”Fega inte med biogasen av rädsla för fossilgas”

2011-06-14 06:12  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ett utbyggt gasnät skapar förutsättningar för en bra miljö, inte tvärtom. Energimyndigheten missar biogasens potential vilket blir särskilt tydligt i deras rapport om långsiktig biogasstrategi ”Naturgas – ingen bro till biogas, en fossil återvändsgränd”, skriver Göran Enander, Ulf Molin och Anders Åkesson.

Förväntningarna och förhoppningarna runt om i landet var stora när Energimyndigheten presenterade sitt förslag till en sektorsövergripande och långsiktig biogasstrategi. Tyvärr måste sägas att förslaget långtifrån uppfyllde dessa högt ställda förväntningar!

Vi menar att den framtida potentialen för biogasproduktion i sig själv motiverar ett utbyggt gasnät. Energimyndigheten måste lyfta blicken och titta på möjligheterna i framtiden. Istället för att problematisera gasinfrastrukturen, som är ett synnerligen effektivt distributionssystem, bör Energimyndigheten istället föreslå styrmedel som långsiktigt säkerhetsställer att det används för förnybara gaser.

Även i Sveriges elnät finns det möjlighet att distribuera fossil el, men där har vi styrmedel som gör det mindre lönsamt. Sverige måste ha en seriöst och långsiktig vision om fossilfria drivmedel. Det bästa får inte vara det godas fiende!

I augusti förra året utsåg regeringen Skåne till så kallat pilotlän för grön utveckling. En starkt bidragande orsak till detta var enligt Miljöminister Andreas Carlgren att Skåne; ”… hör till de län som ligger i framkant genom ett ambitiöst och framgångsrikt klimat- och energiarbete. Ett särskilt prioriterat område är biogas…”

Under samlingsnamnet Klimatsamverkan Skåne (KSS), samarbetar Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län med klimatfrågor, fokus i arbetet ligger främst på energieffektivisering, klimatanpassning och transporter, i det arbetet är också biogas centralt.

I bred samverkan togs det under hösten 2010 fram en Skånsk färdplan för biogas. Färdplanen är en gemensam kraftsamling som konkretiserar länets arbete under de kommande åren för att nå de regionala biogasmålen. Ett stort antal nyckelaktörer i Skåne har skrivit under och tar gemensamt ansvar för genomförandet. Även i pilotlänsuppdraget ges biogas en central roll, och blev - tillsammans med hållbar stadsutveckling och clean tech - ett prioriterat område.

På goda grunder tror Skåne på biogasen, och vi kan och vill visa vägen.

Regeringens uppdrag innebär bland annat att Skåne som pilotlän skall utgöra ett föredöme och gott exempel för andra län. Skåne ska under ledning av Länsstyrelsen bidra med konsekvensanalyser av nationella styrmedel, i syfte att identifiera hinder och möjligheter för minskad klimatpåverkan och energiomställning.

Det ironiska i sammanhanget är att Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att bistå pilotlänen med vårt arbete för grön utveckling, ett arbete man genom sin inställning delvis skjuter i sank.

Vi inom Klimatsamverkan Skåne anser oss därför ha ett starkt mandat att påtala de brister vi har funnit i Energimyndighetens förslag om biogasstrategi. Vi måste också uppmärksamma Energimyndighetens minst sagt ljumma inställning till biogasens potential och möjligheter i allmänhet.

Våra allvarligaste invändningar är:

- Brist på vision. Fokus är på dagsläget, inte på möjligheterna i framtiden. Den uppskattade potentialen för möjlig biogasproduktion är underskattad. En framtidsvision som skulle ta avstamp i vad som är möjligt, att öka 50 gånger jämfört med var vi står idag.  Hur ska näringslivet våga investera om inte staten starkt signalerar att biogas är en viktig del av framtiden?

- Brist på konkretion. Vi efterlyser fler konkreta åtgärder för att, på ett brett plan, lyckas med strategin. Sådana åtgärder kan bl.a. vara konkreta mål, styrmedel, regelförenkling, tydlighet gentemot marknaden etc. Möjliga styrmedel skulle kunna vara långsiktigt stöd för bred produktion och distribution och konkretisering av det föreslagna stödet för gödselbaserad rågasproduktion och ökad satsning på biogasforskning. I Skåne har vi satt upp ett regionalt produktionsmål på 3 TWh biogas 2020 och Skånetrafikens målsättning är att bli fossilbränslefri samma år.

- Frånvaro av helhetssyn. Biogas är en viktig pusselbit för ett klimatsmartare och ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Biogas är ett av de områden där synergieffekter mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster är tydligast, och utgör ett kostnadseffektivt sätt att nå både tillväxtpolitiska mål och de nationella miljömålen. Övergödning, landsbygdutveckling och utveckling av nya företag och miljöteknik är andra områden som bör belysas bättre.

- Underskattande av biogasens potential som drivmedel. Beroendet av fossila energikällor har tydligt minskat i flertalet samhällssektorer. Undantaget är transportsektorn. Biogasen har mot denna bakgrund oftast sin optimala användning som fordonsgas. Jämfört med andra förnybara drivmedel kan dessutom biogasen redan idag tas i bruk i större skala. Vi är därför övertygande om att biogasen har en viktig roll att fylla i vår strävan att minska vårt fossilberoende inom transportsektorn.

Skåne har idag ledartröjan inom biogas. Vår förhoppning och ambition är att Sverige inom en snar framtid kan inneha den globala ledartröjan. Med Klimatsamverkan Skånes fyra förbättringsförslag skulle en god grund i detta arbete läggas. Regeringen bör ge Energimyndigheten bakläxa. Vi inbjuder härmed regering och statliga myndigheter till Skåne för att på plats ge vår bild hur vi tillsammans på bästa sätt kan utnyttja biogasens fulla potential.

Göran Enander, ordförande Länsstyrelsen i Skåne län, Klimatsamverkan Skåne

Ulf Molin, 1:e vice ordförande Kommunförbundet Skåne, Klimatsamverkan Skåne

Anders Åkesson, 2:e vice ordförande, Region Skåne, Klimatsamverkan Skåne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS

Debatt

COMSOL