”Framtida välfärd i skymundan i valdebatten”

2014-05-23 08:30  
Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute Johan Rockström, chef Stockholm Resilience Centre Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd Foto: TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vissa frågor borde vara parti- och generationsöverskridande, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det skriver Johan Kuylenstierna, Johan Rockström, Nina Ekelund, Anna Borgeryd och Svante Axelsson.

De flesta partier säger att miljö- och klimatfrågorna är prioriterade i EU-valrörelsen, men i verkligheten ser det tunt ut i de partipolitiska debatterna. Allt fler människor lyfter fram betydelsen av att göra val som inte bara gynnar oss som enskilda individer eller länder på kort sikt, utan val för allas och kommande generationers rätt till god försörjning och positiv utveckling.

En viktig fråga är på vilka grunder långsiktiga såväl som kortsiktiga beslut fattas och hur detta bidrar till att forma det samhälle vi vill att våra barn och barnbarn ska växa upp i.

Skola, vård, omsorg och jobb är tydliga prioriteringar i det politiska samtalet. De är avgörande frågor som påverkar människors välmående och samhällets framgång. Vi menar dock att det finns fler frågor som ligger till grund för en fungerande välfärd och en hållbar utveckling.

FN:s klimatpanel har presenterat alla tre delrapporter i den senaste forskningsöversikten om klimatförändringar, dess effekter och orsaker. Sedan den senaste rapporten 2007 har mycket hänt och kunskapen blir allt mer omfattande.

Människan påverkar klimatet genom sina utsläpp och tillsammans med andra förändringsprocesser får detta stora konsekvenser. Oroande är inte minst att vi fortfarande följer en utsläppsbana som pekar upp mot 4 graders temperaturökning i slutet av detta århundrade.

Om detta blir verklighet innebär det extrema ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser och förändringar bortom vad vi rimligen kan anpassa oss till. Dessa inkluderar till exempel påverkan på livsmedelsproduktion, sötvattenförsörjning, höjning av havsnivån, förändrade sjukdomsmönster och högre risk för pandemier.

Den goda nyheten är att det finns valmöjligheter. Det är möjligt och även ekonomiskt försvarbart att ställa om samhällets försörjning för en utveckling inom planetens resursramar. Men det kräver åtgärder; allt ifrån en öppen politisk diskussion till bred samverkan, forskning och innovation och förändrade beteenden.

Klimatfrågan är inte isolerad från andra miljöproblem och det råder ofta ett intrikat samspel dem emellan. Hälften av världens utsläpp av växthusgaser tas upp av ännu fungerande ekosystem i hav och på land och denna fantastiska ekosystemtjänst måste säkras. Beslut för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och drastiskt minska utsläppen behöver fattas integrerat och genom internationell samverkan. EU spelar en central roll och valet av politik inom EU är därför mycket viktigt.

Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi. Vi är starkt beroende av en stabil omvärld och global hållbarhet är en förutsättning för långsiktig välfärdsutveckling också hos oss. Det är därför både solidariskt och i vårt långsiktiga egenintresse att aktivt bidra till arbetet för att bygga en stabil framtid genom internationell samverkan.

Det politiska samtalet i Sverige behöver breddas och tydligare inkludera dessa mer långsiktigt avgörande utvecklingsfrågor. Därför har vi formulerat en appell till Sveriges politiker inför de stundande valen. Den har nu undertecknats av 44 personer som finns på listan över Sveriges miljömäktigaste. Appellen kallas ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten”, och lyder:

Vissa frågor är av sådan betydande och systembärande karaktär att de borde vara parti- och generationsöverskridande, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de alltmer hotade, livsavgörande förutsättningar som utgör grunden för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat.

Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse, förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en partipolitisk sektor. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi önskar:

1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.

2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.

3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-, utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Vi vill att Sverige och EU visar ett starkt ledarskap och blir ett föredöme för resten av världen. Detta kommer att stärka vår ekonomi och skapa nya jobb i en värld där de som verkar för en resurs- och energieffektiv utveckling kommer att klara sig bäst.

Men i grund och botten handlar det om grundläggande solidaritet och att vi respekterar alla människors lika värde. Vi står här tillsammans på planeten Jorden med ett gemensamt ansvar gentemot dagens och kommande generationer.

Politiken kan och måste visa vägen framåt.

Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute

Johan Rockström, chef Stockholm Resilience Centre

Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt