”Bättre göra rätt direkt”

2013-05-08 15:36  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SLUTREPLIK. Välkommet med en ny remissrunda men det hade varit mer önskvärt om Energimyndigheten kommit med ett bättre genomtänkt förslag från början, svarar Pia Pehrson och Sophia Linderstam.

Energimyndigheten, skriver att de svarat på branschens önskemål genom sitt förslag till uppdaterade riksintresseområden för vindbruk.

Aktuell revidering av riksintressen för vindbruk är självklart central för vindkraftbranschen. Som juridiska rådgivare i ett flertal vindkraftprojekt är vi naturligtvis inte negativa till revideringen av riksintressen för vindbruk som sådan. Inte heller har vi missuppfattat Energimyndighetens uppdrag.

Från vår sida handlar det istället om att få till stånd en slutlig revidering av så god kvalitet som möjligt. Vi ser det som vår uppgift att påpeka uppenbara brister i det underlag som Energimyndigheten hittills sänt ut.

Med tanke på det stora antalet kritiska remissvar som inkommit är en andra remissomgång givetvis välkommen. Trots Energimyndighetens nyligen funna välvilja att ta emot branschens synpunkter och sända ut sitt förslag på en ny remiss hade det dock varit mer önskvärt med ett bättre genomtänkt förslag från början.

En andra remissomgång, hur nödvändig den än är, tar tid. Beslut om uppdaterade riksintressen kan därmed förväntas först om ett år.

Lars Andersson beskriver vikten av att planeringsramen på 30 TWh nås. Vi delar Anderssons uppfattning att det är betydelsefullt att uppfylla planeringsramen. Här är det dock angeläget att skilja på äpplen och päron.

I debatten om riksintresse för vindbruk är det den juridiska riksintresseklassningen enligt 3 kap miljöbalken som står i fokus, inte planeringsramen.

Riksintresseklassning för vindbruk är ett instrument enligt miljöbalken, reglerad i lag och förordning, medan planeringsramen är ett politiskt ställningstagande för hur mycket vindkraft som det minst bör finnas utrymme för inom samhällsplaneringen.

Inför en andra remissomgång av Energimyndighetens förslag finns det några synpunkter som vi vill påpeka. För det första föreligger det stora regionala skillnader där vissa län har fått en oproportionerligt stor andel riksintresseområden för vindbruk, medan andra län nästan helt saknar områden.

Detta illustreras väl genom att 38 procent av Sveriges riksintresseområden är lokaliserade i Jämtlands län. Goda vindförhållanden finns faktiskt i många andra delar av landet.

Vidare är utpekande av riksintressen ett viktigt styrmedel i den kommunala planeringen. Riksintressena ska redovisas i kommunens översiktsplan. Kommunens makt i sig är ett stort bekymmer för vindkraftbranschen.

Det kommunala vetot, att kommunen enligt miljöbalken aktivt måste säga ja till ett vindkraftprojekt enligt miljöbalken, tillåts förlama utbyggnaden av vindkraften. Det är föga rättssäkert att kommunen kan säga nej till vindkraft utan någon som helst motivering.

Vidare är det allmänt känt att projektörer krävs på pengar för att ett kommunalt tillstyrkande ska ske. Vi vill se en tydligare konsekvensanalys av den kommunala planeringen innan Energimyndigheten går ut med sitt förslag.

Önskvärt för branschen är också att områden för riksintresse vindbruk löpande kan lyftas fram och beslutas. Vägledning kan tas från mineralområdet, där fyndigheter efter prospektering upptäcks, och därefter kan bli utsedda till riksintresse för av värdefulla ämnen eller material av SGU.

Kan inte Energimyndigheten agera på ett likartat sätt? När projektörer med framgång och under lång tid utfört kostsamma vindmätningar kan det finnas skäl att utse ett ytterligare område till riksintresse för vindbruk. Det är inte säkert att en matematisk modell pekat ut samma område.

Vi önskar Energimyndigheten lycka till i sitt fortsatta uppdrag. Ökad rättsäkerhet för vindkraften är ett måste.

Pia Pehrson, Advokat och partner

Sophia Linderstam, jur kand

Båda verksamma vid Foyen Advokatfirmas avdelning för Mark- och miljörätt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS

Debatt

COMSOL