"Det räcker inte att bara forska om energi"

2012-12-10 13:41  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ett kraftfullt stöd till energiforskning är bra men vi hoppas att Anna-karin Hatt också ser till att de lösningar som vi utvecklar kan tas om hand, introduceras på marknaden och ge energi, jobb och exportintäkter, skriver debattörerna.

Regeringen gör en viktig och vällovlig satsning på energiforskning i budgetpropositionen för 2013. 1,3 miljarder investeras i forskning som kan ge oss en trygg och hållbar energiförsörjning. Men satsningen på energiforskning i sig leder varken till ny produktion eller till export av svensk teknik.

Teknikföretagens utveckling gynnas av tillgång till en internationellt sett tidig hemmamarknad. Ett exempel på detta är det framgångsrika exportföretaget ABB som dragit stor nytta av tidiga svenska satsningar på teknologi för högspänd likström. Förutom forskning, utveckling och demonstration, FUD, finns således ett behov av att skapa tidiga marknader i Sverige för ny och klimatsmart teknik.

Utan en strategi för marknadsintroduktion är risken stor att svenska investeringar i FUD istället leder till industriell utveckling i andra länder och att svenska företag halkar efter i den internationella konkurrensen.

Det svenska stödet för utbyggnad av förnybar energi är det så kallade elcertifikatsystemet som har varit framgångsrikt med att åstadkomma en samhällsekonomiskt kostnadseffektiv ökning av produktionen av el från vindkraftverk och biobränslebaserade kraftvärmeverk.

I och med att systemet är teknikneutralt gynnas emellertid enbart den idag mest kostnadseffektiva tekniken. Det får som konsekvens att företag som utvecklar ny teknik, med en betydande potential på längre sikt, har svårt att finna de så oerhört viktiga tidiga nischmarknaderna. Dessa är nödvändiga både för att tekniken skall mogna och på sikt bli konkurrenskraftig och för att teknikföretagen skall kunna utvecklas.

Om den svenska marknaden endast bygger på väletablerad teknik är risken stor att svenskfinansierad forskning leder till marknadsintroduktion och företagsutveckling i andra länder, och att Sverige så småningom blir importör av energiteknik som bygger på svenskfinansierad forskning.

Nästa generations förnybara energiteknologier, som havsbaserad vind- och vågkraft samt solceller, har möjligheter att bidra till en storskalig omställning av det svenska elsystemet, mot mindre miljöpåverkan, minskad sårbarhet och långsiktigt konkurrenskraftiga elpriser. Dessutom ligger en rad svenska företag väl till inom flera teknikområden för att bli framtida leverantörer till den framväxande globala marknaden.

Den havsbaserade vindkraften har särskilt stor potential men hindras i sin utbyggnad av brist på incitament. Även inom vågkraften, som befinner sig i ett tidigare utvecklingsstadium, finns lovande svenska tekniska lösningar. Dessa, och andra tekniker, ger oss möjligheter som vi inte får försitta.

Ett kraftfullt stöd till energiforskning är i sig en stor och viktig åtgärd för ett hållbart energisystem. Men än större blir industriutvecklingen om vi också möjliggör att de lösningar som utvecklas i Sverige också kan kommersialiseras här och lägga grunden för såväl framtidens svenska energiförsörjning som för exportintäkter och nya arbetstillfällen.

Morgondagens energiteknik erbjuder enorma möjligheter för vårt land. Vi hoppas Anna-Karin Hatt vill vara med och ta tillvara de möjligheterna genom att underlätta för introduktionen av mognande teknik också i Sverige.

Staffan Jacobsson, professor Chalmers

Ola Carlsson, biträdande Professor, Föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, Chalmers

Johnn Andersson, Manager, Ocean Energy Centre

Göran Dalen wpd Offshore Stockholm

Charlotte Bergqvist, wpd Offshore Stockholm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt