”Nej, vi är inte överens”

2011-01-18 06:30  
Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Jonny Fagerström konstaterar att det råder djup oenighet mellan honom och Lennart Söder om huruvida dagens kraftkällor räcker för att reglera 30 TWh vindkraft eller ej.

I Svenska Kraftnäts utredning, Storskalig utbyggnad av vindkraft (Dnr 617/2008), framgår att vattenkraftens reglerkapacitet redan idag är utnyttjad i hög omfattning. Energimyndigheten går i sin rapport, Vattenkraften och energisystemet (Er 2008:24), ett steg längre och anger att vattenkraften redan är fullt utnyttjad för detta. Vidare behöver större flödesförändringar, som idag begränsas från vattendomar, ändras. 

EU:s nya ramdirektiv för vattenkraftens implementering i Sverige kommer att leda till minskad möjlighet till utbyggnad av vattenkraftsproduktion och utökat reglerbehov.

Svenska Kraftnät pekar dessutom på att efterfrågan på nordisk vattenkraft som reglerkraft kan komma att öka från länder i Nordeuropa som saknar denna resurs varför 5 300 MW utökat reglerbehov är konservativt räknat. Denna slutsats går dock stick i stäv med Lennart Söders uppfattning, att man snarare överskattat reglerbehovet.

Lennart Söder menar att utökat reglerbehov inte nödvändigtvis innebär utbyggnad av ny kraft. Enligt Svenska Kraftnät handlar det bland annat om att tekniskt anpassa kraftstationerna till en högre reglerförmåga. Detta blir emellertid semantik eftersom högre reglerförmåga sannolikt också medger högre effektuttag. Hans resonemang om att varje kWh som produceras av vindkraft gör att andra källor kan stänga ner motsvarande produktion förutsätter att man inte vill ha en ökad elproduktion. Annars minskar inte kolkraften.

Enligt Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott så bör en utbyggnad av den svenska vindkraften utöver 10 TWh åtföljas av en utbyggnad av vattenkraften därför att:

• det inte finns alternativ till vattenkraften som reglerkälla

• framtida mål om förnybar energi ska kunna uppnås

• reglering av en utbyggd vindkraft kommer att åtföljas av ryckig vattenkraftskörning med snabba vattenståndvariationer och åtföljande påfrestningar på de lokala biotoperna i vattendragen, ökade påkänningar på turbinerna som i sin tur leder till ökade underhållskostnader.

I en debattartikel i Ny Teknik den 9 dec 2009 anser flera KVA-professorer att Söders rapport inte övertygar: Den beskriver en simuleringsstudie av vattenkraftens förmåga att balansera olika mängder vindkraft placerad enbart i norra Sverige. Genom olika förenklingar och antaganden leder simuleringarna fram till att befintlig vattenkraft skulle kunna anpassas till att balansera 30 TWh vind. I rapporten konstateras dock att det finns ”en mängd faktorer i modellen som medför att man överskattar vattenkraftens reglerförmåga”. Modellsimuleringar måste utsättas för oberoende, vetenskaplig granskning och oberoende empirisk testning och validering. Att på grundval av detta underlag framdriva en ”omställning” av hela energisystemet i ett land som Sverige med nästan fossilfri elproduktion verkar riskabelt.

Sammantaget kan slutsatsen dras att det råder djup oenighet mellan olika läger i reglerfrågan. Lennart Söder och Energimyndigheten tycks övertygade om att dagens kraftkällor räcker för att reglera 30 TWh vindkraft medan KVA och Svenska Kraftnät tycks vara av motsatt uppfattning.

I realiteten har dock kampen om reglerkraften redan satts i gång av aktörerna på fältet. SCA storsatsar nu på vindkraft i Västernorrlands och Jämtlands skogsland. 400 vindkraftverk ska byggas. Det nya gemensamma bolaget vill också satsa på vattenkraft i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Man vill pröva om det går att bygga miljövänlig vattenkraft i fyra vattendrag, heter det. Ammerån i Jämtland, Röån som är ett biflöde till Ångermanälven, Edsoxforsen i Hårkan och Byske älv. Sannolikt är detta bara början på kraftbolagens jakt på nya affärer.

Enligt Svenska Kraftnät kan kostnaden för framtida balanshållning och reglering uppgå till 25 miljarder kronor.

Den verkliga missuppfattningen tycks vara att det skulle finnas en helt enad uppfattning i frågan.

Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Här planeras olika kraftanläggningar i Europa 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt