”Tyskland satsar stort - på fossila kraftverk”

2012-12-06 13:46  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. För att säkerställa effektbehovet som uppstår när kärnkraften tas bort i Tyskland är massiva investeringar i nya gas- och kolkraftverk nödvändiga, skriver Vetenskapsakademiens energiutskotts representanter.

Efter Tysklands beslut att lägga ned kärnkraften är målsättningen att elektriciteten fram till år 2050 till 80 procent ska komma från förnybara energikällor. Idag svarar de för 20 procent varav 9 procent kommer från vatten- och biokraftverk medan 11 procent kommer från vind- och solkraftverk.

För att säkerställa effektbehovet som uppstår när kärnkraften tas bort är massiva investeringar i nya gas- och kolkraftverk nödvändiga. De behövs också för att reglera och balansera den intermittenta elkraftgenereringen från vind- och solkraftverk. Ett stort antal fossilbränslekraftverk med en sammanlagd effekt på 25 GW behöver installeras till år 2022. Dessa leder vid full produktion till ca 100 miljoner ton ökade koldioxidutsläpp, vilket är nästan dubbla dagens svenska totala utsläpp.

Tillsammans med de redan befintliga kraftverken och en del importerad rysk gas skulle man då klara hela det årliga tyska elenergibehovet och även toppeffektbehovet under en kall vinterdag på cirka 85 GW. Inga nya kraftledningar behöver då byggas. Med detta skulle Tyskland kunna leva utan både vind- och solkraftverk. Men hur skall man kunna minska koldioxidutsläppen? Och hur ser vind- och solsatsningarna ut?

I en nyligen utkommen tysk rapport visas att Tyskland på sin väg mot att uppnå bara hälften av sitt mål med 40 procent förnybar elenergi i form av vind- och solkraft behöver ytterligare upp till 140 GW effekt installeras (i dag finns 54 GW). Dessutom behövs 40 GW effekt som lagringskapacitet samt minst 4 500 km nya elkraftledningar. De konventionella fossilbränslekraftverkens antal och storlek i effekt, inklusive de fossila verk som ersatts för kärnkraften, förblir oförändrade men dess energiproduktion minskar allteftersom den förnybara energin ökar.

De konventionella fossilbränslekraftverken kommer att dynamiskt behöva variera sitt uttag med höga mekaniska påkänningar. Lagringskapaciteten är inte ekonomiskt försvarbar utan krav kommer nog att ställas på att trycka ut det uppkomna effektöverskottet till grannländerna som i sin tur förväntas få samma problem med sina eleffektöverskott. En form av effektinfarkt kan komma att inträffa.

Den installerade solkraften ställer i sin tur höga krav på lagringskapaciteten. Att de tyska koldioxidutsläppen ska kunna minskas med 40 procent till år 2020 ter sig som ett önsketänkande. Det enda alternativ som står till buds om Tyskland skall uppfylla EU:s utsläppskrav är nog att flytta energikrävande produktion till länder utanför EU.

Die ”Energiwende” drabbar ännu inte med full kraft den tyska basindustrin eftersom man förhandlat sig till gynnsamma specialvillkor. Däremot drabbas redan den tyska befolkningen med kraftigt höjda elkostnader.

Sverige är ett i energisammanhang lyckligt lottat land med god tillgång på vattenkraft och bioenergi. Därtill har vi haft förmånen av tidigare kunniga och ansvarsfulla politiker som fattat kloka och omdömesgilla beslut när det gäller energiförsörjningen. Inte minst har den svenska industrin tidigare åtnjutit en påtaglig konkurrensfördel genom låga elpriser.

Huruvida dagens politiker kan demonstrera samma klokhet som sina föregångare återstår att se. Att vi idag kan producera nästan 150TWh fossilfri el varje år och även exportera cirka 10 procent av den, innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser är ringa i jämförelse med vår omvärld.

Lennart Bengtsson

Harry Frank

Dick Hedberg

Sven Kullander

Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Fotnot. Artikeln är bland annat baserad på en rapport från Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, författare Friedrich Wagner ”Features of an electricity supply system based on variable input”

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt