Digitalisering

Varannan lärare saknar behörighet

Källa: UKÄ
Källa: UKÄ

Trots krav på lärarlegitimation saknar fortfarande mer än hälften av tekniklärarna behörighet och få nya tar examen.

Publicerad

Teknik är det ämne där flest lärare saknar behörighet. Av dem som undervisar i teknik i grundskolan saknar 56 procent behörighet. På gymnasiet är 58 procent av tekniklärarna obehöriga, visar Skolverkets siffror för läsåret 2015/16.

Problemet ser ut inte ut att få någon snabb lösning. Förra året examinerade bara 58 nya tekniklärare visar statistik från Universitetskanslersämbetet. Och intresset för att bli lärare i teknik är fortsatt lågt. Hälften av de 42 utbildningar som erbjuds till hösten har inga eller bara en förstahandssökande.

Bristen på lärare är inte det enda problemet. Trots att teknik funnits som ett eget ämne i drygt 20 år saknas det på schemat på många skolor, visar en kritisk rapport från Skolinspektionen. Där framkom också att kursplanerna inte alltid följs och att antalet undervisningstimmar varierar stort mellan olika skolor. Undervisningen håller dessutom för låg nivå och i stället för att öka intresset för teknik så minskar det, särskilt bland flickor.

Sedan 2012 driver Skolverket på uppdrag av regeringen en särskild satsning för att utveckla undervisningen. Målet är att få fler eleverna att söka vidare till utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

En del i satsningen är att utbilda så kallade NT-utvecklare, kvalificerade lärare som i sin tur ska handleda andra lärare i sin kommun.

Hittills har 265 utbildats. Men när satsningen startade var målet att ha 800.

– Vi har inte kunnat nå lärare i den utsträckning som vi hade velat. En anledning är att vi samtidigt har ett läslyft och ett matematiklyft som delvis riktar sig  till samma lärare. Avgörande är engagemanget från skolhuvudmännen. Det är de som beslutar om deltagandet, säger Anna-Karin Mäntylä, projektledare för NT-satsningen på Skolverket.

Även till utbildningarna för att få behörighet genom det så kallade lärarlyftet är söktrycket lågt.

– Till den kurs som jag ansvarar för är det 10 sökande till 30 platser. Trots att det är akut brist på tekniklärare vill inte kommuner och rektorer skicka sina lärare på fortbildning, säger Per Norström, universitetslektor i teknikens didaktik på KTH.

När Ny Teknik granskade teknikämnet för två år sedan hade KTH:s utbildning för tekniklärare på högstadiet bara tre elever. I dag är den vilande på grund av för få sökande.

Men allt är inte nattsvart. Till ett nytt program, där bland annat ingenjörer får en kompletterande pedagogisk utbildning, är alla de 60 platserna fyllda.

– De börjar nu i juni och hösten 2017 är de redo att ställa sig bakom katedern, säger Per Norström.

Skolämne i ständig förändring

Teknik var före 1980 endast ett tillvalsämne. Sedan ingick det i no. 1994 blev teknik ett eget ämne med egen kursplan i den svenska grundskolan.

Syftet är bland annat att utveckla elevernas tekniska kunnande och intresse för teknik.

I den nya läroplanen finns mål som eleverna ska ha uppnått i årskurs, 3, 6 och 9. Enligt ett förslag till ny läroplan ska teknikämnet även innehålla programmering.

Alla elever får ett särkilt betyg i teknik från och med årskurs 6.