SKB: Vi ser fram emot samhällets granskning

2011-02-04 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vår enda ambition är att åstadkomma ett säkert slutförvar av vårt kärnavfall. Samhällets granskning säkerställer att vi tagit oss an frågan på ett seriöst sätt, svarar Peter Wikberg, forskningschef SKB, på kritiken om egenintresse och att SKB undanhållit forskningsresultat.

Johan Swahn, MKG och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen framför i sin debattartikel i Ny Teknik den 2 februari ett antal påståenden om Svensk Kärnbränslehantering, SKB och vår kommande ansökan om ett slutförvar i Forsmark som det finns skäl att kommentera.

SKB:s forskning och teknikutveckling har sedan den inleddes i slutet av 1970-talet bedrivits inför öppen ridå och resultaten granskas löpande av ett flertal oberoende instanser. Svensk lagstiftning kräver en återkommande redovisning av SKB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet för att på så sätt ge samhället insyn i vårt arbete. Det innebär i praktiken att SKB vart tredje år lämnar en omfattande rapport till Strålsäkerhets­myndigheten, SSM, tidigare SKI, som i sin tur skickar den vidare på bred remiss. I slutänden är det regeringen som tar ställning till forsk­ningsprogrammet och ger SKB riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Rollfördelningen är tydlig, vi har det fulla ansvaret att ta fram en lösning på slutförvarsfrågan. Kärntekniklagen är tydlig om producentansvaret, och det tar vi. Genom lagstiftning om återkommande granskning har samhället dessutom säkerställt att vi tagit oss an frågan på ett seriöst och planerat sätt. Det är också först efter prövning av ansökan och yttranden från säkerhetsmyndighet och miljödomstol liksom tillstyrkan från de berörda kommunerna som regeringen bestämmer om vi får tillstånd att bygga Kärnbränsle­förvaret.

Johan Swahn och Mikael Karlsson nämner också med kritiska ordalag det samråd som ägt rum enligt miljöbalken. I samråden, som pågått sedan 2002 och avslutades i maj förra året, har det tagits upp ett stort antal aspekter på slutförvarsfrågan.

Frågor som ägnats uppmärksamhet har handlat om alltifrån långsiktig säkerhet och våra säkerhetsanalyser till lokalisering av slutförvaret, genomgång av SKB:s metod och alternativa metoder samt hur ett framtida slutförvar skulle kunna påverka lokalsamhället på både lång och kort sikt. Såväl SKB som berörda myndigheter samt Östhammars och Oskarshamns kommuner har under åren gjort stora ansträngningar för att informera och föra en aktiv dialog med alla intresserade parter inklusive lokala och nationella miljögrupper samt, inte minst, med de närboende på de två orter som funnits med i slutförvarsplanerna. Det sistnämnda är ett arbete som måste fortsätta även framgent.

Så till frågan om kritiken mot SKBs metod. Där har en forskargrupp på KTH framfört att de hittat en ny, tidigare okänd, korrosionsprocess som skulle innebära att koppar korroderar med rent vatten utan löst syre närvarande. Att detta skulle stämma är något som ifrågasatts inte bara av SKB utan också av andra forskare, SSMs internationella expertgrupp BRITE, Kärnavfalls­rådets experter på området samt den internationella expertis som deltog vid ett seminarium i Stockholm hösten 2009, på inbjudan av Kärnavfallsrådet.

Många har också reagerat på de slutsatser kring slutförvarets långsiktiga säkerhet som utan närmare analys dragits utifrån de påstådda rönen om korrosion i syrefritt vatten.

För att bringa klarhet i frågan om den påstådda korrosionsprocessen genomför vi nu ytterligare studier på bland annat Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. En referensgrupp har bildats där bland annat miljörörelsen och den aktuella forskargruppen ingår.

Avslutningsvis: SKB har som enda uppgift och ambition att åstadkomma ett säkert slutförvar av vårt svenska kärnavfall. Denna uppgift tar vi på stort allvar. Vi har, efter flera decennier av forskning och teknikutveckling, stark tilltro till robustheten i den metod som utvecklats.

Vi vet att berget i Forsmark, med få sprickor och låg vattengenomsläpplighet, passar synnerligen väl för uppgiften att hysa Kärnbränsleförvaret.

Efter att vi i mitten av mars i år lämnat in våra ansökningar om att få bygga ett slutförvar för Sveriges använda kärnbränsle följer en allsidig och ingående granskning av vårt underlag genom såväl myndigheter som internationella experter. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar säkerhetsaspekterna i ansökan, medan miljödomstolen tar sig an miljöprövningen. Det är således inte vi själva som på eget bevåg avgör om vi har löst den uppgift som samhället gav oss i uppdrag att lösa för 30 år sedan.

Vi är nu, efter egen noggrann genomgång, övertygade om att vi har en säker metod för slutförvaring av använt kärnbränsle på den utvalda platsen i Forsmark. Det är såväl vår rättighet som vår skyldighet att lägga fram vårt förslag för samhällets prövning, en prövning som vi ser fram emot.

Peter Wikberg

Forskningschef SKB

Läs också:

Läs mer: Den livsfarliga skatten i berget

Läs mer: Kärnkraftens ödesfråga - varna eller gömma

Bänka dig vid burken

I kväll, den 4 februari, kl 20:00 sänder SVT 2 filmen ”Into Eternity” om den svensk-finska metoden att slutförvara utbränt kärnbränsle.

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt