”Sverige saknar minister för samhällsbyggnad”

2018-03-16 16:21  
Gabriel Urwitz, styrgruppsordförande IVA-projektet ”Framtidens goda stad” Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Motstridiga lagar och aktörer med olika intressen hindrar samhällsbyggnadsprocessen. Planering och överklaganden tar år efter år efter år i anspråk. Det krävs en ny minister för att kunna bygga ”Framtidens goda stad”, enligt bland andra Gabriel Urwitz och Tuula Teeri, IVA.

Samhällsplaneringen ska kunna skapa ett i alla perspektiv hållbart samhälle, inte minst socialt. Men hur ska fällorna undvikas? Hur bygger man en modern stad utan målkonflikter? Dessa frågor söker Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Framtidens goda stad” besvara i sin slutrapport. Projektet har pågått i över två års tid och har samlat bred kompetens från näringsliv, forskning och myndigheter.

I ett antal delrapporter har vi tydliggjort processen bakom samhällsplanering, visat att städernas tillväxt inte sker på landsbygdens bekostnad, och att framgångsrik samhällsbyggnad kräver såväl vision och bakgrundsanalys som osäkerhetshantering och gott ledarskap.

Nu sammanfattar vi vårt arbete. För att framtidens goda och konkurrenskraftiga livsmiljöer ska kunna förverkligas anser IVA att följande krävs:

1. En vision och ett sammanhållet och tydligt politiskt ledarskap. Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet som berör många intressenter på kommunal, regional och nationell nivå. Beslut får konsekvenser över mandatperioder. Utan tillit till ett långsiktigt stabilt politiskt ledarskap inom området blir det svårt för näringslivet och andra aktörer att bidra till stadsutvecklingen. Samhällsbyggnad sker genom dialog, förhandling och prioriteringar mellan olika intressen och i en sådan miljö är ett tydligt och transparent politiskt ledarskap centralt.

2. Breddad dialog och engagemang. Processen präglas i dag av stuprörstänkande. Fler aktörer måste aktiveras tidigare i processen. En vision och en målbild bör ligga till grund för all samhällsplanering och de aktörer som ska vara med och genomföra arbetet måste vara delaktiga från start. Kommuner som varit duktiga på att involvera näringsliv, invånare och förvaltningar har varit mer framgångsrika och har öppnat upp för större engagemang från ex byggherrarna som kan gå från att bygga enskilda byggnader till att vara engagerade och framsynta samhällsbyggare.

3. Lös konflikter mellan gällande lagstiftning. De lagar som styr samhällsbyggnadssektorn är överlag fungerande. Dock finns några konflikter mellan gällande lagstiftning. Det gäller främst miljöbalken och PBL samt hur lagstadgade riksintressen ska vägas mot andra intressen. Samma lagstiftning gäller för hela Sverige men förutsättningarna är mycket varierande. Det behövs en översyn av hur riksintressen vägs mot andra icke lagstadgade intressen. Prövningsprocessen bör innefatta två instanser – en på kommunal nivå och en slutgiltig på högre nivå.

4. Stärkt kompetens och kapacitet. Antalet utbildningsplatser för ingenjörer på olika nivåer, högskole- och civilingenjörer måste utvidgas. Dessutom bör aktörer utanför den kommunala verksamheten bjudas in för att utföra delar av det detaljerade planarbetet, i samverkan med kommunala tjänstemän. Det kan till exempel vara fastighetsutvecklare eller byggbolag som bidrar till detaljplanearbetet.

5. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister. Mycket av utvecklingen av städer, tätorter och mindre samhällen är en kommunal angelägenhet. Denna utveckling måste stödjas på nationell politisk nivå för att adressera de stora samhällsutmaningar vi står inför, så som klimat, miljö, integration och hälsa. Utvecklingen av framtidens goda livsmiljöer är en nationell fråga. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister efter valet 2018.

Vi hoppas att vårt arbete får stor spridning hos alla goda samhällsbyggare – politiker, företag och forskningsföreträdare. Framtidens goda stad bygger vi tillsammans.

Gabriel Urwitz, styrgruppsordförande IVA-projektet ”Framtidens goda stad”

Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Åsa Söderström Winberg (fd. Jerring), IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Peter Nygårds, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö

Tuula Teeri, vd IVA

Läs rapporten här

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt