”Gas- och elnäten ska värderas efter ålder”

2013-12-19 09:03  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Vi ska inte betala om och om igen för redan avbetalda gas- och elnät. Åldern ska styra vad operatörerna får ta ut i avgift. Det skulle gynna både investeringar i nya nät och hålla energipriserna nere. Det skriver representanter för bland andra Villaägarnas riksförbund, SKGS, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Företagarna, och LRF.

Hur priserna sätts i el- och gasnäten påverkar både hushållens och industrins ekonomi. Eftersom det är fråga om monopolmarknader är det statens roll att reglera prissättningen så att kostnaderna som tas ut från kunderna håller en rimlig nivå. Samtidigt behöver nätägaren få täckning för sina kostnader och incitament till att bibehålla kvaliteten och vidareutveckla nätet så att det även i framtiden fungerar utifrån de krav som ställs från kunder och samhälle.

I dag står el- och gasnäten inför förändringar i hur prisregleringen ska se ut. Besluten kommer att påverka industri och hushåll under lång tid framöver.

Väl fungerande elnät är en förutsättning för varje industriland. Sverige har sedan industrialiseringen byggt tillväxt och välstånd på säker och stabil tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser. I dag har vi, tack vare denna utveckling, en elintensiv basindustri som sysselsätter 400 000 svenskar direkt och indirekt.

Det svenska välståndet har byggts genom samarbete mellan kraftbransch, basindustri och civilsamhälle, och det har rått en rimlig balans mellan dessa parter.

Denna tillväxtstrategi är nu i fara, i och med att prisregleringen riskerar rubba balansen mellan parterna, så som den ser ut nu.

Lockelsen att använda el- och gasnäten som kassako kan vara stark för ägaren. Synen på elnät som en tillväxtskapande och nödvändig infrastruktur håller på att ersättas med ett mer kortsiktigt synsätt. Priserna har under perioden 2004 – 2013 stigit med 39 procent i snitt över landet, visar Nils Holgerssongruppens senaste undersökning.

För att i någon mån kontrollera prisutvecklingen finns en prisreglering, där en intäktsram – maximalt tillåtna intäkter – beräknas utifrån elnätets värde och driftskostnader. Att någon form av prisreglering är nödvändig är uppenbar. Under perioden 2008-2012 saknades en klar reglering, med resultatet att priserna steg kraftigt.

Principerna bakom dagens prisreglering är dessvärre bristfälliga. Näten värderas nämligen av praktiska skäl schablonmässigt som om de vore väsentligt yngre än vad de faktiskt är. Det leder till en kraftig övervärdering av kapitalet som höjer intäktsramarna och därmed priserna.

Systemet kan liknas vid att köpa en gammal bil till priset av en ny, eller att fortsätta att avbetala på den i all evighet. Valet om värderingsmetod av nätföretagens tillgångar kan handla om tusenlappar varje år för ett hushåll.

Vi anser att prisregleringen måste omarbetas, så att näten värderas efter verklig ålder. Det är fullt möjligt att göra, och skulle innebära att kunderna slapp betala om och om igen för redan avbetalda nät, samtidigt som incitamenten att investera i näten skulle förbättras avsevärt.

Gasnäten är ett parallellfall till elnäten. Marknaden är ett reglerat nätmonopol, och priset påverkar särskilt industrins förutsättningar att vara konkurrenskraftig på en internationell marknad. Principerna för prisregleringen – det vill säga värderingsmetoden – ska inom kort bestämmas i en förordning, som just nu bereds inom regeringskansliet.

Om gasnäten skulle värderas som ”evigt unga” – där en schablonålder antas gälla för tillgångarna som är väsentligt lägre än den verkliga – så skulle stora delar av Västsveriges energiintensiva industri förlora konkurrenskraft, vilket i sin tur skulle leda till mindre investeringar och färre jobb.

Det handlar om mycket stora värden. Gasnäten kostade omkring 6 miljarder att bygga. Om ingen hänsyn till ålder tas i värderingen och nätet antas stå kvar i 55 år, så kommer kunderna från idag och framåt att betala 24 miljarder bara i kapitalkostnader. Det är orimligt.

Ett beslut om ”evigt unga” gasnät skulle sannolikt även göra det svårt att byta värderingsmetod i elnäten, vilket skulle höja priserna avsevärt. För hushållen betyder det minskad möjlighet till konsumtion och sparande, faktorer som båda driver tillväxt. För industrin skulle det betyda sämre förutsättningar att över huvud taget fortsätta investera i Sverige.

Det är därför mycket som står på spel, när frågan om värderingsmetod för gasnäten avgörs – en fråga som är ett regeringsbeslut och som därför måste fattas i enighet inom alliansen.

Som representanter för en enad kundsida uppmanar vi därför regeringen att välja en metod att värdera nätföretagens tillgångar som tar hänsyn till ålder. Det skulle innebära starkare drivkrafter att investera i både kraftnät och annan industri, samtidigt som hushållens sparande och konsumtion skulle stiga.

Kort sagt handlar det därför om att skapa förutsättningar för tillväxt och välstånd, genom att skapa balans mellan kraftbransch, industri och samhället i stort.

Jakob Eliasson, Samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund

Lina Palm, Energidirektör, SKGS

Barbro Engman, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Anders Lago, Förbundsordförande, HSB

Per Forsling, Energiexpert, Fastighetsägarna Sverige

Per Holm, Energiexpert, SABO

Rebecca Källström, Vice chefekonom, Företagarna

Eric Anderzon, Svenska elnätsupproret

Björn Galant, Infrastrukturansvarig, LRF

Mer om: Elnät Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt