Energiunionen - så blir Sverige en stormakt

2015-03-29 06:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi har sex konkreta förslag till hur Sverige kan ta en framträdande roll i utformningen av EUs nya energiunion och samtidigt skapa 50 000 nya gröna jobb på hemmaplan, skriver Charlotte Unger, Gustav Melin och Lars Andrén.

(Uppdaterad)

Stora utsläppsminskningar och gröna jobb står på spel. Sverige har mycket att vinna på att ta en framträdande roll i utformningen av EU:s nyannonserade energiunion. Branschföreningarna inom förnybar energi har sex konkreta förslag på hur Sverige kan ta en ledande roll i omställningen av EU:s energisystem och samtidigt skapa 50 000 nya gröna jobb på hemmaplan.

Inom EU importerar vi över hälften av energin vi använder till ett värde av över 3 500 miljarder kronor per år. EU är också till 75 procent beroende av fossil energi. Mot den dystra bakgrunden har EU-kommissionen nu lanserat en energiunion med syftet att säkerställa att EUs hushåll och företag får tillgång till säker, hållbar och billig energi.

Detta ska uppnås genom att fysiskt och regelmässigt binda ihop Europas energimarknader, minska beroendet av importerad energi samt att storsatsa på energieffektivisering och förnybar energi.

Uppgifter från EU-kommissionen visar att EU som helhet kan spara uppemot 650 miljarder kronor per år om elnäten i Europa byggs ihop och energin produceras där det är billigast och finns bäst förutsättningar, i motsats till dagens situation där varje land satsar på att bli självförsörjande på energi – oavsett naturliga förutsättningar.

Här kan Sverige och Norden bli nyckelaktörer. Vi har en hög andel stabil vatten- och biokraft, vi har goda fysiska handelsförbindelser med våra grannländer och vi är ett geografiskt stort land vilket dämpar effekten av snabba omslag för vindkraft och solenergi. Vi har också så mycket plats att vi kan fortsätta att bygga ut den förnybara energin med stor hänsyn till människors livsmiljö.

Att på EU-nivå gemensamt utnyttja dessa resurser på ett bättre sätt bygger på grundläggande ekonomiska principer om frihandel och komparativa fördelar.

De totala koldioxidutsläppen skulle med förutsättningarna ovan minska med upp till 70 gigaton per år vilket är betydligt mer än vad hela Sverige släpper ut. Ökade målsättningar för förnybar energi och effektivisering skulle minska utsläppen ännu mer.

Under det närmaste decenniet ska det investeras över 2 000 miljarder kronor per år inom energisektorn i Europa. Om Sverige kan attrahera en tiondel av den del som ska investeras i förnybar energi kan det generera mer än 50 000 nya jobb.

För att dessa möjligheter ska kunna bli verklighet krävs konkreta åtgärder:

1. Marknadsför Sverige som en nyckelaktör i den nya energiunionen. För att Sverige ska kunna realisera sin potential som en nyckelaktör i en Europeisk energiunion krävs det att vi anstränger oss för att attrahera investeringar. Här har Sverige mycket att lära av Norge som sedan länge gjort mycket lönsamma satsningar på att öka sina fysiska förbindelser med kontinenten under slogan ”Europas gröna batteri”.

2. Satsa på fler utlandsförbindelser. Det finns redan planer på ett par nya utlandsförbindelser men antalet måste öka och tillståndsprocesserna måste snabbas upp. Energimarknadsinspektionen bör få i uppdrag att utreda hur tiden för att få tillstånd för både utlandsförbindelser och förstärkningar i det svenska stamnätet kan halveras. Det bör också göras möjligt för privata aktörer att investera i utlandsförbindelser.

3. Harmonisera stödsystemen för förnybar energi. Dagens olika nationella stödsystem motverkar en kostnadseffektiv utbyggnad. Framtida stöd för förnybar energi måste vara likvärdiga över nationsgränser och, likt det svensk-norska elcertifikatsystemet, stimulera konkurrens mellan olika typer av förnybar energiteknik. Genom att elen produceras där energiresurserna är som bäst, istället för där stödsystemen är mest generösa, garanteras konsumenterna förnybar energi till lägsta möjliga kostnad.

4. Genomför strukturella reformer av den Europeiska utsläppshandeln. Det kanske mest effektiva styrmedlet för att driva på omställningen av Europas energisektor är handeln med utsläppsrätter. Utsläppshandeln har hittills fungerat dåligt och priset har inte speglat den verkliga kostnaden för utsläppen. Här kan Sverige ta en betydligt aktivare roll och verka för att de reformer som EU-Kommissionen har föreslagit genomförs så snart som möjligt.

5. Hjälp övriga EU-länder att införa en koldioxidskatt i sektorerna utanför handeln med utsläppsrätter. Hälften av den Europeiska energianvändningen går till uppvärmning, ofta med naturgas eller olja. Det svenska regeringskansliet bör bistå våra Europeiska grannländer att, likt Sverige, snarast införa en koldioxidskatt i sektorerna utanför handeln med utsläppsrätter för uppvärmning och transporter. En koldioxidskatt skulle öka konkurrenskraften för förnybar uppvärmning och energieffektivisering vilket skulle leda till snabba utsläppsminskningar.

6. Underlätta för mer förnybar el i det nordiska elnätet. Även om Sverige har naturligt goda förutsättningar för en mycket hög andel förnybar energi behöver det göras mer för att kunna bli en stor aktör i en gemensam energiunion. Smarta elnät där efterfrågan på el enklare kan anpassas till den rådande produktionen, energilagring i vattenburna värmesystem, fjärrvärmenät och batterier, ökad elhandel inom dygnet för leverans och förstärkningar av det svenska stamnätet är alla åtgärder som ökar potentialen ytterligare.

Kommissionens arbete är redan påbörjat och ramverket för samtliga samarbetsområden ska tas fram under de kommande två åren. Regeringen har en stor möjlighet att positionera Sverige i dessa frågor. Om korten spelas rätt kan både svensk ekonomi och klimatet stå som vinnare.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

Gustav Melin, vd Svenska Bioenergiföreningen

Lars Andrén, Ordförande Svensk Solenergi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt