”Klimatpolitiken saboteras av nya stadsmotorvägar”

2016-06-27 14:18  
Södra länken i Stockholm öppnades i oktober 2004, men någon ringled runt staden vill debattörerna inte ha. Foto: TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ett genomförande av stadsmotorvägarna Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse skulle i praktiken omöjliggöra för kommande generationer att skapa ett klimatsmart transportsystem. Det skriver en rad miljöorganisationer.

Samtidigt som bilförsäljningen ökar i Sverige, och Ny Teknik gläder sig åt en fortsatt kraftig ökning av FoU-jobb i fordonsbranschen (8 juni 2016), förvärras klimatkrisen på vår planet och för nuvarande och kommande generationer. Den internationella överenskommelsen från Paris med det nya klimatmålet att undvika en höjning av jordens medeltemperatur på mer än 1,5 grader ökar kraven att visa på goda exempel.

Miljömålsberedningen lade nyligen, med politisk enighet, fram ett förslag om klimatpolitiskt ramverk för Sverige med skärpta utsläppsmål. Det understryker behovet av en grundlig granskning av den hittills förda svenska samhällsplaneringen.

Trafiken står för en betydande andel av svenskarnas klimatutsläpp. Ingenstans i Sverige är det lättare att minska dessa utsläpp än i Stockholmsregionen. Enligt Trafikverkets undangömda, men av miljörörelsen framtvingade publicering av klimatrapporten inför Sveriges infrastrukturplanering, visar Trafikverket att personbilsresandet i storstadsregioners tätorter behöver minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Detta förutsätter, inte minst i regioner som Stockholms län, satsningar som möjliggör minskad biltrafik, kraftfull utbyggnad av kollektivtrafik och cykelbanor och en klimatsmart samhällsplanering i övrigt. Det räcker inte med teknikutveckling och nya drivmedel. Detta påpekas ständigt av forskare och utredare, senast i IEAs rapport Nordic Energy Technology Perspectives 2016, Cities, flexibility and pathways to carbon-neutrality.

I dag framgår också än tydligare att en betydande andel av de nya bilar som säljs inte lever upp till de testresultat som anges när det gäller utsläpp av föroreningar som kväveoxider, partiklar och koldioxid. Detta försvårar givetvis ytterligare uppfyllandet av klimatmål, fossiloberoende och en god hälsa hos trafikanter och befolkning.

Vad händer då 2016 i Stockholmsregionen? Jo, besparingar på busslinjer och senareläggning av tvärspårbanan till Kista har diskuterats, och lett fram till bland annat beslut om taxehöjningar. I landstingets investeringsbudget för kollektivtrafiken till 2021 saknas 4,5 miljarder kronor.

Nyligen rapporterades dessutom att den 2014 beslutade tunnelbaneutbyggnaden sannolikt blir 3,5 miljarder kronor dyrare än beräknat. I så fall räcker inte de resurser som avsatts från stat, kommuner och landsting, bland annat 9 miljarder kronor från utökad trängselskatt från och med 2016. Utbyggnadsplanerna kan komma att revideras.

Resterande trängselskatteintäkter från 2007 till mitten av 2050-talet, cirka 45 miljarder kronor i dagens penningvärde, är nästan helt intecknade för investerings- och lånekostnader till stadsmotorvägen Förbifart Stockholm. Kraftiga trafikökningar krävs för att trängselskatten ska räcka till för att under drygt 40 år avbetala Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm är på grund av sin dragning inte lämpad för busstrafik

Till Sverigeförhandlingen, som annars i första hand handlar om kollektivtrafik, har nu stockholmspolitiker framfört att de önskar att stadsmotorvägen Östlig förbindelse, tidigare kallad Österleden, ska ingå. Kostnad för denna beräknas till 17-22 miljarder kronor. Österleden försvårar definitivt uppfyllandet av klimatmålen. Det är inte heller klarlagt hur den ska finansieras.

Ett genomförande av stadsmotorvägarna Förbifart Stockholm och Österleden skulle i praktiken omöjliggöra för kommande generationer att hejda accelererande klimatförändringar och att skapa ett klimatsmart transportsystem.

Ännu är det inte för sent att stoppa Förbifart Stockholm även om förberedande arbeten har genomförts för byggnationen. Ännu kan större delen av resursslöseriet som orsakas av byggnation och drift av denna led förhindras. Det är oansvarigt att belasta framtida generationer med dessa problem i form av omfattande miljö-, klimat- och hälsomässiga samt ekonomiska konsekvenser och minskad rörelsefrihet via miljövänliga transportmedel.

Dessutom riskerar Förbifart Stockholm och Österleden att sända katastrofala signaler till omvärlden. Sverige har ett gott miljörykte jämfört med många andra länder så därför är det extra allvarligt när Sverige bygger stadsmotorvägar som om klimatfrågan inte fanns.

Vi uppmanar regering, riksdag, landsting och kommuner att snarast stoppa byggnationen av Förbifart Stockholm och planeringen för Östlig förbindelse i Stockholm.

Satsa resurserna på kollektivtrafik och cykelbanor istället och möjliggör en sund samhällsplanering där vi kan minska växthusgasutsläppen och nå klimatmålen.

Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen Stockholms län

Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening

Adi Musabasic, Jordens Vänner Stockholm

Karin Wahlgren, Klimataktion

Gertrud Brorsson, Kollektivtrafikant Stockholm

Mer om: Debatt Motorväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt