”Skrota Förbifarten och satsa på kollektivtrafik”

2015-09-16 05:10  
Förbifart Stockholm. Foto: Jörgen Appelgren

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sveriges transportsystem ska effektiviseras på ett klimat- och miljömässigt bra sätt. Därför måste Förbifart Stockholm stoppas, skriver Beatrice Sundberg, Gertrud Brorsson, Karin Wahlgren och Göran Folin från flera miljöorganisationer.

De riktigt stora utmaningarna i dag ligger i järnvägsnätet, säger Trafikverkets nya generaldirektör Lena Erixon i en intervju i Ny Teknik. Förbifart Stockholm ser Lena Erixon som en utmaning särskilt när det gäller att hantera klimat- och miljöfrågorna bra. Vårt råd är att lägga ner Förbifart Stockholm och använda de cirka 45-50 miljarderna som nu är öronmärkta till denna stadsmotorväg till järnväg och annan kollektivtrafik. Förbifart Stockholms klimat- och miljömässiga problem kan inte lösas.

Trafikverkets egen miljöexpertis har själva sedan 2010, efter alliansregeringens tillåtlighetsprövning, slagit fast att biltrafiken i Sverige till 2030 måste minska med 25 procent i storstäder för att klimatmålen skall kunna nås. Men förutsättningar, utredningar, planering och finansiering av Förbifart Stockholm bygger på en ökning av Stockholmsregionens biltrafik med cirka 70 procent till 2035 och med drygt 30 procent in och ut från innerstaden. Endast 2 procent av trafiken ska förbi regionen. Hur ska denna ekvation gå ihop?

Förbifart Stockholm motverkar ett flertal av de transportpolitiska delmålen liksom miljökvalitetsmålen. I en effektbedömning genomförd 2013 av konsultföretaget WSP och Trafikverket framgår att Förbifart Stockholm ger negativt bidrag avseende jämställdhet, kollektivtrafik, överflyttning transportslag, energi/transportsystemet, energi/infrastrukturhållning, människors hälsa, luft, mark, materiella tillgångar, landskap, biologisk mångfald, växtliv, djurliv, forn- och kulturlämningar, döda och svårt skadade.

Under rubriken målkonflikter står: ”Utbyggnaden av Förbifart Stockholm beräknas ge positiva effekter på tillgängligheten och samhällsekonomin. Samtidigt bedöms den ge ett negativt bidrag till den långsiktiga ekologiska hållbarheten då den innebär intrång i natur- och kulturmiljöer och bidrar till ökad biltrafik, ökad energiförbrukning och ökade utsläpp av växthusgaser.”

Förbifart Stockholm ger även negativa effekter i boendemiljöer i form av buller, försämrad luftkvalitet och barriäreffekter i synnerhet där den går i ytläge förbi Järvafältet, Hjulsta, Akalla, Häggvik och kring trafikplatser som Vinsta. Tunnelmynningar och ventilationstorn släpper ut orenade avgaser och partiklar i såväl boende- som naturområden och reservat. Upp- och nedfarter på Lovö hotar världsarvet Drottningholm.

Förbifart Stockholm leder till såväl kort- som långsiktigt negativa effekter och skaderisker på naturområden och reservat som Sätraskogen, Lovö, Grimsta, Igelbäcken och Hansta. Den tioåriga byggperioden ger försämrat rekreationsvärde i form av fysiskt intrång och buller i naturmiljöer och buller, vibrationer och stomljud i boendemiljöer.

Trafikverket har dessutom överklagat Mark- och miljödomstolens bullervillkor och begär rätt till högre bullernivåer i boende- och naturmiljöer i anslutning till de ”tillfälliga” arbetsplatshamnarna under 8-10 år. Det har även påtalats risker för Stockholms dricksvattenförsörjning på grund av arbetsplatshamnarna och transporter i Mälaren med driv- och sprängmedel, kemiska injekteringsmedel, utsprängda och krossade stenmassor.

Trafikverket har inte heller löst problemet med hälsovådlig tunnelluft. Halterna av kväveoxider och partiklar beräknas bli 50-100 gånger högre än miljökvalitetsnormerna för ytvägnätet och för Stockholms värsta innerstadsgator. Närmare 40 procent av befolkningen, lung- och hjärtsjuka, allergiker och andra överkänsliga, yngre, gravida och äldre behöver avrådas från att färdas genom Förbifart Stockholms tunnlar på grund av risk för akuta eller långsiktiga hälsoeffekter.

Sveriges transportsystem måste effektiviseras på ett klimat- och miljömässigt bra sätt. Ett nödvändigt första steg är att så snart som möjligt stoppa Förbifart Stockholm. Ännu har främst förberedande arbeten genomförts.

Tillåtlighetsbeslutet från 2009 har passerats av utvecklingen och borde dras tillbaka, i ljuset de resultat som vi förväntar oss av det kommande Parismötet. Flera miljödomar och flertalet detaljplaner har ännu inte vunnit laga kraft. Det finns tid att vända skutan och börja resan mot ett klimat- och miljömässigt hållbart transportsystem.

Beatrice Sundberg

Stockholms Naturskyddsförening

Gertrud Brorsson

Kollektivtrafikant Stockholm

Karin Wahlgren

Klimataktion Stockholm

Göran Folin

Jordens Vänner/Alternativ Stad

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt