stamnätet är samhällsekonomiskt motiverade, därför bör regeringen fastställa en vägledning för analyser inför nätinvesteringar. Debattörerna vill att samhällets vinster och kostnader ska göras med hjälp av en tredje aktör, innan investeringsbeslut fattas.

”Sammantaget anser Riksrevisionen att stamnätet riskerar att byggas ut för lite, för mycket eller på fel plats, med följden att elnätskunderna får betala för mycket för stamnätet och ökad risk för fler och längre elavbrott”, skriver debattörerna.

Den avgående generaldirektören för Svenska kraftnät, Mikael Odenberg, tycker att rapporten bjuder på vissa insiktsfulla förslag, men anser att Riksrevisionen använder sig av för enkla förklaringsmodeller. Många av de frågor som Riksrevisionen tycker sig ha svar på har länge funnits på expertmyndigheternas dagordning, enligt Odenberg.

”Svenska kraftnäts investeringar görs inte på måfå utan föregås av noggranna samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar där alla större nyttovärden och kostnader beaktas”, påpekar han i en kommentar.