Energi

Omtvistade Preemraff får grönt ljus i domstolen

Foto: Thomas Johansson/TT
Foto: Thomas Johansson/TT

Mark- och miljööverdomstolen gör tummen upp för Preems utbyggnadsplaner i Lysekil. Nu ligger bollen hos regeringen, som ska fatta slutgiltigt beslut i frågan. ”Vi är väldigt besvikna”, säger Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen.

Publicerad

Preems utbyggnadsplaner vid raffinaderiet i Lysekil har fått stark kritik, bland annat på grund av den stora ökningen av koldioxidutsläppen från anläggningen.

Mark- och miljööverdomstolen, som nu lämnat sitt yttrande till regeringen, anser dock att Preem bör få sin ansökan om miljötillstånd beviljat.

– I yttrandet till regeringen bedömer vi sammanfattningsvis att den verksamhet som Preem sökt tillstånd för är tillåtlig, säger hovrättsrådet Li Brismo på en pressträff.

Enligt kritikerna skulle utsläppsökningen riskera att göra det omöjligt för Sverige att uppnå sina klimatåtaganden enligt Parisavtalet.

Naturskyddsföreningen har exempelvis hänvisat till den så kallade stoppregeln i miljöbalken, som förbjuder verksamhet om den "föranleder stor skada på människors hälsa eller miljön".

Domstolen anser dock inte att stoppregeln kan tillämpas på verksamheten, eftersom den ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser.

– Det innebär samtidigt att en central del av den tillståndsprövning som normalt görs enligt miljöbalken har kopplats bort när det gäller koldioxid, säger Li Brismo.

"Glädjande" besked

Enligt Preem är domstolens yttrande ett bra steg på vägen i processen.

"Det är glädjande att domstolen gett ett positivt besked. Ett nytt miljötillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossil till förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och är ett viktigt delsteg för att Preem ska uppnå klimatneutralitet till år 2045", säger Petter Holland, vd för Preem, i ett pressmeddelande.

"Det är bra att processen nu kan fortsätta framåt. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog under den fortsatta politiska processen".

Naturskyddsföreningen, en av parterna som överklagat Preems tillståndsansökan, mottog dock beskedet med besvikelse.

– Vi är förstås väldigt besvikna över domstolens yttrande i dag. Vi hade hoppats att domstolen skulle ha hörsammat de starka argument som finns mot en utbyggnad, säger ordföranden Johanna Sandahl till TT.

– Det handlar trots allt om en ansökan om ett juridiskt bindande evighetstillstånd att öka utsläppen med en miljon ton koldioxid per år.

Ingen tidsbegränsning

Naturvårdsverket har i tidigare uttalanden rekommenderat att ett eventuellt tillstånd bör tidsbegränsas. Men enligt Mark- och miljööverdomstolen finns övervägande skäl för att Preems tillstånd ska gälla tills vidare.

– Vi har inte förordat att man ska ha någon tidsbegränsning utan det är regeringen sedan som får titta på frågan, säger hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg.

Han understryker att det har varit ett juridiskt komplicerat fall.

– Det har nog inte ställts på sin spets tidigare som det har gjort i det här målet. Så vi har fått fundera en del på hur de här systemen fungerar gentemot varandra. Vi har fått titta ordentligt på förarbetena, säger han.

På regeringens bord

Efter domstolens yttrande är det nu upp till regeringen att ta ställning i Preemraff-frågan. Enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet.

"Regeringen har tidigare beslutat att regeringen ska pröva om Preemraff Lysekil kan tillåtas. Skälet för det är att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag på grund av dess klimatpåverkan", säger hon i en skriftlig kommentar till TT.

"I och med att domstolen nu överlämnar ärendet till regeringen kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas".

Fakta: Preemraff – detta har hänt

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän. Togs i drift 1975 med namnet Scanraff.

Skandinaviens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Preem har omkring 600 anställda vid raffinaderiet i Lysekil. Utbyggnaden har beräknats leda till 250 nya fasta anställningar vid raffinaderiet, samt omkring 3 000 ytterligare arbetstillfällen under byggtiden.

Preem vill bygga ut i Lysekil bland annat för att kunna omvandla tjockolja, en restprodukt från bensin- och oljeproduktionen, till bensin och diesel med mindre miljöpåverkan.

Preem behöver också ett nytt miljötillstånd för att få använda förnybara råvaror i produktionen.

Enligt Preem kommer utbyggnaden att leda till ökade koldioxidutsläpp på omkring en miljon ton per år. Bolaget lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen, och poängterar att utsläppen i användarled skulle minska drastiskt efter utbyggnaden.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.

14 december 2016: Preem ansöker om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

9 november 2018: Domstolen godkänner ansökan. Beslutet överklagas dock av bland andra Naturskyddsföreningen.

17 juni 2019: Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Samma dag skickar Naturskyddsföreningen en så kallad underrättelse till regeringen, som enligt organisationen borde ta över prövningen av tillståndet.

27 juni 2019: Även Naturvårdsverket skickar en underrättelse till regeringen, med hänvisning till att utbyggnaden enligt verket faller in under miljöbalkens skrivelser om verksamhet som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”.

23 augusti 2019: Regeringen beslutar att ta över det slutgiltiga beslutet om Preems nya miljötillstånd.

30 oktober 2019: Preem kompletterar sin tillståndsansökan. Bland annat minskas den planerade utbyggnaden med 20 procent, vilket tillsammans med andra åtgärder också sänker prognosen för koldioxidutsläppen.

10–12 mars 2020: Mark- och miljööverdomstolen håller sin förhandling i Lysekil.

15 juni 2020: Domstolens yttrande blir offentligt.