Opinion

Vi sätter fokus på studenternas resultat

Tobias Krantz
Tobias Krantz

Universiteten ska själva utforma sin utbildning, och att detaljgranska innehållet är att klampa in för långt i lärosätets egen sfär, skriver Tobias Krantz i en replik på förra veckans inlägg av Anders Flodström, universitetskansler.

I Ny Teknik skriver universitetskansler Anders Flodström om regeringens förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystem för högskolan, som presenterades i förra veckan.

Förslaget är en del i ett större reformpaket för att öka den akademiska friheten och stärka kvaliteten i högre utbildning och forskning. I förra veckan presenterade regeringen också omfattande avregleringar av lärosätenas inre organisation, läraranställningar, ekonomi och utbildning. Tidigare har alliansregeringen genomfört reformer som innebär att landets universitet och högskolor numera själva i praktiken utser sina styrelser. I ett upplyst samhälle fungerar lärosätena som samhällets självkritiska spegel.

Högskoleverkets uppgift kommer nu att förändras från att granska lärosätenas processer till att granska studenternas resultat. De universitet och högskolor som har utbildningar av allra högsta kvalitet kommer att belönas genom ökade anslag.

Processen med att ta fram ett nytt kvalitetsutvärderingssystem har pågått under flera år. Den första utredningen tillsattes redan av den förra regeringen. Den har följts av flera remissomgångar och nya förslag. I september förra året lämnade Högskoleverket sitt förslag och Anders Flodström försvarar naturligtvis det. Men det slutgiltiga förslaget, som bygger på hela denna process, är regeringens ansvar.

Skillnaden mellan Högskoleverkets förslag och regeringens är inte så stor som den som har följt debatten i olika forum kan få intryck av. Men på en central punkt har vi olika uppfattning. Regeringen har en mycket stark ambition när det gäller att universitet och högskolor själva ska få utforma sin verksamhet. Att som Anders Flodström förespråkar, relativt detaljerat, låta Högskoleverket granska utbildningarnas innehåll vore att klampa för långt in i det som bör vara respektive lärosätes egen sfär. Det finns också en risk i ett sådant system att de som är bäst på att skriva kursplaner premieras framför dem som faktiskt bedriver bäst utbildning.

Vårt system sätter fokus på studenternas resultat. Anders Flodström anser att vi likställer bra studenter med bra utbildning. Det är precis tvärtom. Bra utbildning ger bra studenter och det vill vi premiera. I grunden bör man utgå från att de som är behöriga att gå en utbildning också har förutsättningar att klara av den. Men olika lärosäten rekryterar studentgrupper med olika bakgrund och förutsättningar och därför har systemet utformats för att ta hänsyn till det. Lärosäten som medvetet och aktivt satsar på att bredda sin rekryteringsbas ska inte bli förlorare. På den punkten är regeringens förslag tydligare än det som Högskoleverket tidigare har presenterat.

Ökad frihet innebär ett ökat ansvar för universiteten och högskolorna att utforma sin verksamhet så att hög kvalitet utvecklas och bibehålls. Med ett nytt utvärderingssystem ökar våra möjligheter att möta en allt hårdare internationell konkurrens. Jag är liksom Anders Flodström övertygad om att god utbildning är helt grundläggande för vår ekonomiska och vetenskapliga utveckling.

Tobias Krantz, (FP), Högskole- och forskningsminister