”USA har fel om den svenska skiffergasen”

2013-06-12 07:32  
Foto: Scanpix

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT Utvinning av skiffergas med ”fracking” kan inte bli aktuellt i Sverige. Att Sverige skulle ha en sextondel av all den djupa skiffergasen i Europa stämmer inte. Amerikanska energimyndigheten, EIA, har troligen blandat ihop olika sorters gas, skriver Anna Åberg och Mikael Erlström på SGU.

På senare år har exploateringen av kolväten i mörka skiffrar, så kallad skiffergas, ökat kraftigt i världen, i synnerhet i USA, som därmed blivit världens största gasproducent. Landet täcker numera hela sitt behov med inhemsk produktion av gas.

Det är den tekniska utvecklingen, med horisontell borrning och hydraulisk spräckning av berget, fracking, som gjort det ekonomiskt möjligt att i stor skala utvinna gasen. Utvinningsmetoden är emellertid kontroversiell.

Ingen skiffergas exploateras ännu i Europa men omfattande undersökningar pågår eller planeras i bland annat Polen, Storbritannien och Danmark.

Kunskaperna om skiffergas och fracking är generellt sett bristfälliga. Därför pågår nu ett intensivt arbete med kunskapsuppbyggnad i Europa. Fokus ligger på risker och klimatpåverkan vid en eventuell exploatering av Europas skiffergastillgångar.

Arbetet har initierats av EUs Miljödirektorat och drivs av en arbetsgrupp med ett 20-tal medlemstater. Sveriges geologiska undersökning,SGU, och Naturvårdsverket representerar Sverige.

Möjliga risker med frackingmetoden är att:

  • det uppstår sprickor och vibrationer som kan skada grundvattenmagasin genom föroreningar och förändringar i grundvattentryck och grundvattennivå
  • det blir en påverkan på mark och markanvändning i samband med borrning och utvinning
  • mycket vatten förbrukas i processen, vilket ger lokal påverkan på grundvattenmagasinen.

Att frågan är relativt ny och kunskaperna begränsade gör att det ibland förs fram vinklad och stundtals felaktig information. Det kan göra det svårt för såväl allmänhet som myndigheter att bilda sig en objektiv uppfattning om tillgångarna på skiffergas i Sverige och förutsättningarna för utvinning genom fracking.

Ibland har det, felaktigt, framställts som att Sverige har betydande tillgångar av djupt liggande skiffergas. Ett exempel är en rapport från US Energy Information Agency (EIA) från 2011, som anger att Sverige kan ha en skiffergasreserv på drygt en terakubikmeter, dvs. en sextondel av de tillgångar som beräknas finnas i Europa.

Rapporten har kritiserats av många för att ge felaktig information, inte bara beträffande Sveriges tillgångar. Tyvärr ger också kartmaterial, som numera finns publicerat på bland annat Europaparlamentets informationssida, en felaktig bild av potentiella skiffergasområden i Sverige.

Den enda rimliga förklaringen är att man, medvetet eller omedvetet, har blandat ihop ytligt liggande skiffergas, som strömmar upp med självtryck, och djupt liggande, hårt bunden gas som bara kan utvinnas med fracking. Det rör sig om gas som bildats på två helt olika sätt och uppträder olika i naturen.

I Sverige finns det ytligt liggande mörka skiffrar i Västergötland, Östergötland, Närke, Öland, Dalarna och utmed fjällkedjan. I dessa skiffrar är fracking inte en användbar metod. I den mån det finns gas i dessa skiffrar skulle den kunna utvinnas genom att gasen strömmar fritt från borrhålen i öppna sprickor i skiffern.

Sådan gas skulle kunna vara intressant men bara för lokal användning. Inom dessa områden finns några aktiva undersökningstillstånd men de utvinningsbara mängderna är små.

Det är bara i ett område, i delar av centrala och sydvästra Skåne, som det möjligen finns skiffrar med potential för gasutvinning på stora djup. Här skulle rent teoretiskt fracking kunna användas. Shell bedrev för några år sedan prospektering i detta område men har avslutat undersökningarna och konstaterat att det inte finns någon exploaterbar gas.

Med den samlade kunskap vi har om landets geologi kan vi säga att förutsättningarna för skiffergasutvinning genom fracking helt enkelt inte finns i Sverige.

Anna Åberg, avdelningschef, Samhällsplanering, SGU, Sveriges geologiska undersökning

Mikael Erlström, statsgeolog, SGU, adjungerad professor, Lunds universitet

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt