”Jobben och klimatet klara vinnare i en cirkulär ekonomi”

2015-05-20 05:12  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Våra prylar måste produceras för att hålla längre, kunna återvinnas och återanvändas. Naturresurserna förbrukas i allt snabbare takt och användningen av råmaterial är häpnadsväckande ineffektiv. Endast vassare teknik och politisk styrning kan reducera människans miljöpåverkan, enligt Anders Wijkman.

Hur gammal är din mobiltelefon? Oddsen är: inte äldre än två år. Dagens ekonomi bygger i allt väsentligt på principen ”köp, slit och släng”. Det gäller inte bara telefoner utan för en stor del av vår konsumtion.

Ju snabbare vi ersätter våra prylar, desto bättre för företagen och ekonomin, åtminstone på kort sikt. Följden är dock att materialanvändningen är häpnadsväckande ineffektiv. Det allra mesta som kasseras representerar stora värden som skulle kunna utnyttjas igen – och igen. I dag hamnar alltför mycket i förbränningsugnarna eller återvinns utan att det fulla värdet kommer till sin rätt.

En ny studie från den internationella tankesmedjan Romklubben belyser de stora fördelarna för samhället av att utnyttja både energi och material långt effektivare än i dag. Studien förordar en utveckling mot en cirkulär ekonomi, där produkterna är utformade både för att hålla längre och för att underlätta återvinning, demontering, återanvändning och rekonditionering.

Med en växande befolkning i världen och en helt nödvändig ökning av levnadsstandarden i låginkomstländerna kommer trycket på naturresurserna att fortsätta öka. Den enda reella chansen att reducera miljöpåverkan är via en långt effektivare teknik, i kombination med bättre politisk styrning. Lyckligtvis finns det många möjligheter till teknisk innovation, ofta kompletterad med beteendeförändringar.

Den nya rapporten från Romklubben bygger på en fallstudie av den svenska ekonomin. Genom att använda en traditionell Input/Output-modell – som redovisar samspelet mellan olika sektorer inom ekonomin – har en simulering gjorts av den svenska ekonomin. Studien belyser specifikt vad de troliga effekterna på koldioxidutsläpp och arbetstillfällen i Sverige skulle bli om åtgärder vidtogs med syftet att öka både energi- och materialeffektiviteten till följande nivåer:

• Den svenska ekonomin blir 25 % mer energieffektiv jämfört med dagsläget.

• Andelen förnybar energi ökas från 50 % till 75%.

• Materialanvändningen effektiviseras genom att förlänga livslängden för olika produkter, minimera avfall och restprodukter och kraftigt öka återvinningen och återanvändningen av olika material.

Resultaten är slående. Var och en av dessa åtgärder skulle föra med sig en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Dessutom skulle effekterna på sysselsättningen vara klart positiv – många nya jobb skulle skapas.

Förändringarna skulle inte komma över en natt. Men genom rätt typ av investeringar – motsvarande ungefär 3 procent av BNP årligen – skulle resurseffektivitetsmålen kunna nås till 2030. Enligt studien skulle koldioxidutsläppen då minskas med nästan 70 procent och sysselsättningen ökas med lågt räknat 100 000 arbetstillfällen.

Man skulle tro att en effektivare resursanvändning skulle växa fram av sig själv. Dyrare och mer osäkra råvaror borde tala för detta. Men kortsiktigheten i ekonomin och kostnadsstrukturen, inte minst beskattningens utformning, gör tyvärr att så inte är fallet. Om vi vill styra mot en cirkulär ekonomi är politiska åtgärder helt nödvändiga. I rapporten ges förslag till ett antal politiska initiativ:

• Stärk åtgärderna inom EU för att utveckla den förnybara energin, ekodesigndirektivet och handeln med utsläppsrätter.

• Inför ett generellt resurseffektivitetsmål inom EU på 40–50 % till 2030.

• Skärp kraven för återvinning och återanvändning av material och restprodukter. Inför skatt på avfallsförbränning.

• Använd offentlig upphandling för att locka fram nya affärsmodeller där fokus flyttas från att sälja produkter till att sälja service och tjänster.

• Gör resurseffektiviteten till en prioritet inom EU:s klimatpolitik. Klimatstrategierna hittills är sektorsbaserade, med primärt fokus på energianvändning.

• Sänk skatten på arbete och höj den på att utnyttja naturen. Därtill bör momsen på återvunnet material avskaffas.

För att sammanfatta. I en värld där åtgärderna hittills för att stoppa klimatförändringen misslyckats och där arbetslösheten blir ett allt större problem – inte minst som en effekt av digitaliseringen av ekonomin – framstår den cirkulära ekonomin som en stor möjlighet att vända utvecklingen. Jag kan inte se några argument emot att genom en ändrad beskattning stimulera utvecklingen mot att utnyttja naturen på ett mera ansvarsfullt sätt.

Anders Wijkman, ordförande i Romklubben.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt