”Samarbeten främjar inte innovationer”

2015-02-18 06:00  
Sam Tavassoli, Doktor i Industriell Ekonomi och Charlie Karlsson, Professor i Industriell Ekonomi. Båda är verksamma vid Blekinge Tekniska Högskola. Foto: Marika Ottosson och Högskolan i Jönköping

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Våra resultat går stick i stäv med den etablerade innovationsforskningen och visar att intern FoU ger bättre resultat än olika typer av samarbeten, skriver Charlie Karlsson och Sam Tavassoli på Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut om att investera i innovationer eller ej och att välja innovationsstrategi tillhör de mest fundamentala beslut som företag måste fatta. Dessa beslut är strategiska för konkurrenskraft, lönsamhet och möjligheterna att växa. Företagen kan välja en enkel innovationsstrategi och satsa på produkt-, process-, marknads- eller organisationsinnovation eller på en komplex innovationsstrategi som omfattar två eller flera av dessa enkla innovationsstrategier.

I en studie som utnyttjar data för perioden 2002–2012 för svenska företag i EU:s ”Community Innovation Survey” har vi statistiskt analyserat sambanden mellan 21 olika företagskarakteristika och valet mellan 15 olika innovationsstrategier. Utrymmet medger givetvis inte att vi redogör för resultaten i detalj men vi kan peka på några tydliga sambandsmönster.

Om vi börjar med strategier som innefattar produktinnovation så kan vi se att de har ett starkt samband med:

• Att företagen driver intern forskning och utveckling, (FoU).

• Att de bedriver kontinuerlig FoU.

• Att de har en hög andel anställda med universitetsutbildning.

• Att de har en hög import- och exportintensitet.

Detta är samband som man har anledning att förvänta sig utifrån tidigare empirisk forskning.

Mer uppseendeväckande är de samband som saknas, det vill säga som inte är statistiskt signifikanta. De samband det här handlar om är de mellan olika samarbetsarrangemang relaterade till innovationer och de olika innovationsstrategierna. Vi finner indikationer på ett positivt samband mellan samarbete med leverantörer för fem av de åtta innovationsstrategier som innefattar produktinnovation men sambandet är i några fall svagt och endast starkt i ett fall.

Om vi sedan ser till samarbete med kunder, konkurrenter, universitet och högskolor samt forskningsinstitut, så lyser de positiva sambanden helt med sin frånvaro. Intressant nog gäller detta även andra innovationsstrategier som inte innefattar produktinnovation.

På den här punkten går våra resultat stick i stäv med den etablerade innovationsforskningen som mycket starkt betonar innovationers beroende av olika slag av samarbeten. Vi kan bara spekulera i orsakerna till att vi får så helt annorlunda resultat.

En möjlighet är att mycket av den etablerade innovationsforskningen bygger på fallstudier medan vi här arbetar med ett datamaterial som omfattar mer än 9 000 företag.

En första fråga man kan ställa sig är varför företagen i Sverige engagerar sig i innovationssamarbeten med leverantörer, kunder, konkurrenter, universitet och högskolor samt forskningsinstitut om dessa samarbeten inte uppvisar några positiva samband med deras innovationsstrategier? Vi har tyvärr inget svar på den frågan och kan bara spekulera. En möjlighet är givetvis att företagen i ”Community Innovation Survey”-enkäterna anger att de har innovationssamarbeten bara för att det låter bra men det låter inte särskilt sannolikt.

En annan möjlighet är att man engagerar sig i olika samarbeten därför att det är möjligt att få subventioner för samarbeten från staten och/eller EU men frågan är om stödet till företags samarbeten är av den omfattningen att det påverkar beteendet hos ett så stort antal företag.

En slutsats man kan dra från våra resultat (givet att de kan bekräftas i fortsatt forskning) är att innovationspolitiken på nationell och EU-nivå inte bör inriktas på att främja företags innovationssamarbeten generellt. I stället bör en framåtsyftande innovationspolitik fokusera på att främja företagens interna FoU, uthålligheten i företagens interna FoU, understödja företagens import- och exportaktiviteter samt företagens tillgång på välutbildad arbetskraft med högre utbildning och med rätt kompetens.

Charlie Karlsson, Professor i Industriell Ekonomi

Sam Tavassoli, Doktor i Industriell Ekonomi

Båda är verksamma vid Blekinge Tekniska Högskola

Mer om: Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt