”Vårt kärnavfall är en värdefull energiresurs”

2017-01-11 13:21  
Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy Berotec, Ulf Kruse, vd Berotec, Peter Szakalos, Materials R&D och styrelseordförande Lead Cold och Janne Wallenius, vd Lead Cold.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Nedmonteringen av den svenska kärnkraften måste upphöra. Släpp in ny förnybar kärnkraft i den svenska energimixen, skriver bland andra KTH-professorn Janne Wallenius.

Samtidigt som satsningen på väderberoende energikällor som vind-, sol- och vågkraft ökar, pågår nedmonteringen av svensk kärnkraft. Därmed blir svensk energiförsörjning mer sårbar. De tider på året då vattenmagasinen sinar eller då det är kallt, mörkt och vindstilla är behovet av elproduktion som allra störst.

Men en känslig och alltmer väderberoende framtida elmarknad behöver inte bli ett faktum. Det pågår sedan några år ett lovande projekt i Sverige kring blykylda reaktorer, så kallade Gen IV. Dessa reaktorer kan återanvända avfallet från dagens reaktorer.

Det innebär inte bara stora miljövinster, utan också en stabil energiförsörjning för lång tid framöver. Tack vare finansiering från Indien kan projektet nu ta fart, men var finns det svenska politiska engagemanget?

Satsningen på svensk kärnkraft gjordes för att Sverige behövde ett mer stabilt alternativ till den väderberoende vattenkraften. I dag är kärnkraften en hörnsten i Sveriges elförsörjning och står för runt 35–40 procent av den totala elproduktionen. Vattenkraften står för cirka 45 procent. Avvecklingsplanen för svensk kärnkraft, som Vattenfall och Eon aviserat, innebär att 30 procent av den svenska kärnkraftskapaciteten försvinner. Vad det kommer att innebära på sikt för svensk basindustri är ännu oklart. Men säkerligen både kraftigt höjda elpriser och högre utsläpp av växthusgaser, då Sveriges fossila reservkraftverk riskerar att behöva tas i bruk.

I Tyskland, som redan monterat ner stora delar av sin kärnkraft inom ramen för Energiewende, får tyska konsumenter betala cirka tre gånger mer per förbrukad kWh jämfört med en svensk konsument. En liknande utveckling för Sveriges elkonsumenter kan inte uteslutas.

Den väderberoende mixen av förnybar elproduktion kommer inte att lösa Sveriges behov av el i ljuset av utvecklingen mot en alltmer eldriven infrastruktur. Ska den nya infrastrukturen lyckas bidra positivt ur klimat- och miljösynpunkt, behöver elen komma från klimatneutral baskraft. Gen IV kärnkraft är en hållbar och förnyelsebar energikälla för elektricitet och uppvärmning i ett tidsperspektiv av några tusen år.

Det är därför dags för svenska politiker att släppa in ny förnybar kärnkraft i energimixen.

Reaktorn Sealer kan återanvända avfallet från dagens reaktorer och därmed minska både mängden och tiden som avfallet måste lagras. Foto: Lead Cold

Gen IV kärnkraft har en mycket stor potential ur både energi- och miljösynpunkt, vilket den utvärdering tydligt visade som Berotec gjorde på uppdrag av KIC Innoenergy under hösten/vintern 2015.

Ur energisynpunkt nyttjar en Gen IV-reaktor kärnbränslet närmare 100 gånger mer effektivt än dagens kärnkraftsreaktorer. Det innebär dels att det slutliga avfallet är så lågaktivt att lagringstiden blir drygt 1 000 år i stället för 100 000 år som i dag. Volymen av det avfall som till slut ska slutlagras blir också en bråkdel av dagens befintliga högaktiva kärnbränsleavfall. Det medför minskade kostnader för både samhället och miljön.

Blykylda reaktorer kan byggas både i små och stora enheter. Det innebär att de kan förse alla typer av samhällen med hållbar elproduktion, även mer otillgängliga delar av världen som saknar befintliga stamnät eller där tillgången på annan förnybar energi saknas.

Potentialen att snabbt kunna fasa ut fossil baskraft runt om i världen blir då mycket stor, vilket är av vikt för att nå de uppsatta klimatmålen.

Ännu är det dock relativt få som känner till fördelarna med Gen IV kärnkraft. Genom det kapital som nu investerats i bolaget Lead Cold kan ett stort kliv tas mot att bygga en prototyp Gen IV-reaktor i Kanada, med ny svensk teknik och nytt svenskt stål. Intresset från omvärlden är mycket stort för den här tekniken.

Vi menar att synen på kärnkraften från politiskt håll i dag är alltför binär, i den mån den alls omnämns. Nedmonteringen av den svenska kärnkraften måste upphöra. Nya kärnkraftssatsningar behövs som ett tydligt inslag i mixen av förnyelsebar energi. Företagandet i Sverige behöver det. Svenska elkonsumenter behöver det. Klimatet behöver det. En mix av klimatneutrala energikällor som garanterar en säker och momentan tillgång till effekt och energi.

Sverige behöver också en diskussion kring hur vi kan hjälpas åt att forma ett hållbart samhälle med säker tillgång till energi och elektricitet på det sätt som framtidens än mer elintensiva samhälle kommer att kräva.

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy, Berotec

Ulf Kruse, vd, Berotec

Janne Wallenius, vd, Lead Cold

Peter Szakalos, Materials R&D och styrelseordförande, Lead Cold

Mer om: Kärnavfall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt